Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “ВИТОША” PowerPoint Presentation
Download Presentation
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “ВИТОША”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “ВИТОША”

291 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “ВИТОША”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Център за административно и информационно обслужване на граждани СТОЛИЧНА ОБЩИНАРАЙОН “ВИТОША”

 2. Столична община район “ВИТОША” КМЕТ СТОЙКО ДУКОВ тел.: 855 21 44 ІІ ет., стая 14

 3. Столична община район “ВИТОША” ЗАМЕСТНИК-КМЕТ Инж. Теодор Петков тел.: 855 82 78 ІІ ет., стая 48

 4. Столична община район “ВИТОША” ЗАМЕСТНИК-КМЕТ Николай Станоев тел.: 02/ 856 91 54; 0889 09 09 79 ІІ ет., стая 22 E-mail: nstanoev@abv.bg

 5. Столична община район “ВИТОША” СЕКРЕТАР Инж. Вълкан Диянов тел.: 818 79 21 ІІ ет., стая 21

 6. Столична община район “ВИТОША” Главен архитект Арх. Данка Василева и началник отдел тел.: 818 79 47 “Устройство на територията” ІІ ет., стая 47 Главен инженер Инж. Марин Проданов иначалник отдел тел.: 818 79 55 “Инженерна инфраструктура ІІ ет., стая 55 иинвеститорски контрол” Началник отдел Инж. Анна Балабанова “Кадастър и регулация” тел.: 818 79 46 ІІ ет., стая 46а Началник отдел Инж. Елка Андреева “Контрол по строителството” тел.: 818 79 58 ІІ ет., стая 58

 7. Столична община район “ВИТОША” Началник отделВиолета Докузанова “Финансово-счетоводнател.: 855 80 56 дейност” ІІ ет., стая 19 “Регистрация и контрол на тел.: 818 79 66 търговската дейност” І ет., стая 6 Началник отдел Емил Христов “Благоустройство, екология тел.: 818 79 33 и оземляване” І ет., стая 43 техник по ОМП Пенчо Кирев и отговорник по УК тел.: 818 79 20 І ет., стая 1А

 8. Столична община район “ВИТОША” Началник отделЮлия Чонева “Управление на общинска тел.: 818 79 53 собственост” І ет., стая 2 Началник отдел Татяна Тошева “Правно обслужване и тел. 818 79 25 човешки ресурси” ІІ ет., стая 25 Началник отдел Валерий Михайлов “Образование, култура, спорт тел.: 818 79 15 и социални дейности” ІІ ет., стая 15 Отдел тел.: 818 79 53 “Административно инфор- І ет., стая 33 мационно обслужване”

 9. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 1. Издаване на удостоверение за наследници2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт4. Издаване на удостоверение за раждане, брак или смърт - дубликат5. Издаване на удостоверение за семейно положение6. Издаване на удостоверение за родствени връзки7. Заверка на настоящ адрес8. Заверка на постоянен адрес9. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 10.Издаване на удостоверение за настоящ адрес

 10. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 11. Легализация на документи по гражданско състояние – за чужбина 12. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи 13. За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически и юридически лица 14. Процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище 15. Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство 16. За процедиране на преписки, когато адресът е служебен по Закона за гражданската регистрация 17. За приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор

 11. Административно-технически услуги, извършвани от отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване” 1. Проверка и заверка на заявления-декларации за обстоятелствена проверка 2. Дубликати и заверени копия от договор за продажба на жилища 3. Заверено копие от актове за общинска собственост и други документи от архива 4. Издаване на настанителна заповед и сключване на наемен договор 5. Отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост 6. Удостоверение за деактуване на общински имоти и имоти, възстановени по реституционни претенции 7. Писмена справка относно реституционни претенции 8. Писмена справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост 9. Удостоверение за техническа характеристика на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници, както и писмена справка за собственост. 10.Справка по досиета на актове за общинска собственост

 12. Административно-технически услуги, извършвани от отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване” 11. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост 12. Изготвяне цени за единични апартаменти (1,2 стайни) 13. Изготвяне цени за единични апартаменти (3,4 стайни) 14. Писмена консултация на заинтересовани лица “ОС” 15. Издаване служебни бележки и удостоверения “ОС” 16. Удостоверения, свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, Област София, СОАП и др.

