Download
form mdi form n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Form & MDI Form PowerPoint Presentation
Download Presentation
Form & MDI Form

Form & MDI Form

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Form & MDI Form

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Form & MDI Form Trần Văn Tèo tvteo@agu.edu.vn Bộ môn Tin học – ĐH An Giang Lập trình quản lý

 2. Nội dung • Giới thiệu. • Tạo MDI form. • Tạo Child form. Lập trình quản lý

 3. Giới thiệu Lập trình quản lý

 4. Giới thiệu Lập trình quản lý

 5. Tạo Parent Form • Tạo một form mới có tên frmMain. • Gán thuộc tính IsMdiContainer: True. • Tạo thêm menu. • Chạy frmMain Lập trình quản lý

 6. Tạo Child form • Tạo form: frmKhachhang. • Tạo thêm menu hoặc toolbar. Lập trình quản lý

 7. Hiện child form • Khai báo frmKhachhang trong frmMain. • Đăng ký biến cố click vào menu Khách hàng. • Hiển thị frmKhachhang trong frmMain Lập trình quản lý

 8. Hiện child form Lập trình quản lý

 9. Lập trình quản lý

 10. Merge menu • Menu của form con sẻ hiện trên menu của form cha. • Thuộc tính AllowMerge của menu trong form cha: True. • Chọn thuộc tính MergeAction của MenuItem cần merge thành: • Append • Insert • Replace. • Remove,…. Lập trình quản lý

 11. Merge Menu Lập trình quản lý