Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สมคิด แหวนเพ็ชร สำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก 13 สิงหาคม 2557

 2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 3. หลักการบริหารพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 4. ความหมาย ระเบียบฯ ข้อ ๕ พัสดุ คืออะไร วัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ความหมาย-พัสดุ-เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของ สำนักงบประมาณ(ด่วนที่สุด ที่นร๐๗๐๔/ว ๓๓ ลว.๑๘ ม.ค.๒๕๕๓)

 5. เงินงบประมาณ ที่จะนำมาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้แก่ เงินที่รมต.ว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้ไม่ต้องนำส่งคลัง เช่น เงินรายได้สถานศึกษา เงินงบประมาณรายจ่าย เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประจำปี งบจังหวัด เงินกู้ ที่ กค. กู้จากต่างประเทศ งบกลุ่มจังหวัด

 6. เงินนอกงบประมาณ ไม่อยู่ในบังคับจัดหาตามระเบียบฯพัสดุนี้ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินบำรุง/ เงินบริจาค เงินกองทุน

 7. บุคลากรในการจัดหาพัสดุ มี ๒ ส่วน ๑.ผู้มีอำนาจ ๒.ผู้มีหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ ผู้ควบคุมงาน ๑.๑ อำนาจดำเนินการจัดหาพัสดุ ๑.๒ อำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

 8. อำนาจที่ ๑ ผู้มีอำนาจดำเนินการจัดหาพัสดุ (ข้อ ๙) ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง/อธิบดี /ที่เรียกชื่ออย่างอื่น/ผู้ว่าราชการจังหวัด • เว้นแต่ เจ้าของอำนาจได้มอบให้ผู้ว่าฯ • ผู้ว่าฯ สามารถมอบต่อไปให้รองผู้ว่าฯ ผู้ช่วยผู้ว่าฯ หรือ หส.ราชการ อีกก็ได้ • และจะมอบอำนาจต่อไป • ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดอีกก็ได้ • โดยให้คำนึงถึง ระดับตำแหน่ง /หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ • ผู้ได้รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจ • จะมอบอำนาจนั้นต่อไปอีกไม่ได้

 9. วงเงินวิธีตกลงราคา/ สอบราคา/ประกวดราคา (ข้อ ๖๕)ได้แก่ หส.ราชการไม่เกิน ๕๐ล้าน ปลัดกระทรวง เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๑๐๐ ล้าน - รัฐมนตรี เกิน ๑๐๐ ล้าน วิธีพิเศษ(ข้อ ๖๖)ได้แก่ -หส.ราชการไม่เกิน ๒๕ ล้าน -ปลัดกระทรวง เกิน ๒๕ แต่ ไม่เกิน ๕๐ ล้าน -รัฐมนตรี เกิน ๕๐ ล้าน วิธีกรณีพิเศษ(ข้อ ๖๗) -หส.ราชการ ไม่จำกัดวงเงิน • อำนาจที่ ๒“ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สั่งซื้อ /สั่งจ้าง” • ใช้กับกรณีเมื่อหาตัวผู้ขาย หรือรับจ้าง ได้แล้ว • ให้พิจารณาจากวงเงินที่ได้จากผลชนะราคาตามวงเงินดังนี้

 10. ผู้มีหน้าที่ตามระเบียบฯพัสดุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการต่างๆ/ และผู้ควบคุมงาน

 11. ๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ (ข้อ๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙ ๒.หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ (ข้อ ๕) โดยตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ) โดยแต่งตั้ง -ข้าราชการ/พ.ราชการ/ พ.มหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว โดยตำแหน่ง-ผอ.กองพัสดุ/หฝ./หน.งานพัสดุ โดยแต่งตั้ง - ข้าราชการ/พ.มหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ(ต่อ) • โดยแต่งตั้ง ใช้กับกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีไม่เพียงพอ หรือกรณีจะกระจายอำนาจดำเนินการจัดหาพัสดุไปให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเอง

 12. คณะกรรมการต่าง ๆการซื้อ/การจ้างแต่ละครั้ง หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่ ตามที่ระเบียบฯพัสดุกำหนดทุกครั้ง

 13. คณะกรรมการในการซื้อ/จ้างคณะกรรมการในการซื้อ/จ้าง • คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ห้ามเป็น คกก. ตรวจรับฯ) • คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา (ห้ามเป็น คกก.พิจารณาผลฯ) • คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (ห้ามเป็น คกก. ตรวจรับฯ) • คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ • คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ • คณะกรรมการตรวจการจ้าง • คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(มติคณะรัฐมนตรี)

 14. ได้เวลาแสดงฝีมือแล้ว ข้าพเจ้า... ...จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คราวหน้า ...จะได้แต่งตั้งเราอีก

 15. ทำไงดี.. ? เซ็ง..! ? ! WHY me ? !