 13. Административно-технически услуги по Устройство на територията 1. Издаване на скица за недвижим имот 2. Скица с указан начин за застрояване (ВИЗА) чл.140 ал.2 ЗУТ 3. Скица с указан начин за застрояване (ВИЗА) чл.140 ал.3 ЗУТ 4. Презаверяване на скица, от издаването на която са изминали повече от 6 месеца 5. Определяне на строителна линия и ниво на строеж 6. Удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ 7. Заверка на преписи от документи, на копия от планове и на документация към тях 8. Разрешение за строеж на сгради 9. Разрешение за строеж на линейни инфраструктурни обекти

 14. Административно-технически услуги по Устройство на територията 10. Разрешение за строеж на огради 11. Сградни отклонения на инженерна инфраструктура към обекти четвърта категория 12. Разрешение за строеж на газова инсталация (сградна газова инсталация в жилищни, офис сгради и др.) 13. Узаконяване на незаконен строеж 14. Разрешение за строеж на газова инсталация (вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис сгради и др.) 15. Разрешение за строеж на газова инсталация (газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени или производствени сгради.) 16. Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция 17. Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл.154, ал.5 ЗУТ

 15. Административно-технически услуги по Устройство на територията 18. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за ново строителство 19. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за незаконен строеж 20. Одобряване на проект по чл. 202 и чл.203 от ЗУТ за делба 21. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти (павилион с типов дизайн) 22. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти (индивидуален проект) 23. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти (автомивки и автосервизи) 24. Разрешение за поставяне на преместваеми и рекламни елементи чл.56, 57 от ЗУТ (сергии, маси)

 16. Административно-технически услуги по Устройство на територията 25. Разрешение за поставяне на преместваеми и рекламни елементи чл.56, 57 от ЗУТ (индивидуален проект) 26. Разрешение за поставяне на преместваеми и рекламни елементи чл.56, 57 от ЗУТ (павилион с типов дизайн) 27. Заверка на екзекутиви 28. Заверка на копие от ПУП 29. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти (автомивка, автосервиз) 30. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи 31. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи (сгради, паркове) 32. Удостоверение за въвеждане в експлоатация 33. Удостоверение за търпимост по реда на § 16 ПР ЗУТ 34. Заверка на копие от инвестиционен проект

 17. Административно-технически услуги по Устройство на територията 35. Заповед за попълване на кадастрална основа 36. Разрешение за строеж на сгради до 300 кв.м. РЗП 37. Рекламни елементи с типов проект 38. Рекламни елементи с индивидуален проект 39. Фирмена информационно-указателна табела 40. Временни информационни елементи 41. Фирмен надпис отделно от инвестиционния проект 42. Фирмен тотем 43. Презаверка на разрешение за поставяне на рекламен елемент 44. Други технически без ДДС 45. Измерване на имоти и издаване на удостоверения 46. Участие в съставянето на Протокол за съответствие с одобрени строителни книжа и приложен ПУП

 18. Административно-технически услуги по Устройство на територията 47. Регистрация на технически паспорт на строеж 48. Допускане анкетиране при изкопни работи към общински имот 49. Удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове 50. Удостоверение за градоустройствен статут на имотите по ОУП и “фондова” принадлежност 51. Писмен отговор за липса на досие в архива 52. Удостоверение за градоустройствен статут по ППЗОПОГПС и ОУП (физически лица) 53. Удостоверение за градоустройствен статут по ППЗОПОГПС и ОУП (юридически лица) 54. Съгласие за допускане на устройствена процедура

 19. Административно-технически услуги по Устройство на територията 55. Процедура за одобряване на линейни обекти до 1 км 56. Процедура за одобряване на линейни обекти до 10 км 57. Процедура за одобряване на линейни обекти над 10 км 58. Процедура по одобряване на план за регулация до 1 дка 59. Процедура по одобряване на план за регулация до 10 дка 60. Процедура по одобряване на план за регулация над 10 дка 61. Процедура по одобряване на план за застрояване до 1 дка 62. Процедура по одобряване на план за застрояване до 10 дка 63. Процедура по одобряване на план за застрояване над 10 дка 64. Процедура по одобряване на план за изменение на регулация до 1 дка 65. Процедура по одобряване на план за изменение на регулация до 10 дка

