Download
comparing computer interpretable guidline models a case study approach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comparing Computer-interpretable Guidline Models: A Case-study Approach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comparing Computer-interpretable Guidline Models: A Case-study Approach

Comparing Computer-interpretable Guidline Models: A Case-study Approach

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Comparing Computer-interpretable Guidline Models: A Case-study Approach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Comparing Computer-interpretable Guidline Models: A Case-study Approach Peleg, Tu, Bury, Shortliffe et. al

 2. Uten guidelines....?

 3. Kliniske rettningslinjer/guidelines • blir i økende grad brukt for å støtte en klinikers beslutninger • ment for å forbedre kvaliteten på behandling av pasienter og redusere kostnader • Vanlige skriftlige guidelines er populasjonsbaserte anbefalinger • Oftest vil det være aktuelt å gi anbefalinger i pasientspesifikke tilfeller

 4. Computer-interpretable Guideline (CIG) Models • Guidelinebaserte systemer for beslutningsstøtte • Forutsetning: opprettelse av representasjoner, av den kliniske kunnskapen, som kan tolkes av datamaskiner • Mange varierende representasjoner/språk med forskjellige tilnærminger har blitt laget

 5. Hensikten med artikkelen • Sammenlikning av 6 forskjellige språk for representering av guidelines • For å identifisere felles komponenter • Ende opp med et standardisert, overensstemmende representasjonsspråk? • Dette ble gjort ved å se på modeller utviklet i hvert språk for to valgte guidelines • kronisk hoste • høyt blodtrykk

 6. Utdrag fra kronisk hoste guideline • Guideline 1 (Based on the Chronic Cough management guideline. Contains 3 recommendations) Chronic cough is cough that lasts for at least 3 weeks. Chest radiographs should be ordered before any treatment is prescribed in nearly all patients with chronic cough (Grade II-2). Chest radiographs do not have to be routinely obtained before beginning treatment, for presumed PNDS (post nasal drip syndrome) in young nonsmokers, in pregnant women, or before observing the result of discontinuation of an ACE-I (ACE Inhibitor) for 4 weeks for patients who developed cough shortly after beginning to take an ACE-I ...

 7. Presentasjon av språkene (1/3) • Asbru • tidsorientert • hensiktbasert • skjelettplan spesifikasjon • brukes for å representere kliniske protokoller • EON • oppgavebasert tilnærming

 8. Presentasjon av språkene (2/3) • GLIF • formidling av guidelines mellom institusjoner og programvare systemer • GUIDE • integrerer modellerte guidelines inn til organisatorisk arbeidsflyt • bruker beslutningsanalytiske modeller • beslutningstrær • innflytelsediagrammer??? • simulering i form av Petri nets

 9. Presentasjon av språkene (3/3) • PRODIGY • støtte for forvaltning av kronisk sykdom i primærhelsetjenesten • PROforma • kombinerer logisk programmering og objektorientert modellering • støtter fire oppgaver • handlinger (actions) • sammensatte planer (compound plans) • beslutninger (decisions) • forespørsler (enquiries)

 10. GLIF

 11. Mål for sammenligning • Organisering av Guideline plan komponenter • Spesifikasjon av mål og hensikter • Modell av Guideline handlinger (actions) • Beslutnings modeller • Fremstilling/kriterie språk brukt for å spesifisere beslutningskriterier • Data tolkninger/abstraksjoner • Representasjon av et medisinsk konsept og bruken av det • Pasient informasjonsmodell

 12. Resultater

 13. Sammenlikning • Likheter for de fleste • Organisering av guidelines som planer som spenner seg over tid • Lenking av plankomponenter i sekvens, parallell og interaktive og sykliske strukturer -> definerer kontrollflyt • Nøsting av planer og tidsbegrensninger på plankomponenter • Signfikante forskjeller • Nøkkelforskjell: tilsiktede skop • Variasjon i beslutningsmodellene • Metoder for representasjon av kliniske mål.

 14. Konklusjoner • Studiet identifiserte guidelinekomponenter som kan brukes som standard i CIG • Men: Forskjellige forskningsgrupper har forskjellige mål for guidelineforskning • En overensstemmende modell vil kun bli forsket på hvis det ganger forskningsgruppene