 16. องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์ประกอบของคณะกรรมการ • ประธาน 1 คน • กรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน • แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ ** ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ** ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ (ปรับปรุงตามระเบียบฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ. (2552) )

 17. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ต่อ) • กวพ. อนุมัติให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งลูกจ้างประจำของส่วนราชการเป็นกรรมการ ตามระเบียบฯ โดยการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ จะต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะงาน • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ • (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลว. 22 ตค. 53) • ** การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป • (ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ)

 18. กรณี การซื้อ / จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท (ระเบียบฯ ข้อ 35 วรรคท้าย) ให้แต่งตั้งข้าราชการ / ลูกจ้างประจำคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น กวพ. อนุมัติผ่อนผันการแต่งตั้ง พนักงานราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 341 ลว. 20 กย. 53)

 19. การประชุมของคณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ - ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง องค์ประชุม - ถือเสียงข้างมาก - ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง เพิ่มอีก 1 เสียง มติกรรมการ ยกเว้น - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจการจ้าง - ต้องใช้มติเอกฉันท์

 20. วิธีการลงมติของคณะกรรมการต่างๆวิธีการลงมติของคณะกรรมการต่างๆ • หลักการ ระเบียบฯ ข้อ ๓๖ กำหนดให้วันลงมติ • ประธาน/และกรรมการ ต้องมาประชุมลงมติ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการคนใด ที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ -ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย เว้นแต่ คกก.ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์ การลงมติ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงชี้ขาด

 21. ผู้ควบคุมงาน (ข้อ ๓๗) • และหนังสือเวียน กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓ /ว ๓๔๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ • การจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งผู้มีความรู้ /ความชำนาญทางด้านช่าง ในงานนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) แต่งตั้งจาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานของรัฐ • ในสังกัด หรือจากสังกัดอื่นโดยได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้น

 22. อัตราการจ่ายค่าตอบแทนอัตราการจ่ายค่าตอบแทน • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • กรณีส่วนราชการได้แต่งตั้งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมงาน • *ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่ กค๐๔๐๖.๔/ว ๑๘ ลว.๒๗ ก.พ.๒๕๕๑) • หัวหน้าผู้ควบคุมงาน วันละ ๓๕๐ บาท • ผู้ควบคุมงาน วันละ ๓๐๐ บาท • บุคคลภายนอกที่มิใช่บุคลากรของรัฐ • - ให้เพิ่มจากอัตราที่กำหนดข้างต้นอีกหนึ่งเท่า

 23. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ทุกครั้ง/ทุกวิธี/ทุกวงเงิน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากข้าราชการเพื่อคำนวณราคาค่าก่อสร้างนำไปใช้เปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคา(มติครม.๖ก.พ. ๒๕๕๐) • ราคากลาง หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ซึ่งได้จากการประเมิน หรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด • ซึ่งเป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่สูงจนผู้ประกอบกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ และไม่เป็นราคาที่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ • ดังนั้น ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงไม่ไช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้างแต่เป็นราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ • ให้ทำบันทึกส่งสตง.หากผลประกวดราคามีราคากลางที่กำหนดไว้สูง/ ต่ำกว่าราคาที่ประกวดราคาได้เกิน ๑๕% ขึ้นไป

 24. วิธีการจัดหา วิธีตกลงราคา วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท วิธีสอบราคา วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีประกวดราคา วงเงินงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีเงื่อนไข วิธีกรณีพิเศษ ไม่กำหนวงเงิน แต่มีเงื่อนไข วิธี e-Auction วงเงินงบประมาณตั้งแต่๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

 25. วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่ วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่ พัสดุที่จะจัดหาเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ พิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้ พัสดุว่าต้องการใช้พร้อมกันหรือไม่ แนวทางการพิจารณาเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

