1 / 9

ALKOHOLIZMUS

ALKOHOLIZMUS. Petra Krajčová Dominika Tomanová. Alkoholizmus znamená závislosť na alkohole. Táto závislosť môže byť najskôr psychická (odstránenie napätia, stresov, zlepšenie komunikácie a nadväzovania vzťahov), neskôr fyzická (metabolizmus organizmu sa dožaduje pravidelného prísunu alkoholu).

talor
Télécharger la présentation

ALKOHOLIZMUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ALKOHOLIZMUS Petra Krajčová Dominika Tomanová

  2. Alkoholizmus znamená závislosť na alkohole. Táto závislosť môže byť najskôr psychická (odstránenie napätia, stresov, zlepšenie komunikácie a nadväzovania vzťahov), neskôr fyzická (metabolizmus organizmu sa dožaduje pravidelného prísunu alkoholu). Nadmerné požívanie alkoholu sa nazýva abúzus a najčastejšie súvisí s pravidelným (denným) pitím, zriedkavejšie s epizodickým (nárazovým). Závislosť na alkohole spôsobujúca rodinné a pracovné problémy sa považuje za ochorenie (číslo diagnózy: F 10) a vyžaduje ambulantnú, častejšie hospitalizačnú liečbu. Predpokladajú sa genetické predispozície k vzniku alkoholizmu najmä od biologických otcov.

  3. ÚČINKY ETANOLU • Etanol sa veľmi rýchlo absorbuje (25% už zo žalúdka), po jedle je účinok pomalší. Etanol preniká do všetkých priestorov, v ktorých je v organizme voda. Koncentrácia v mozgu veľmi rýchlo dosahuje podobných hodnôt ako v krvi. Väčšina konzumentov pociťuje po požití eufóriu, stratu sociálnych zábran, sú aktívnejší, niekedy i agresívni. Kritickosť je znížená a úsudok oslabený. Niektorí ľudia pociťujú naopak útlm a ospalosť namiesto eufórie - u týchto osôb sa závislosť na alkohole vyvinie zriedkavejšie.

  4. AKÚTNA INTOXIKÁCIA • Pri pokračovaní v pití sa zhoršuje koordinácia, reč, chôdza a pozornosť. Postihnutý vtipkuje a ľahko nadväzuje známosti. Pri ďalšom pití dochádza k pohybom očí, k dvojitému videniu, k útlmu činnosti srdca a dýchania, poruche vedomia až po kómu. Často sa objavuje zvracanie a hrozí nebezpečie vdýchnutia jedla a tým zadusenia. Na ťažkú opitosť si často postihnutý nepamätá a často má "okno" na čas konzumácie alkoholu. Po vytriezvení sú časté  bolesti hlavy, pocity na zvracanie, závraty a iné ťažkosti. Dôležitý je dostatočný prívod tekutín a sladkého jedla, pretože alkohol spôsobuje často ráno nízku hladinu cukru v krvi. Niektoré nápoje, ako napríklad pivo vo väčšom množstve, môžu spôsobiť deficit sodíka, preto sa odporúčajú aj slané jedlá.

  5. LIEČBA AKÚTNEJ OTRAVY • Ťažká jednorázová intoxikácia alkoholom môže skončiť i smrťou. Pri koncentrácii alkoholu v krvi nad 1g/l  postihnutý neudrží rovnováhu, pri koncentrácií nad 2g/l je spavý, a ak je koncentrácia vyššia ako 4g/l hrozia poruchy vedomia a smrť. • Pri prvej pomoci je vhodné vyvolať zvracanie a uložiť postihnutého do polohy na boku, aby nehrozilo udusenie zvratkami. Ak sa pacient nepreberá a zhoršuje sa dýchanie je potrebný prevoz do nemocnice - nevyhnutná je často i intubácia a asistované dýchanie. Po výplachu žalúdka sa podáva intravenózne 50% glukóza  a tiamín.

  6. REHABILITÁCIA A RESOCIALIZÁCIA • Je rozhodujúcou fázou liečby, pretože rozhoduje o zaradení chorého späť do rodiny, práce a spoločnosti. • Pacient i okolie si musia uvedomiť, že celoživotná abstinencia je nevyhnutná. • Dôležitá je motivácia, a pri správnej rehabilitácií sa 50 - 70 % alkoholikov trvale vylieči.

  7. VÝSLEDKY: Ak ste odpovedali áno na 1 otázku, je to varovanie, že sa môžete stať alkoholikom. Ak ste odpovedali kladne na dve otázky je pravdepodobné, že sa alkoholikom čoskoro stanete. Ak ste odpovedali áno na 3 a viac otázok je vysoko pravdepodobné, že ste závislý na alkohole.

  8. Ďakujeme za pozornosť

More Related