 20. Административно-технически услуги по Устройство на територията 65. Процедура по одобряване на план за изменение на регулация над 10 дка 66. Процедура за одобряване на план за изменение на застрояване до 1 дка 67. Процедура за одобряване на план за изменение на застрояване до 10 дка 68. Процедура за одобряване на план за изменение на застрояване над 10 дка 69. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване до 1 дка 70. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване до 10 дка 71. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване над 10 дка 72. Процедура за одобряване на работен устройствен план до 1 дка 73. Процедура за одобряване на работен устройствен план до 10 дка 74. Процедура за одобряване на работен устройствен план над 10 дка 75. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план до 1 дка

 21. Административно-технически услуги по Устройство на територията 76. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план до 1 дка 77. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план до 10 дка 78. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план над 10 дка 79. Комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150 ЗУТ (за допускане) 80. Комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150 ЗУТ (за одобряване) 81. Удостоверение за степен на завършеност чл.181 ЗУТ - IV-та категория 82. Удостоверение за степен на завършеност чл.181 ЗУТ - V-та категория

 22. Административно-технически услуги по Устройство на територията 83. Удостоверение за сгради ново строителство на етап нулев цикъл – III-та категория 84. Удостоверение за сгради ново строителство на етап нулев цикъл – IV-та и V-та категория 85. Одобряване на корпоративен типов проект за рекламен елемент 86. Одобряване на корпоративен типов проект за преместваем обект 87. Приемане на прототип на рекламен елемент по корпоративен типов проект 88. Приемане на прототип на преместваем обект по корпоративен типов проект 89. Издаване на разрешение по чл.74, ал.5 от НПОРИДМЕРДТСО 90. Издаване на разрешение по чл.78а, ал.1 от НПОРИДМЕРДТСО 91. Издаване на разрешение по чл.77, ал.2 от НПОРИДМЕРДТСО

 23. Административно-технически услуги по Устройство на територията 92. Одобряване на проект за ново строителство 93. Служебна бележка за справка по кадастър 94. Служебна бележка за идентичност 95. Комбинирана схема от кадастрален план на ППС с нанесен имот от стар кадастрален план 96. Копие от стар кадастрален план 97. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (инженерни мрежи) 98. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (сгр. инст. к.к. над 15 м) 99. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (сгр. инст. к.к. до 15 м) 100. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (сгр. инст. к.к. до 10 м)

 24. Административно-технически услуги по Устройство на територията 101. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (улични проводи) 102. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (съоръжения към и.и.) 103. Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

 25. Правно административни услуги 1. Писмена справка за частни лица, фирми и адвокати 2. Писмени консултации на граждани или юридически лица 3. Признаване на чуждестранни съдебни решения 4. Удостоверение за родителски права 5. Удостоверение за настойник/попечител

 26. Административни услуги по екология 1. Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност (физически лица) 2. Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност (юридически лица) 3. Измерване, куб. и маркировка на дървесина 4. Позволително за транспортиране на дървесина 5. Оценка на дървесна и храстова растителност (до 5 бр. дървета) 6. Оценка на дървесна и храстова растителност (до 10 бр. дървета) 7. Оценка на дървесна и храстова растителност (над 10 бр. дървета) 8. Разрешение за преместване на растителност 9. Разрешение за кастриране и премахване на растителност

 27. Административни услуги по екология 10. Съгласуване или становище по инвестиционен проект по част “Паркоустройство и благоустройство” (физически лица) 11. Съгласуване или становище по инвестиционен проект по част “Паркоустройство и благоустройство” (юридически лица)

 28. Административни услуги – Регистрация и контрол на търговската дейност 1. Търговска дейност на открито 2. Тротоарно право за ползване на части от тротоари, улични платна за разполагане на строителни материали 3. Ползване на места за панаири, събори и празници 4. Ползване на места за панорами, стрелбища, люлки и т.н. 5. Разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти 6. Разполагане на маси и столове за консумация на открито 7. За подиуми, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация 8. За подиуми в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито

 29. Връзка с район “ВИТОША” тел. 855 21 44– технически секретар тел. 818 79 43 – деловодство тел. 856 29 03 – ЕСГРАОН www.raionvitosha.eu

 30. Картини от район “Витоша”