Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Проф . др Радивоје Митровић PowerPoint Presentation
Download Presentation
Проф . др Радивоје Митровић

Проф . др Радивоје Митровић

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Проф . др Радивоје Митровић

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. МЕРНИ ЛАНЦИ Проф. дрРадивојеМитровић

 2. ПроблемитолеранцијаприконструисањуПроблемитолеранцијаприконструисању Сложенаодступањаимерниланци Сложенаодступањасурезултатисабирањаилиодузимањадвејуиливишетолерисанихкотакојесеувидуланцанастављајуједнанадругууједномилидругомсмеру. • Проблемсложениходступањасепојављујеудвавида: • кодналегањадвајуцилиндричнихделоваистихназивнихмеразазориипреклопи • кодређањадвајуиливишетолерисанихкотаувидуланацанаједноммашинскомделуиликаоналегањедвејуравникојеприпадајуразличитимделовимаједногсклопа. Кодсвакогсклопаразликујусе: • толерисане коте, , као дужинске мере које се прописују да би се оствариле обрадом и које се морају контролисати (да ли задовољавају дате толеранције) • резултујућа или функционална мера која се не контролише већ настаје у резултату. z толерисанекоте:д,Д резултујућамера: з толерисана ≡ контролисанакота D d 2

 3. Примерредногкотирања M1-2 max = K1max+ K2max M1-2min = K1min + K2min AM= T1 + T2 = M12max – M12min - где је АМ - висина поља одступања резултујуће мере K1 K2 M1-2 Пример: →

 4. M12 K2 K1 Примерпаралелногкотирања K1 K2 M12 M12max=K1max – K2min M12min=K1min – K2max AM= T1+T2= M12max - M12min AM – Висина поља одступања резултујуће мере Пример : К1= 700,300 К2=200,100 М12=500,400

 5. Резултујућамерајечесторастојањекрајњихповршинакојеприпадајуразличитимделовимаједногсклопа.Резултујућамерајечесторастојањекрајњихповршинакојеприпадајуразличитимделовимаједногсклопа. Пример: K1= 100,100 K2= 150,150 K3= 300,300 Mmax= K3max – K2min – K1min= = (30+0,300)-(15-0,150)-(10-0,100) Mmax= 5+0,550 Mmin= K3min - K2max – K1max= = (30-0,300)-(15+0,150)-(10+0,100) Mmin= 5 - 0,550 M123 K1 K2 K3

 6. Изпретходноизложеногпроизилазидасведужинскемерекојеобразујумерниланацнисуравноправне.Изпретходноизложеногпроизилазидасведужинскемерекојеобразујумерниланацнисуравноправне. • Мереапсолутнотачне Уношењетрећемеренепотребно,алине доводидоконтрадикторнихрезултата a b c

 7. a b c II. Акосерадиотолерисанимкотама • 1.c – резултујућа мера • 2. а – резултујућа мера c a b • 3. c – резултујућа мера b a c Добијајусетригруперезултатакојинеследеједаниздругог.

 8. Закључак: • Одтрикоте (дужине) могусетолерисатисамодве→тосутолерисанекоте, атрећасенеможеинесмепрописивати, већнастајеурезултату,каорезултујућаилифункционалнамера. • Мерниланац, дакле, представљавећибројтолерисанихкотакојесенастављајуједнанадругууједномилидругомсмеруазатвараихрезултујућаилифункционалнамера. • Маx резултујућамера→ сабирањегорњихаодузимањедоњихграничнихмератолерисанихкота. • Минрезултујућамера→ сабирањедоњихаодузимањегорњихграничнихмератолерисанихкота • Висинапољаодступања→ (резултујућемере) једнакајезбирувисинатолерисанихпољакомпонентнихкота • Инверзнизадатак • Задато: резултујућамераиједнаиливишекомпоненталнихкота. • Тражисе: компонентнакотакојанедостаје. • Одступањарезултујућихмератребадаостанууодређеним, унапредпрописанимграницама, алисеовеграниценемогуунетинацртежкаотолеранцијеодређенихкотабилозатоштопредстављајурастојањеразличитихделовасклопаилиштојемерењеовихкотанезгодно→ “заменакота”.

 9. A B K1 K2 Растојањеразличитихделовасклопа а) Пример: Дато: толерисанакота ОдредититолеранцијекотеК2 такодарастојањеповршинеАиБизноси: РастојањеА - Б→резултујућамера ЗадатакјемогућерешитиакојеАМ > Т1

 10. K1 K2 M12 б) “Заменакота” Прелазсапаралелногнареднокотирање Задато: дветолерисанекотеК1 иК2 ( паралелнокотирање) везанезаистураван. Извршитизаменукотатакодасеуместопаралелногдобијереднокотирање(адасепритометолеранцијезадатихкотаК1 иК2непромене) M23 K2 K3

 11. ЗаменакотасамоакосувисинетолеранцијскихпољакотаК1иК2различите; Котакојојодговаравећависинатолеранцијскогпољапретварасеурезултујућумеру, ауместорезултујућемереуводисетолерисанакота. АкојеТ1 > Т2задатаксесводинаодређивањекотеК3такодарезултујућамераимаодступањакојасуједнакаодступањиматолерисанекотеК1. одавдеје: Пример: Акобизадатакбиоформулисанследећимподацима: a) → b)

 12. ПрелазсаредногнапаралелнокотирањеПрелазсаредногнапаралелнокотирање K1 K2 M13 K1 K1<K2 M12 K3 Уместоускихтолеранција→Компензовати - еластичниелементи - плочицеодтанкихлимова

 13. МерниЛанац Пример: Заплочицуприказанунаслициодредититолеранцијекојетребапрописатизадужинскемереаицкојећеобезбедитиисправнуфункцијуплочице ? y x b c a

 14. b a x a) Tолерисане коте: a i b Резултујућа мера: x b + a + x = 0 b – a – x = 0 x = b – a a = 10

 15. b y c b) Толерисане коте: b i y Резултујућа мера: c b + y + c = 0 b – y – c = 0 c = b – y c = 30

 16. KРАЈ