 26. เหตุที่ห้ามแบ่งซื้อ /แบ่งจ้าง(มติกวพ.มิ.ย.๓๑) เนื่องจากการจัดหาพัสดุ คราวละจำนวนมากๆ จะทำให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรี /ทางราชการจะได้ประโยชน์สูงสุด • ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ • คัดเลือกพัสดุใดที่มีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน/อยู่ในกลุ่มผู้ค้าประเภทเดียวกัน มีความต้องการในการใช้พัสดุในระยะเวลาเดียวกัน วิธีปฏิบัติ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในโครงการหนึ่งๆมีพัสดุหลายประเภท “ก็ควรให้ดำเนินการจัดหาในคราวเดียวกัน” หากเป็นสินค้า/กลุ่มผู้ค้า/ต่างประเภทกัน จะจัดหารวมในครั้งเดียวกันโดยตัดสินแยกแต่ละรายการ ก็ได้ หรือ จะแยกไปจัดหาต่างหากก็ได้ โดยให้เหตุผลแนบไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

 27. ในกรณีการรวมจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกันในกรณีการรวมจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกัน • วิธีปฏิบัติ (๑)กรณีพัสดุที่จัดซื้อ เป็นประเภทชนิดเดียวกันแม้ต่างขนาด ต่างราคากัน ควรรวมการจัดซื้อในคราวเดียวกัน • หากความต้องการใช้งานรวมทั้งปี มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐.๐๐๐ บาทแล้วหน่วยงานก็จะต้องดำเนินการสอบราคาหรือประกวดราคา วิธีปฏิบัติ(๒) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ทั้งในการเก็บรักษา หรือควบคุมคุณภาพและปริมาณของพัสดุที่จัดซื้อ • หน่วยงานสามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อออกใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง ของแต่ละช่วงเวลาได้

 28. ลักษณะของ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เป็นสัญญาที่กวพ.กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้กับการซื้อขายที่มีราคาพัสดุต่อหน่วยที่คงที่ แน่นอนตลอดอายุสัญญา แต่การจัดซื้อตามสัญญา ผู้ซื้อจะทะยอยการสั่งซื้อตามความต้องการของผู้ซื้อ/ผู้ขายสัญญาว่าจะเตรียมพัสดุไว้ให้เพียงพอตามจำนวนที่ได้ประมาณการไว้ในสัญญา โดยมีวงเงินตามสัญญา ประมาณไว้ไม่เกินกว่าวงเงินที่ดำเนินการจัดหาในครั้งนั้น

 29. วิธีปฏิบัติ ก่อนการจัดหาพัสดุแต่ละวิธี -ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบันทึกรายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง เสนอขอความเห็นชอบต่อ หัวหน้าส่วนราชการก่อนทุกครั้ง(ระเบียบฯ ข้อ ๒๗)

 30. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ข้อ 27) ** ก่อนการซื้อ – จ้างทุกวิธีต้องทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง** หลักการ รายละเอียดของรายงาน - เหตุผลความจำเป็น - รายละเอียดของพัสดุ - ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปี - วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง - กำหนดเวลาที่ต้องใช้ - วิธีจะซื้อ/จ้าง • - ข้อเสนออื่นๆ * การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ * การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา

 31. การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท (วิธีการอยู่ในระเบียบฯ ข้อ ๓๙)

 32. การซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา(ข้อ ๓๙วรรคแรก) (กรณีปกติ) มีวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ๑.สำรวจ/รวบรวมความต้องการพัสดุ กำหนด Spec ๔.ให้จนท.พัสดุไปติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/รับจ้าง -แจ้งผลต่อหน.จนท.พัสดุ ๒.จนท.พัสดุ จัดทำบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง(ข้อ ๒๗) ๕.ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ๓.เสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ ๖.ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบของ/งาน ๓.หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอ(ข้อ๒๙) ๗.คกก.ตรวจรับพัสดุ/เบิกเงินชำระค่าสินค้า/งาน ต่อไป

 33. ข้อสังเกต การซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา หัวหน้าส่วนราชการไม่ต้องมอบอำนาจลงนามผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอีกแต่อย่างใด เหตุผล เนื่องจากระเบียบฯข้อ ๓๙ วรรคแรกได้กำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) ได้โดยตรงเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานในเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ในกรณีวงเงินไม่สูง แนววินิจฉัยของกวพ.ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๓ เมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๓

