1 / 10

Flerspråklighet – hva er utfordringene?

Flerspråklighet – hva er utfordringene?. Oxlo konferanse, Litteraturhuset 20.09. 2010 Dr. art. Lars Gule Høgskolen i Oslo. Hva er flerspåklighet ?. Å kunne flere språk Like godt Dette innebærer å forstå – mer enn ord Å forstå er en komplisert prosess Forstå kontekst – dvs. kultur

stefan
Télécharger la présentation

Flerspråklighet – hva er utfordringene?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Flerspråklighet – hva er utfordringene? Oxlo konferanse, Litteraturhuset 20.09. 2010 Dr. art. Lars Gule Høgskolen i Oslo

  2. Hva er flerspåklighet? • Å kunne flere språk • Like godt • Dette innebærer å forstå – mer enn ord • Å forstå er en komplisert prosess • Forstå kontekst – dvs. kultur • To- eller flerspråklighet innebærer kulturkompetanse Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  3. Hva flerspråklighet ikke er • Det er ikke å kunne et eller flere andre språk og så litt norsk • Det er ikke å kunne norsk og så litt av et eller flere andre språk • Det er ikke å ha visse språklige ferdigheter uten tilhørende kulturkompetanse Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  4. Hva er kulturkompetanse? • Å være fortrolig med en eller flere kulturer • Vi har alle kulturkompetanse • Det er en viktig ressurs å ha kompetanse på flere kulturer • En slik kompetanse gjør det mulig å formidle mellom ulike kulturer Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  5. Fordeler ved kulturkompetanse • Bedre forståelse • Forstår mer enn ordene – verdier, kontekst, sammenheng, relasjoner • God formidling mellom pasientens behov og pleiepersonalet • Økt trygghet for minoritetsspråklige pasienter • Flerspråklig kompetanse reduserer behovet for tolker • Betydelig mangel på tolker Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  6. Problemer • Språkkompetansen er ikke god nok • Dårlig formidling mellom pasientens behov og pleiepersonalet • Stort rom for misforståelser og feil • Utrygghet både for majoritets- og minoritetsspråklige pasienter Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  7. Problemer • Kulturkompetansen er for dårlig • Stort rom for fundamentale misforståelser • Hvem informeres om hva? • Hva sier man til døende? • Kulturell ulikhet kan skape utrygghet • Når det ikke kan formidles mellom kulturer • Mangel på rettighetsoppfyllelse • Fortsatt behov for autoriserte tolker • Betydelig mangel på tolker Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  8. Problemer • Forskjellen på dagligspråk og fagspråk • Fagkompetanse – og fagspråk – kan være i orden • På norsk? • På minoritetsspråk? • Men mangler mulighet til å ”oversette” til dagligspråk • Norsk? • Minoritetsspråk? Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  9. Hva kan gjøres? • God flerspråklighet en ressurs som må utnyttes • Kvalitetssikring av kompetansen er helt nødvendig • Men ikke ansettelse av minoritetsspråklige som sysselsettingstiltak uten kontrollert kompetanse • Språkutvikling en nødvendig del av profesjonsstudiene (?) • Og i arbeidssituasjonen (?) Flerspråklighet - hva er utfordringene?

  10. Flerspråklighet - hva er utfordringene? Takk for oppmerksomheten!

More Related