Download
klinisk emnekurs i onkologi lungekreft n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft

Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft

289 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klinisk emnekurs i onkologiLungekreft 09.10.2014 Paal Fr Brunsvig OUS

 2. Én av ti kreftdiagnoser i Norge er lungekreft 2902 nye tilfeller i 2012

 3. Fem års relativ overlevelse etter diagnose for ulike krefttyper på landsbasis. Prosent. 2002-2006 og 2007-2011.

 4. Forbedringspotensiale!

 5. Andel pasienter med oppstart av behandling for brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft innen 20 dager

 6. Allmenpraksis • Symptomer på lungekreft • Hoste er noe annet i allmenpraksis enn på en lungeavdeling eller på en kreftavdeling • Skuldersmerter kan også være lungekreft • Pasienter eller pårørende som klager over forsinket diagnose • Opplever at en del pasienter skifter fastlege etter at de har fått påvist lungekreft.

 7. Pakkeforløp ved mistanke om kreft • Kommer fra Januar 2015 for: • Lungekreft • Brystkreft • Prostatakreft • Colorectal • Fastleger har sittet i disse gruppene • Danmark: Ca 100000 gjennom pakkeforløpene hvert år, ca 25000 av disse har kreft.

 8. Screening • Det er mye snakk om bryst-, prostata- og tarmkreft, men lungekreft tar flere liv i Norge enn disse gruppene til sammen. Å begynne å screene denne gruppen har vært diskutert i mange år.

 9. JAMA 2014 • Screening for lung cancer with LDCT in the NLST showed a 20% relative reduction in mortality, and 320 participants were needed to screen to prevent 1 lung cancer death. These findings were met with enthusiasm, but before a widespread public health screening program is implemented, risks of screening also need to be considered.

 10. Tiden teller!!  CT-bilde ved første undersøkelse Figur 2  CT-bilde 2 1/2 måned senere

 11. Utredning av lungekreft, hvem følger opp? • En utredningstid på 2–3 måneder er ikke uvanlig, både fordi utredningen i seg selv er krevende med mange involverte aktører. • Kapasitetsmangler ved utredning og behandling av sykdommen, både innen radiologi, patologi, lungemedisin, thoraxkirurgi og onkologi. • Brustugun OT, Helland Å, Julsrud L (2014)[Tidsskr Nor Laegeforen, 134 (9), 915

 12. Samarbeide i alle ledd for pasientene

 13. Lungekreft i Allmenpraksis • Allmennpraktikeren ser derfor disse pasientene med jevne mellomrom i ulike faser av sykdomsforløpet: både i utrednings-, behandlings- og kontrollfase, og ikke minst i palliativ og terminal fase. • Hvor mange pasienter pr allmenlege??

 14. Sykehistorie I • 66 år gammel kvinne røykt i 50 år, 20-30 sigaretter daglig • Operert for lungekreft 2007, liten tumor i høyre lunge uten spredning til lymfeknuter. • Stadium I A • God prognose , 5 års overlevelse >70%

 15. Sykehistorie I forts • 2014 påvist stor tumor i venstre lunge • Anamnese Røyker fortsatt ca 40 sigaretter pr dag! • Kan ikke opereres pga redusert lungefunksjon • Planlagt kurativt rettet strålebehandling kombinert med cytostatika. • Kunne dette vært unngått?? • Motivert for røykeslutt etter å ha fått påvist lungekreft? Er det tatt opp med pasienten?

 16. Pasienter med langtkommet sykdom • Fungerer samarbeidet med sykehusene? Kreftkoordinator/Palliativt team • Hjemmebesøk • Hva er det pasienten frykter mest? • Enormt informasjonsbehov og gjentatt informasjon! • Hjelpemidler/Surstoff • Føle trygghet og vite hvor de skal henvende seg.

 17. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft • Innspill fra mange yrkesgrupper • Her står det meste, viktig med oppdatering • Blir disse handlingsplanene brukt? • Ringer man heller til noen man vet har erfaring?

 18. Primærhelsetjenestens viktigste rolle for denne pasientgruppen • Forebygge! • Henvise de rette pasientene til utredning ut fra anamnese, symptomer og funn. • Støttesamtaler underveis i behandlingen. Primærlegens kunnskap om geografi, familierelasjoner, arbeidsmuligheter, organisering av hjemmetjenesten etc. er viktig med tanke på lokalt hjelpebehov og tilbud. Veiledning i sosiale og trygdemedisinske rettigheter ikke bare under aktiv sykdom, men også i rekonvalesensfasen. • Delta sammen med 2. linjetjenesten i overvåkning av hematologiske parametere undercytostatikabehandling.

 19. Primærhelsetjenestens viktigste rolle for denne pasientgruppen • Oppfange bivirkninger under cellegift og strålebehandling både i aktiv behandlingsfase og senskader (stråleskader, stoffskifte, parestesier, fatigue syndrom, plager fra muskel og skjelett osv.).  • Overta kontrollene etter at kontrollene ved sykehus er avsluttet. Ved disse kontrollene er overvåking med tanke utvikling av senskader og andre følgetilstander av sykdommen eller behandlingen sentrale, samt overvåking av residiv

 20. Norsk lungekreftgruppeNLCG.no. Oppdatert informasjon og nyheter

 21. Pasientforeningen er til for å brukes!! Kontakt oss Telefon: 934 70 121 Adresse: Postboks 190 • 3672 NOTODDEN  E-post: post@lungekreftforeningen.no

 22. Hva er det viktigste bidraget fra dere? • FOREBYGGE!