Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2007-10-22 PowerPoint Presentation

2007-10-22

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2007-10-22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2007-10-22

 2. Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-, sjukvård och omsorg i Norrtälje

 3. Namnet Tiohundra • TioHundra – ett namn som också är ett telefonnummer: 0176 – 10 100 0175 – 10 100 • Bakgrund: medborgardialoger – medborgarna önskar ett enkelt sätt att hitta rätt i vården • ”En väg in”

 4. Namnet TioHundra Inspirationen till namnet TioHundra även hämtat från historien då Roslagen var indelat i olika folkland, bl a Tiundaland och Attundaland. Folklanden var indelade i mindre områden; hundare. Varje hundare skulle ställa upp med 100 man och fyra skepp i kungens tjänst. Tiohundraland (Tiundaland) var det område där det fanns tiohundra man att skicka till 40 skepp.

 5. Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-, sjukvård och omsorg i Norrtälje

 6. Bakgrund: Norrtäljeprojektet • 3S-utredningen - Stockholms framtida sjukvårdsstruktur • Norrtälje sjukhus nedläggningshotat • Sjukhuset räddades - sparbeting 20 Mkr år 2004 • Projektets mål: Skapa en långsiktigt hållbar och trygg struktur för hälso- och sjukvård samt omvårdnad i Norrtälje kommun

 7. Bakgrund: Norrtäljeprojektet • Kommunen drivande • Politiskt spännande – överens! • Politisk samverkansform: gemensam nämnd • Driftsform: samägt aktiebolag, ägt av kommunalförbund • Effektivisering, ja – men inga specifika sparbeting

 8. Driftsform TioHundra- gemensam nämnd och bolag Landstingsfullmäktige TioHundra nämndenTioHundra förvaltningen Uppdrag Resurser Kommunfullmäktige Vårdöverens-kommelse/avtal VårdbolagetTioHundra AB Kommunalförbund – ägarförbund

 9. TioHundra nämnden Den gemensamma nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg i Norrtälje • Befolkningsansvar för Norrtäljebornassjukvård och omsorg • Nämnden har sex ledamöter från landstinget och sex från kommunen • Budget: 1,7 miljarder kr • Nämndens förvaltning har 50 medarbetare och utgörs av en beställarfunktion (planering/beställning, uppföljning, ekonomi och kansli) samt en myndighetsfunktion (biståndsbedömning)

 10. TioHundra nämnden Vision Det finns stor tillit hos befolkningen om en trygg, säker och tillgänglig hälso-, sjukvård och omsorg i Norrtälje

 11. Vårdbolaget TioHundra AB Hälsa sjukvård och omsorg i Norrtälje • Vårdbolag som driver sjukvård och omsorg åt kommunen och landstinget • Norrtälje sjukhus, primärvården, omsorgsverksamheten mm • Omslutning ca 1,4 miljarder kr • 2 700 medarbetare

 12. TioHundra AB Vår vision Vi har en unik förmåga att möta varje individs behov och önskemål om vård och omsorg

 13. TioHundra AB Våra värderingar: • Hög kvalitet i alla våra insatser • God tillgänglighet som skapar trygghet • Bra bemötandei alla kontakter • Våra tankar om hur vi vill arbeta: • Dialog och samarbete är viktigt för oss • Vi har alla en möjlighet att hjälpa till i alla situationer

 14. Vård- och omsorgsprocesser som bättre svarar mot kundens samlade behov • Komplett vårdplanering med patienten inför utskrivning från sjukhuset • Gemensam vård- och läkemedelsdokumentation för sjukhuset, primärvården och omsorgen • Vård- och omsorgsinsatser i hemmet som ger kontinuitet och trygghet • Bättre möjligheter att hitta in i vården och få hjälp om problem uppstår i samband med vård och omsorg • Bra bemötande för att hjälpa och underlätta för kunden i hela vårdkedjan

 15. Ledningens prioriterade förbättringsområden • Bättre vård och omsorg för äldre svårt sjuka • Akut omhändertagande – jourverksamheten • Tillgänglighet och bemötande – ”en väg in” • Förbättrad vårddokumentation och kommunikation mellan vårdgivarna • Ledarutveckling

 16. TioHundra AB Staber Styrelse VD Personal Chefläkare vVD Ekonomi IT Försörjning Barn, ungdom och familj Akutsomatiska verksamheterna Hemtjänst Norrtälje, Rimbo Primärvård Norrtälje, Bergshamra Röntgen Psykiatri-verksamheterna Äldreboende Norrtälje, Rimbo Primärvård och äldreomsorg Hallstavik, Väddö Anestesi Intensivvård Rehabilitering och äldresjukvård Habilitering och handikapp Specialist mottagningar Verksamhetsområden

 17. ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG