1 / 16

COMBI UNTUK CARA HIDUP SIHAT

COMBI UNTUK CARA HIDUP SIHAT. VARUGES V.M ABRAHAM KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN. |. Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. www.infosihat.gov.my. PENGENALAN. Revolusi promosi kesihatan perlu diselaraskan dengan situasi semasa

suzy
Télécharger la présentation

COMBI UNTUK CARA HIDUP SIHAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. COMBI UNTUK CARA HIDUP SIHAT VARUGES V.M ABRAHAM KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia www.infosihat.gov.my

 2. PENGENALAN Revolusipromosikesihatanperlu diselaraskandengansituasisemasa danperkembanganterkinidisekelilingkita. Perkarainiperludiberiperhatianuntuk memastikanpenyampaianmesejlebih berkesandanrelevankepadamasyarakat.

 3. Fasa I: 1991-1996. meningkatkankesedarandanpengetahuanmasyarakattentangpenyakit-penyakitberkaitangayahidup yang tidaksihat. Fasa II: 1997 - 2002. Mempromosikanamalantingkahlaku yang membawakepadaperubahankearahcarahidupsihat Fasa III: 2003 - 2009. memupuksertamemperkukuhkanamalantingkahlakusihatindividukearahmenjadikannyasebagaisatubudayahidupmenggunakanpendekatan Setting.( setting tempatkerja, setting sekolah, setting komuniti). FasaIV: 2010-2014 menekankankepadakepentinganmencegahobesitimelalui: (selarasdengan NSP-NCD) i) Aktivitifizikal-10,000 Langkah ii) Amalanpemakanansihat. Kempen Cara HidupSihat

 4. Promosi Tingkah laku melalui Kempen Kementerian Kesihatan

 5. Kempen media 2010 61% rakyat Malaysia terdedah kepada KCHS melalui media. 94% daripada mereka yang terdedah kepada kempen memahami akan mesej-mesej kempen. 64% penduduk menyatakan hasrat untuk bersenam 37% diantara mereka telah mengatakan bahawa mereka telah menambahkan senaman.

 6. Oleh itu usaha yang berterusan tidak hanya tertumpu kepada penyampaian mesej oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja, masyarakat perlu juga turut serta berganding bahu bersama-sama untuk menjalankan aktiviti promosi kesihatan agar impak yang lebih berkesan dapat diperolehi.

 7. Communication for Behavioural Impact (COMBI) merupakan satu pendekatan yang diperkenal oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang menggunakan strategi mobilisasi sosial dan komunikasi untuk mengubah tingkahlaku manusia ke arah hidup lebih sihat. Tidak dinafikan COMBI sering dikaitkan dengan pencegahan denggi. Pendekatan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Sebenarnya pendekatan ini boleh digunakan untuk semua program promosi kesihatan.

 8. Adalah penting untuk kita mengetahui apakah mesej –mesej yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan merujuk kepada Garis Panduan Pemasaran Sosial Dalam Program Promosi Kesihatan terbitan Bahagian Pendidikan Kesihatan, sebelum sesuatu mesej atau tingkahlaku sihat dipromosikan kepada kumpulan sasar, analisis situasi perlu dilakukan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelaksanaan COMBI untuk cara hidup sihat ini. Seterusnya pernyataan masalah dapat dikenalpasti dan kaedah yang relevan dapat dibentuk.

 9. 5 STRATEGI COMBI Advokasi pentadbiran Mobilisasi sosial Pengiklanan Penyampaian peribadi Promosi di pusat perkhidmatan dalam lokaliti

 10. MATLAMAT COMBI UNTUK CARA HIDUP SIHAT Menggerakkan komuniti untuk menjadi ajen promosi cara hidup sihat di peringkat komuniti Memastikan penyampaian mesej cara hidup sihat lebih meluas dengan penglibatan ahli masyarakat itu sendiri Mewujudkan satu titik persamaan diantara penyampai mesej dan penerima mesej. Secara tidak langsung akan mengurangkan jurang di antara kedua-dua belah pihak.

 11. STRATEGI COMBI UNTUK CARA HIDUP SIHAT • Menggunakan kumpulan COMBI sedia ada • Sebagai permulaan memilih satu lokaliti • COMBI di setiap negeri • Mengadakan mesyuarat dengan wakil • COMBI lokaliti yang dipilih • Mengenalpasti mesej untuk diterapkan • dalam pelaksanaan COMBI untuk cara • hidup sihat • Memantau pelaksanaan COMBI untuk • cara hidup sihat di setiap lokaliti yang terlibat.

 12. …SAMBUNGAN PERINGKAT KOMUNITI Mengadakan mesyuarat bersama AJK COMBI untuk memaklumkan mengenai pelaksanaan COMBI untuk cara hidup sihat Berbincang dengan Pegawai Kesihatan Daerah untuk mengadakan taklimat COMBI untuk cara hidup sihat kepada komuniti. Mengenalpasti kaedah penyampaian mesej Menyediakan pelan pelaksanaan yang komprehensif Menjalankan aktiviti mengikut jadual yang ditetapkan

 13. PERUNTUKAN • Sejumlah RM 70,000 – 140,000 • Perlis sebanyak RM60,000 • Merangkumi projek –projek seperti berikut: • 10,000 langkah • Makan Secara Sihat • Cabaran Sihat • Kempen Kurangkan Gula • Siswa Sihat 1Malaysia • COMBI untuk CHS • Sebanyak RM 90,000 sebagai peruntukan tambahan diberikan kepada negeri Selangor untuk menganjurkan Program Bulan Sihat

 14. KESIMPULAN - Aktiviti COMBI perlu dilaksanakan dengan melibatkan komuniti secara keseluruhannya. - Pelbagai aktiviti boleh dijalankan yang bukan sahaja boleh menyampaikan mesej mengenai cara hidup sihat malah boleh mengeratkan silaturrahim dan memupuk kemesraan di dalam komuniti tersebut. Dengan menggerakkan komuniti untuk menjalankan aktiviti berbentuk promosi kesihatan, ini akan memupuk sikap masyarakat yang terlibat untuk lebih komited dan mempunyai semangat berdikari dan seterusnya mewujudkan satu kerjasama yang baik diantara kerajaan dan ahli masyarakat.

 15. TERIMA KASIH

More Related