Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні PowerPoint Presentation
Download Presentation
Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні

Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RENEXPO Східна Європа / Альтернативна енергетика Конференція з тематики “Біомаса”, 4 листопада 2009 року Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні Желєзна Т.А. Зав. відділом НТЦ “Біомаса”, к.т.н.

 2. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні • Складові потенціалу: • Солома зернових культур • Солома ріпаку • Відходи виробництва кукурудзи на зерно • Відходи виробництва соняшника • Деревна біомаса • Рідкі біопалива (біодизель, біоетанол) • Біогаз (з відходів тваринництва, з полігонів ТПВ, з осадів станцій аерації) • Енергетичні культури (класичні, ріпак на біодизель, кукурудза на біогаз) • Торф 2

 3. Види енергетичного потенціалу біомаси Теоретичний – максимальний об'єм біомаси, яка теоретично може бути використана для виробництва енергії У випадку відходів та залишків – це максимальний об'єм утворених відходів та залишків (наприклад, соломи) Технічний - частка теоретичного потенціалу, фізично доступна на сучасному рівні розвитку техніки та технологій (наприклад, об'єм соломи, яка може бути фактично зібрана) Економічний – частка технічного потенціалу, що задовольняє критеріям економічної доцільності та враховує інших споживачів даного виду біомаси 3

 4. Визначення коефіцієнтів Коефіцієнт відходів – відношення сухої маси наземних залишків до маси зібраного з польовою вологістю врожаю (для зернових культур – зерна, для соняшника – насіння). Коефіцієнт технічної доступності визначає частку рослинних залишків, відходів та інших видів біомаси, яка може бути фактично зібрана (тобто є доступною) для подальшої обробки/використання. Коефіцієнт енергетичного використання визначає частку рослинних залишків, відходів та інших видів біомаси, яка може бути використана для виробництва енергії. 4

 5. Коефіцієнти відходів, технічної доступності та енергетичного використання біомаси * показує % загального обсягу (теоретичного потенціалу) біомаси, що може бути використана для виробництва енергії 5

 6. Напрямки використання соломи в Україні В тваринництві як підстилка для скота. В рослинництві як органічне добриво. При вирощуванні грибів. Як паливо для соломоспалюючих котлів 6

 7. Фактичне використання соломи в Україні (2007 г.) загальний врожай соломи у 2007 р. – 20,29 млн. т *Спалюється практично все, що залишається на полі (експертна оцінка). **Норм на використання соломи як добрива немає. Статистика не знайдена. *** Експертна оцінка 7

 8. Енергетичний потенціал сільськогосподарських відходів в Україні (2007 р.) * Дані в скобках – оцінка за 2008 р. 8

 9. Енергетичний потенціал відходів сільського господарства, 2007 р. 9

 10. Оцінка потенціалу відходів сільського господарства за попередні роки та прогноз на найближчі роки 10

 11. Лісове господарство України • Відносно низький середній рівень лісистості країни (16%) • Ліси розташовані в різних природно-кліматичних зонах: Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати та гірський Крим • Велика частка лісів з обмеженим режимом користування (до 50%) та заповідних лісів (14%) • Частка лісів розташована в зоні радіоактивного забруднення • Половина лісів є штучно створеними і вимагають посиленого догляду • Загальна площа лісів: 9,5 млн. га. • Середній річний приріст деревини в лісах: 4,0 м3/га Відомче розподілення земель лісового фонду України 11

 12. Енергетичний потенціал деревної біомаси в Україні, 2007 р. * W - масова вологість 12

 13. Динаміка енергетичного потенціалу деревної біомаси в Україні по роках В Україні, згідно даних Держкомлісгоспу, річний приріст деревини використовується максимум на 50%, в той час як в країнах Європи цей показник становить 60-80% 13

 14. Енергетичний потенціал деревної біомаси, 2007 р. 14

 15. Енергетичні культури Це рослини, що спеціально вирощуються для використання в якості палива або для виробництва біопалива: • Однолітні трави (сорго, кенаф) • Многолітні трави (міскантус, просо прутевидне, двукісточник очеретяний) • Швидкоростучі дерева і деревовидні рослини (верба, тополя, акація) • Традиційні с/г культури: • ріпак, соняшник для біодизелю; • цукровий буряк, кукурудза для біоетанолу; • кукурудза для біогазу. 15

 16. Розподіл сільськогосподарських угідь та посівні площі сільськогосподарських культур, 2007 р. Запропонований розподіл вільної площі ріллі для вирощування енергетичних культур (тис. га) 16 * різниця між площею ріллі та посівною площею з урахуванням площі чистих парів

 17. Врожайність та теплота згоряння біомаси енергетичних культур 17 міскантус верба тополя акація вільха

 18. Потенціал енергетичних культур, 2007 р. 18

 19. Біогаз • Біогаз – газ, що утворюється при розкладенні органічної речовини в анаеробних умовах (без доступу кисню) • Склад біогазу: CH4 50-80%, CO2 15-45%, H2O 5%, сліди сіроводороду. • Теплота згорання 18-20 МДж/м3 • Джерела сировини для отримання біогазу: • Відходи тваринництва: скотарства, свинарства, птахівництва, вівчарства • Органічна складова відходів на полігонах твердих побутових відходів • Осад станцій аерації • Кукурудза як енергетична культура 19

 20. Енергетичний потенціал біогазу в Україні, 2007 р.

 21. Енергетичний потенціал біогазу з відходів тваринництва, 2007 р. 21

 22. Оцінка енергетичного потенціалу біогазу з відходів тваринництва по роках

 23. Енергетичний потенціал рідких біопалив в Україні, 2007 р. * Дані в скобках – оцінка за 2008 р. 23

 24. Енергетичний потенціал біодизелю з ріпаку як культури традиційного с/г виробництва, 2007 р. 24

 25. Енергетичний потенціал біоетанолу, 2007 р. 25

 26. Торф Україна – країна з середнім рівнем накопичення торфу – близько 1 мм/рік. Саме цю частину торфу можна вважати ВДЕ. Теоретичний потенціал – об'єм торфу, який щорічно утворюється на площі торф'яників в межах промислової глибини. Технічний потенціал – частка теоретичного потенціалу торфу, який видобувається та використовується на енергетичні та інші потреби. Економічний потенціал – частка технічного потенціалу торфу, для якого є потенційний споживач з метою виробництва енергії. Оцінка потенціалу згідно запропонованому підходу враховує вплив на оточуюче середовище і дає змогу відділити відновлювану частку торфу від торфу як корисної копалини.

 27. Енергетичний потенціал торфу, 2007 г.

 28. Енергетичний потенціал біомаси в Україні (2007 р.) 28 * Дані в скобках – оцінка за 2008 р.

 29. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні по роках * попередня оцінка 29

 30. Дякую за увагу! Желєзна Т.А. НТЦ “Біомаса” (м. Київ) т./ф. (044) 456-94-62 zhelyezna@biomass.kiev.ua www.biomass.kiev.ua 30