 34. การซื้อ/จ้าง วิธีตกลงราคา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าได้ (ข้อ๓๙วรรค ๒) • ใช้กับกรณีจำเป็น/เร่งด่วน/ที่ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า โดยให้ทำรายงานขอซื้อ/จ้างภายหลังได้ • วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนที่ (๑) • -ให้จนท.พัสดุ/จนท.ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนั้น จัดซื้อ/จ้างไปก่อนได้ ขั้นตอนที่(๒) -ให้จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ขอความเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการในภายหลัง โดยมีสาระสำคัญเท่าที่จำเป็น ขั้นตอนที่(๓) -ให้ใช้รายงานที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบนั้นเป็น หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

 35. วันประกาศห่างจากวันปิดรับซอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน เริ่มต้นรับซองนับตั้งแต่วันประกาศ วันปิดรับซอง จะต้องห่างจากวันเริ่มต้นรับซองไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ... ?... วัน คำนึงถึงตรวจฮั้ว วันประกาศ รับซองอย่างน้อย ๑๐ วัน วันรับซอง ปิดรับซอง เปิดซอง การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๑) ข้อ 27 เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ ข้อ 29 - ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน / นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 45 วัน - ส่งประกาศ + เอกสารสอบราคา ให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด - ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการโดยเปิดเผย จัดทำประกาศ (ข้อ 40) เผยแพร่เอกสาร

 36. การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ยกตัวอย่าง กรณีโครงการก่อสร้างซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเสนอราคาครั้งนั้นได้ ดังนี้ • ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง • ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ คุณสมบัติทั่วไป 36

 37. คุณสมบัติทั่วไป 3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น • ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม • ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม้น้อยกว่า…..ล้านบาท (ควรกำหนดไม่เกินร้อยละ 50)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ คุณสมบัติพิเศษซึ่งต้องเลือกใช้ตามความจำเป็นของงานก่อสร้างแต่ละครั้ง 37

 38. - ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง ประธานกรรมการ การยื่นซอง - ยื่นซองด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ (กรณีที่กำหนดไว้) - เจ้าหน้าที่รับโดยไม่เปิดซอง การรับซอง - ระบุวันและเวลารับซอง - ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งให้ คกก.เปิดซองสอบราคาในวันเปิดซอง การเก็บรักษาซอง - หนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42 ให้ส่งมอบโดยพลัน หลังครบกำหนดรับซอง การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๒)

 39. ตัวอย่าง: ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เชิงบริหาร เชิงทุน เชิงไขว้

 40. การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๓) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ข้อ 42) ขั้นที่ 1ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน + ประกาศชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ขั้นที่ 2 เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน + อ่านแจ้งราคา บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน + ลงชื่อกำกับ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

 41. การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๓) ขั้นที่ 3คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ** หนังสือ ที่ นร (กวพ) 0901/ว 48 ลว. 14 ก.ค. 29 การคัดเลือกคุณภาพและคุณสมบัติดังกล่าว มุ่งหมายถึง การพิจารณาจากเกณฑ์ในส่วนที่ ไม่สามารถกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศ ** ข้อสังเกต รายที่เลือกไม่ยอมเข้าทำสัญญา ให้พิจารณารายต่ำถัดไป ราคาเท่ากันหลายราย ให้ผู้ที่เสนอราคาดังกล่าวยื่นซองใหม่ ถูกต้องตามเอกสารสอบราคารายเดียว ให้ดำเนินการตามขั้นที่ 3 โดยอนุโลม ขั้นที่ 4เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ขั้นที่ 5รายงานผลและความเห็น ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ

 42. การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๔) กรณีเกินวงเงิน (ข้อ 43) • เรียกรายต่ำสุดมาต่อรองให้อยู่ในวงเงินหรือสูงกว่าไม่เกิน 10 % • ถ้าไม่ได้ผลให้เรียกทุกรายมายื่นซองใหม่ • ถ้าไม่ได้ผลอีก ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ • ** ขอลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน • ** ขอเงินเพิ่มเติม • ** ยกเลิกการสอบราคา

