1 / 18

Infermeria

Infermeria. Podologia. Infermeria. Ofereix a l’estudiant el coneixement del procés salut-malaltia i de les mesures preventives i assistencials per a la salut individual i comunitària.

sue
Télécharger la présentation

Infermeria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Infermeria Podologia

 2. Infermeria • Ofereix a l’estudiant el coneixement del procés salut-malaltia i de les mesures preventives i assistencials per a la salut individual i comunitària. • Ensenya les tècniques i tractaments geriàtrics, psiquiàtrics, quirúrgics, pediàtrics i d’assitència clínica. • Inclou una àmplia formació en matèria de gestió i administració sanitària i del sistema de salut pública.

 3. Ofereix a l’estudiant els coneixements teòrics i pràctics per a desenvolupar les habilitats i actituds necessàries en la prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies i malalties dels peus, dins d’una visió completa i integral de l’home, • Capacita a l’estudiant en la destresa de l’ús d’instruments i tècniques podològiques i en el coneixement de les seues bases científiques. • Inicia l’estudiant en les diverses aplicacions de la podologia, especialment en la seua aplicació de l’activitat esportiva. Podologia

 4. Infermeria Podologia

 5. Infermeria Podologia

 6. Infermeria • Aulari • CHGUV

 7. Calle EMILI PANACH i RAMOS “MILO” s/n 46020 VALENCIA Podologia

 8. Infermeria Infermeria • Curs 1.977-1.978 – Infermeria • Estudiants titulats: més de 4.200 • Quatre plans d’estudis (1.977/1.993/1.996?/1.998) Podologia • Curs 2.002-2.003 • Estudiants titulats: 93 • Aules amb l’equipament docent i els recursos didàctics que requereixen las noves tecnologies. Podologia

 9. Infermeria • Accés curs 2.007-2.008: 1.601 / 272 preinscripcions • GENERAL (55%) – 1.046 / 189 • FP (30%) – 382 / 79 • Majors de 25 anys – 46 / 4 • Titulats universitaris – 114 / 70 • Estrangers – 4 / 0 • Esportistes – 1 / 0 • Discapacitats - 8 / 2 • Places curs 2.008-2.009: 260 / 50 estudiants Podologia

 10. Infermeria • Matrícula curs 2.006-2.007: 175 / 81 (31,6%) • Infermeria UV - 141 (55,1%) • Infermeria (La Fe) - 41 (16,0% - 71,1%) • Medicina – 47 (18,4%) • Fisioteràpia – 13 (5,1%) • Odontologia – 12 (4,7%) • Altres – 2 (0,8% - 28,9%)

 11. Infermeria Podologia

 12. Infermeria PLA D’ESTUDIS / INFERMERIA • Primer curs / Segon curs / Tercer curs • GRUP A • CASTELLÀ • EUI • GRUP B • VALENCIÀ • EUI • GRUP C • CASTELLÀ • CHGUV

 13. Infermeria Programes de mobilitat • SICUE / SÉNECA • Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols • U. d’Alacant • U. de León • U. de Granada • U. de Lleida • U. de Salamanca • U. de Santiago de Compostela • SÒCRATES / ERASMUS Realitzación d’estudis en altra universitat de l’EEES • PROGRAMES INTERNACIONALS • Universidad Veracruzana (Mèxic) • Universidad de Panamà • Universidad de Costa Rica

 14. Infermeria Programes de mobilitat • SÒCRATES-ERASMUS • Alemanya • Bèlgica • Dinamarca • Finlàndia • França • Grècia • Holanda • Itàlia • Noruega • Portugal • Suècia

 15. Infermeria ESTUDIS DE POST GRAU • Màsters, Diplomes i Certificats de la UV • ADEIT (http://www.adeit.uv.es) Podologia

 16. Infermeria ESPECIALIDADES RD 450/2.005, de 22 d’abril sobre especialitats d’Infermeria BOE de 6 de maig de 2.005 • Sistema de residència (EIR) en unitats docents acreditades per la formació especialitzada. • Superar una prova anual, única i simultània de caràcter estatal. • Especialitats • Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora) • Infermeria de Salut Mental • Infermeria Geriàtrica • Infermeria del Treball • Infermeria de Cures Mèdico-Quirúrgiques • Infermeria Familiar i Comunitària • Infermeria Pediàtrica

 17. ÀREES D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL Infermeria • L’exercici de la professió es desenvolupa en tot tipus d’institucions i serveis sanitaris, bé siguen públics o privats: hospitals, centres d’assistència primària, programes municipals de salut, campanyes institucionals de prevenció i/o tractament de malalties. També es pot exercir la professió per lliure.Generalment les tasques es desenvolupen en coordinació i col·laboració amb altres professionals de la salut i també de manera autònoma. • La seua activitat professional es desenvoluparà fonamentalment en consultes i clíniques podològiques. Altres camps d’actuació són els centres i clubs esportius i els serveis geriàtrics. Podologia

 18. Infermeria Més informació http://www.uv.es/infermeria http://www.uv.es eu.infermeria@uv.es Podologia

More Related