1 / 9

Introduktion til Presentation [presentation]

Introduktion til Presentation [presentation]. The Love Shop Lawton/Webb 2003.

stian
Télécharger la présentation

Introduktion til Presentation [presentation]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Introduktion til Presentation [presentation] The Love ShopLawton/Webb 2003 Vores oplæg er delt i form og indhold, vel vidende om, at disse er gensidigt afhængige af hinanden – og derfor vil vi til tider komme til at lappe ind over hinanden. Dog vil form-oplægget være strengt på papiret der er afleveret, hvor indholdsoplægget ikke alene vil være reflekterende på - men også perspektiverende af - hvad vi kunne have gjort.

  2. Form [form] The Love ShopLawton/Webb 2003 Abstract I. Introduction: The Modern Script for the Act of Dating II. Concept: Curtains Up on Acts I-IV III. Concept Development: Behind the Scene IV: Discussion: Space for Review V. Concluding Remarks: The Curtain Falls VI. References

  3. Abstract [form] The Love ShopLawton/Webb 2003  …. ville i mere læsevenlig form se sådan ud (løst oversat): Dating er fuld af drama, som altid, men forbruger elementet som har infilteret hvordan vi ser os selv og andre er forstørret i den morderne form for dating miljø, kendt som virtualitet. Med paperet præsenterer vi et koncept som er vores kommentar på moderne dating praktisser der har rødder i media og teknologi, der er udviklet gennem teoretisk indsigt og forslået implementering. I konceptudviklingsprocessen bruger vi en bi-parallell metaforisk struktur, af forklaringsorsager.

  4. I. Introduction: The Modern Script for the Act of Dating-Visual [form] The Love ShopLawton/Webb 2003 Abstract Indledning Analogi Teori Reveiw De Fire Akter konklusion Litteratur

  5. I. Introduction: The Modern Script for the Act of Dating-Analogi [form] The Love ShopLawton/Webb 2003 Analogi: Diskontinuert analogi: a : b :: c : d Kontinuert analogi: a : b :: b : c Fortællingen (med den efterfølgende afklaring) forholder sig til teorien, teorien forholder sig til konceptet.

  6. II. Concept: Curtains Up on Acts I-IV[form] The Love ShopLawton/Webb 2003 • Formen af De Fire Akter fortæller os: • At der er fire faser i udrulningen af konceptet • At det er en form for forestilling (event) • At det er tidsbegrænset • Indholdet og formen af de fire akter opstår som følge af analogien: • Analogien fortæller os at man som dater kan spille roller i det virtuelle miljø, og akterne sætter scenen og ’overdriver’ det teatralske element. • Analogien fortæller os at man kan markedsføre sig i miljøet, og butikken giver konkret mulighed for dette og overdriver markedsføringen ved at trække stærkt på shopping-metaforen – samtidig med at den konkrete ’virkelige’ butik, hvor man kan kontakte virkelige, men ’virtuelle’ datere, understreger hvor let vi begår os i miljøer på forskellige niveauer – og hvor i høj grad søgen af partner gennem bladren gennem profiler, minder om shopping.

  7. III. Concept Development: Behind the Scene[form] The Love ShopLawton/Webb 2003 • Tre former for begrundelse eller slutning: • Deduktiv-logiske som er tautologiske, begrebs-analytiske • Induktiv-empiriske som er sandsynlige, statistiske og syntetiske • Abduktiv-problematiske som er intuitive og hypotetiske

  8. IV: Discussion: Space for Review[form] The Love ShopLawton/Webb 2003 Genoptager tråden fra Introduktionen og De Fire Akter og stiller spørgsmålet om et produkt som vores skal evalueres på dette punkt i processen.

  9. V. Concluding Remarks: The Curtain Falls[form] The Love ShopLawton/Webb 2003 • Vi har to ting på færde i paperet: • Et koncept som vi har udviklet på grundlag af en hypotese, og underbygget med teori. • Et interaktionsdesign af vores koncept (som vi desværre ikke underbygger teoretisk). • Vi konkluderer på: • Elementer af vores interaktionsdesign, som vi ikke har behandlet teoretisk i paperet.

More Related