 43. (กรณีศึกษา) วิธีสอบราคา หากมีผู้เสนอราคารายเดียว/หรือมีสิทธิเสนอราคารายเดียว จะมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ได้หรือไม่? • มติกวพ.ครั้งที่ ๓/๕๕ หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาตามระเบียบฯข้อ ๔๒(๔) แล้วเห็นว่า มีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเสนอราคาที่ถูกต้องเพียงรายเดียว และเห็นว่าไม่มีการแข่งขันราคา ซึ่งจะทำให้ไม่เป็นประโยชน์แก่ราชการ หากจะดำเนินการต่อไป • คณะกรรมการฯจึงเสนอว่าควรยกเลิกการสอบราคา ซึ่งต่อมาหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ และได้มีคำสั่งยกเลิก โดยแสดงเหตุผลสนับสนุนไว้ในท้ายคำสั่งประกาศยกเลิกก็ได้ • คำสั่งยกเลิกการประกาศสอบราคา เป็นคำสั่งทางปกครอง ที่ต้องทำเป็นหนังสือ โดยระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือเอกสารแนบท้ายด้วย

 44. วิธีตรวจสอบการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม (ข้อ๑๕ ฉ) ได้แก่ - กระทำการโดยสมยอมกัน/โดย ๑) ให้/ขอให้/รับว่าจะให้ -เงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๒) หรือ โดยข่มขู่/ใช้กำลังประทุษร้าย ๓) ทุจริต/แสดงเอกสารเท็จ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิใช่ธุรกิจปกติ • หากตรวจพบก่อน/ขณะเปิดซองสอบ/ประกวดราคาให้ตัดรายชื่อออก และแจ้งให้ผู้นั้นทราบ /แจ้งหส.ราชการเพื่อให้เสนอปลัดกระทรวงสั่งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบข้อ ๑๔๕

 45. ข้อสังเกต วิธีสอบราคา -- -ไม่มีการขายเอกสารสอบราคา-และไม่มีการวางหลักประกันซอง -ให้แจกจ่าย/หรือให้เอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ลงประกาศสอบราคา -กำหนดวันยื่นซอง ถึงวันปิดรับซองต้องไม่น้อยกว่า ๑๐วัน -จะกำหนดให้ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ก็ได้ -ผู้รับซองได้แก่จนท.งานสารบรรณ/หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับซองโดยเฉพาะ -เมื่อรับซองแล้วให้ส่งให้หัวหน้าจนท.พัสดุ เก็บรักษาไว้ -เมื่อปิดรับซองให้หน.จนทพัสดุทำบันทึกส่งคกก.เปิดซองสอบราคา -หากมีผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูกต้องรายเดียว -ให้ตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของ/ว่า มีคุณภาพ/คุณสมบัติและ เป็นประโยชน์ต่อราชการหรือไม่ -หากเห็นว่าสมควรซื้อ/จ้างจากรายเดียวนั้น ก็ให้ดำเนินการต่อไป ได้ โดยไม่ต้องยกเลิกการสอบราคา

 46. ขั้นตอนการประกวดราคา จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ (ข้อ ๒๗) จัดทำเอกสาร ประกวดราคา (ข้อ ๔๔) การประกาศเผยแพร่การประกวดราคา (ข้อ ๔๔, ๔๖) การขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง (ข้อ ๖๕) การพิจารณาผลการประกวดราคา (ข้อ ๕๐) การรับและเปิดซอง (ข้อ ๔๙) การทำสัญญา (ข้อ ๑๓๒-๑๓๓) ตรวจรับ

 47. ปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ผมผิดตรงไหน ทำไมใครๆ ก็โทษผม

 48. หากท่านต้องรับบท เป็นนักบินอวกาศ ในเรื่องนี้ ท่านจะรู้สึกอย่างไร ? เมื่อต้องใช้ยานอวกาศ ที่รัฐบาลจัดซื้อมาจาก บริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด

 49. การซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ จำเป็นต้องมีเหตุผลประกอบทุกครั้งหรือไม่ ? ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ผู้ดำเนินการจัดหาและเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องซื้อโดยวิธีพิเศษ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ความเห็นชอบ ให้การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ ให้ชัดเจน หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๗๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

 50. สรุปขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ ๑. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง ๒. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๔. ส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงาน ๓. จัดทำใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย/ใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง ๕. ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง