1 / 11

Сенсорний розвиток

Сенсорний розвиток. Консультація для батьків Автор: Єременко Олена Петрівна, вихователь ДНЗ № 12 м. Умань.

Télécharger la présentation

Сенсорний розвиток

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Сенсорний розвиток Консультація для батьків Автор: Єременко Олена Петрівна, вихователь ДНЗ № 12 м. Умань

 2. Відчуттядитини - її ворота в світ. Роль сенсорного розвиткудуже велика на стадіїформуваннямислення у маленькоїлюдини. Як розкрити ворота сенсорного сприйняттяякомогабільше і датидитятібільшестимулу-реакцій для розвитку? Якіінструменти дала дитяті природа, аби вона змоглазнайомитисязісвітом? Цезір, слух, дотик. Дужеважливодаватидитятіякомогабільше сенсорного досвіду для пізнаннявластивостейнавколишніхпредметів. Цестосується перш за все дітей, якітільки-тількиперебираютьсяізстадіїдитинства у фазу усвідомленоговідношення до світу. Даючидитиніторкатисьрізних по текстуріпредметів, батьки забезпечуютьїїдужеважливоюінформацією.

 3. Всідітироблятьце спонтанно. Як тільки дитя навчаєтьсясамостійнопересуватися, вонопочинає активно цікавитисявсімадовколишніми предметами. У віцівідпівроку до півтора роки дітипрагнутьпізнативсіпредметинавколишньогосвіту через рот. Батьки завждипрагнутьзахиститидитинувід таких контактів. Це правильно з точки зорубезпеки. Але невірноз точки зору сенсорного розвитку.

 4. Забираючи у дитининебезпечніпредмети, завждипотрібнопропонуватийому альтернативу. Цеможуть бути іспеціальніповчальнііграшки, якідаютьдитятібезціннийдосвідобмацуваннярізних по текстурііформіповерхонь. Розвиваючісенсорнітренажериможназнаходити і в домашньомувжитку.

 5. Коли в руках у дитяти виявляєтьсябудь-який предмет, щоактивізує максимум йогозорових і тактильнихвідчуттів, вінперетворюється на дужезосередженогомалюка. Виразобличчя у ньогоуцей момент глибокоінтелектуальний, неначевінпрацює над важливимнауковимвідкриттям. Навітьцілий магазин настільнихігор не можеподаруватидоросломустількирозвиваючихвправ, скількидаємалятіпростеобмацуваннярізнихпредметів.

 6. Дитинуповинніоточуватипостійністимул-реакціїйогозорових, слухових, тактильнихвідчуттів. Цісигналибудятьрізнізони головного мозку у дитяти. Згодомцевідбивається на загальномурівніінтелектуальногорозвитку. Дитя, щоотрималобагато сенсорного досвіду в дитинстві, відрізняється живим і рухливиммисленням, швидшенавчається новому. Для розвитку сенсорного мисленняіснуютьдужепростіігри. Організуватиїхможутьсамі батьки. Дужезацікавлюючагра -  відгадуваннязнайомихласощів за смаком. Дитя повиннезакритиочі. А дорослийтим часом даєйомукуштуватишматочкирізнихфруктів і овочів. По мірізацікавленостітакагра для дитяти 2-3 років стане такою ж активною розвагою, як для підліткадинамічнаанімаційнаграBakugan.

 7. кориснимибудутьігри і на пошуквідмінностейсередпредметіводнієїформи, алерізногорозміру. Абиорганізуватицювисокоінтелектуальнугру, доситьнарізатидекількарізнихкругів, перемішатиїх і датидитяті на вивчення. Організуватибудь-якусенсорнугруздитямдуже просто. А віддачавиходитьколосальною.

 8. Ще одна добра сенсорнагра - розтопленняльоду в долоньках. Так дитя на дотикпознайомитьсязпростимифізичними законами світу, навчитьсявизначатиперехідністадіїтанучоїречовини і знаходитиїмвизначення.

 9. Передусім у дітей розвивається вміння самостійно чимось займати себе і відтворювати з предметами цілеспрямовані дії, наприклад зібрати і розбирати іграшки, відкривати і закривати складні мотрійки, качати кульки, нанизувати кільця на стержень, будувати із кубиків і ін. Удосконалюються рухи кисті, пальців дитини, розвивається окомір, дитина привчається контролювати рухи рук очима.

 10. Збагачується сенсорний досвід дитини. Завдяки дотику, м’язових відчуттів, зору дитина починає розрізняти форму, розмір і колір предметів.

 11. У процесі діяльності розвивається мислення і мова дітей. Ознайомлюючись із властивостями предметів і їх назвами, діти рано оволодівають першими загальними уявленнями про предмети, які їх оточують.

More Related