Download
bed mning av tal och spr k i f rskolan grundl ggande teorier och begrepp vad g r logopeden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden?

Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden?

211 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bedömning av tal och språk i förskolan – grundläggande teorier och begrepp Vad gör logopeden? Språkförskolekonferens i Lycksele augusti 2014 Maria Levlin Doktorand i språkvetenskap/ Leg logoped, Lycksele kommun

 2. Varför utreda språket hos små barn? • Tidigt stöd för språk och kommunikationbåde hemma och i förskolan • Familj och omgivning får en bättre förståelse för barnets behov av stöd • Språkliga svårigheter vanligt inslag även vid utvecklingsstörning, autism, ADHD, vissa syndrom – språket ett sätt att identifiera barn som behöver utredas vidare inom sjukvården

 3. Hur kommer barnen till logopeden? • Screening inom barnhälsovården vid 2:6/3 år • Barnet klarar inte enkla instruktioner • Barnet pratar inte i 3-ordsmeningar • Barnet gör sig inte förstådd med tal i familjen • Föräldrarna är oroliga • Oroliga föräldrar kan be distriktssköterskan/läkaren skicka remiss oavsett barnets ålder • Barnläkare eller öronläkare skickar remiss

 4. Hur vanligt är språksvårigheter? Språkligasvårigheterkanförekommainommångaolikafunktionsnedsättningar: • Utvecklingsstörning (0,5-2%) • Autism (ca 1 %) • ADHD (ca 2-3%) • Språkstörning (ca 7 %) • Barn med en svagspråkligförmågasominteuppfyllerkriteriernaförnågondiagnos

 5. Diagnos i förskoleåldern? • I förskoleåldern vet vi inte alltid om de språkliga svårigheterna är isolerade eller en del av någon annan funktionsnedsättning • Tar tid att utreda • Krävs tvärprofessionella team • Föräldrarna behöver vara med i processen • Ofta behövs en uppföljning över tid för att vara säker på svårigheternas natur

 6. Hur vanligt är språkstörning? • Ca 7 % av 5-6 åringarna har specifik språkstörning (Tomblin,Records, Buckwalter, Zhang,Smith &O'Brien, 1997) • Språklig förmåga < percentil 10 inom minst två språkliga områden (ordförråd, grammatik, diskursnivå/expressivt eller impressivt) • Icke-verbal IK > 85 (normal icke-språklig problemlösningsförmåga) • Exkluderar utvecklingsstörning, autism, cerebral pares, hörsel eller synnedsättning

 7. Vilka metoder använder logopeden? Standardiserade test – hur förhåller sig barnets språkutveckling i förhållande till andra jämnåriga? Kvalitativ bedömning – hur samspelar barnet i testsituationen, i spel och lekaktiviter? Anamnes – Samtal med föräldrarna om barnets tidiga utveckling, hörsel, syn, ärftlighet och hur barnets språk, kommunikation, lek och samspel fungerar i vardagen. Observation på förskola – om logopeden jobbar inom primärvården/kommunens elevhälsa

 8. Tankekarta språkprocessen… Se bilaga… Bishop (1997) Uncommonunderstanding Nettelbladt & Salameh (2007) Språkutveckling och språkstörning hos barn Stackhouse & Wells (1997) Childrens speech and literacy difficulties: A psycho-linguisticframework

 9. Språklig bedömning i 3-5 års åldern - Språkförståelse Talperception/uppfattning om språkljud • Diskriminera mellan språkljud (minimala par) Fonologiskt korttidsminne/språkljudsminne • Repetition av nonord Verbala minnesfunktioner (från 5 år och uppåt) • Verbalt korttidsminne (sifferrepetition) • Verbalt arbetsminne (repetition av siffror/ord baklänges) • Repetition av meningar

 10. Språklig bedömning i 3-5 års åldern - Språkförståelse Ordförråd • Ordförståelse: Kan barnet peka ut vardagliga föremål (bilder, leksaker) • Begreppsförståelse: Kan barnet peka ut grundfärgerna och klara instruktioner med lägesprepositionerna (leksaker, ballongspelet…) • Semantisk organisation: Kan barnet kategorisera ord, förklara ord med egna ord, vilka ord hör ihop, motsatser… • Från 5 år finns fler standardiserade test (CELF-4, ITPA)

 11. Ordförråd

 12. Språklig bedömning –språkförståelse, forts… Grammatik • Förståelse av meningar/grammatiska strukturer, t ex Flickan knuffar lådan, Pojken tittar på stolen och kniven, Fåret blir knuffat av pojken, Kon som jagar katten är brun… • Förståelse av ordböjning: Pojken står på stolarna. Diskursnivå • Lyssna på en berättelse med bildstöd och återberätta

 13. Språklig bedömning - uttrycksförmåga, forts… Diskursnivå • Berätta om självupplevda händelser, bildsekvenser, återberätta saga till bilder: Röd tråd? Kronologi? Grammatik • Meningslängd i återberättande/samtal om bilder • Förekommer bisatser • Ordföljd, böjning av ord…

 14. Språklig förmåga – bedömning i 3-5 års åldern Ordförråd • Kan barnet benämna vardagliga föremål (bilder, leksaker) • Kan barnet benämna grundfärgerna och lägesprepositionerna (leksaker, ballongspelet…) • Letar barnet efter ord i spontant tal/berättande Uttal • Vilka alla ljud kan barnet uttala (benämna bilder) • Talmotorik/munmotorik

 15. Ordförråd

 16. Bedömning av samspel/pragmatik • Samspel i test- och leksituation; turtagning, förstå förväntningar i situationen, ögonkontakt • Förmåga att samtala i dialogform: fråga – svar, bygga vidare på samma samtalsämne, ta lyssnarens perspektiv • Använda språket i lek och samspel med andra barn • Förhandla i roll-lekar med andra barn

 17. Slutligen… Sammanvägning av resultat i standardiserade test, kvalitativ information utifrån lek och samspel i testsituation, samtal med föräldrar och observation på förskolan. • Vilket stöd behöver barnet? Uttrycksförmåga? Språkförståelse? Samspel? • Tecken till tal? • Riktad språkträning? Logoped? Hemma? Förskola? Språkförskola?

 18. När är det aktuellt med diagnos? • Bedömning av språk och kommunikation möjligt att göra väldigt tidigt < 1 års ålder. • Språkbedömningen underlättar planering av stöd hemma och på förskolan • Viktigt att remittera vidare till barnmottagning och/eller BUP om det finns misstanke om annan problematik • Ta ställning till diagnosen språkstörning någon gång vid 5-6 års ålder?? (Stothard et al, 1998;Tomblin, 2008)

 19. Stöd till föräldrar • Samtal med förskolepersonal, logoped, BHV-psykolog viktiga inslag i föräldrarnas bearbetningsprocess • I ett tidigt skede svårt att veta vad barnets språkförsening kommer att innebära: övergående försening ….. diagnos • Viktigt skapa en förståelse hos föräldrarna för vad barnets språkförsening innebär i barnets vardag och i 5-6 årsåldern även prata om eventuella risker för inlärningssvårigheter i skolåldern.

 20. Tack för att ni lyssnade!