1 / 11

Hovorme o jedle

Hovorme o jedle. Základná škola, V. Javorku 32, Žilina. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny. Trieda: 3.B Počet zapojených žiakov: 16 Forma vyučovania: integrované Výstup: „ sezónny“ kalendár pre tých, ktorí si vážia chlieb. ľudové pranostiky, príslovia

Télécharger la présentation

Hovorme o jedle

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hovorme o jedle Základná škola, V. Javorku 32, Žilina

  2. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny Trieda: 3.B Počet zapojených žiakov: 16 Forma vyučovania: integrované Výstup: „ sezónny“ kalendár pre tých, ktorí si vážia chlieb

  3. ľudové pranostiky, príslovia • a porekadlá o chlebe • frazeologizmy o chlebe, ich výklad • maľba k téme • ľudové piesne • obilniny, jariny, oziminy • ročné obdobia • pôda, príprava pôdy • technika, stroje • úcta k práci, tradíciám • zodpovedné správanie • zdravý životný štýl

  4. Názov školy: Základná škola, V. Javorku 32, Žilina Adresa školy: V. Javorku 32, 010 01 Žilina Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Tatiana Malinová Telefónne číslo: 0910 631 456 E-mail: ttmalinova@gmail.com Meno a priezvisko žiakov, ktorí súťažný príspevok spolu pripravili: Lívia Šusteková Ročník: 3.B Celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k vyhlásenej dennej téme zapojili: 16 Názov vyhlásenej dennej témy, ku ktorej je súťažný príspevok spracovaný: Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny

More Related