Download
distribuovan syst m zalo en na time triggered ethernetu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Distribuovaný systém založený na Time-triggered Ethernetu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Distribuovaný systém založený na Time-triggered Ethernetu

Distribuovaný systém založený na Time-triggered Ethernetu

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Distribuovaný systém založený na Time-triggered Ethernetu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Distribuovaný systém založený na Time-triggered Ethernetu Zdeněk Jonáš

 2. EU DECOS • Dependable Embedded Components and Systems • Projekt EU • Kritická a nekritická část Praktická část zhotovena v laboratořích TU ve Vídni, 6 měsíční pobyt

 3. Třída aplikací • Určeno pro systémy pracující v reálném čase • Distribuované řídící systémy • Řízení součástí automobilů, vlaků, letadel • Distribuované multimediální systémy • Deterministický tok dat pro přehrávače

 4. Existující řešení

 5. TTE – Time Triggered Ethernet • Využívá standardní IEEE Ethernet • Rezervovaný typ rámce 0x88D7 • Poskytuje deterministický časově spínaný datový tok pro distribuované real-timové řídící a multimediální aplikace. • Umožňuje stávajícím Ethernet aplikacím fungovat beze změn

 6. Co bylo řešeno • Postavit distribuovaný systém na TTE pro přenos multimedií a demonstrovat hlavní charakteristiky TTE Architektury • Na přenosu multimédií dokázat, že TTE architektura se chová deterministicky i při velkém zatížení sítě • Vyřešit řízení toku dat a synchronizaci vysílače s přijímačem

 7. Prototyp aplikace • Aplikace plně funkční • Řízení toku dat založeno na stavové informaci • Zvuková aplikace prošla přísnou mezinárodní kontrolou v rámci projektu EU DECOS

 8. TTE uzel • OS: Linux s RTAI

 9. Moje pracoviště

 10. Přínos • Vyřešena synchronizace dat při přenosu multimédií přes TTE • Úspěšná demonstrace klíčových vlastností TTE • Pochopení principu distribuovaných systémů pracujících v reálném čase • Získání zkušeností z vývoje v mezinárodním týmu

 11. Děkuji za pozornost

 12. Distribuovaný systém založený na Time-triggered Ethernetu Zdeněk Jonáš

 13. Otázka č.1 • Navržená metoda řízení toku dat je vhodná pouze pro dva uzly. Jak by jste řešil stejný problém, pokud přijímacích uzlů může být více? • Řešení: • Navržená metoda bez úprav není použitelná pro synchronizaci více uzlů.

 14. Otázka č. 2 • Kolik testů bylo provedeno a jak trvaly dlouho? Bylo testování prováděno podle plánu?

 15. Testování • Testovat správnost přenosu – verifikovat TTE • Testování návratových hodnot v programu a výpisy do logů. Následné kontroly. • Dlouhodobý test aplikace – 1 týden, výsledek bez pádů a chybových záznamů. • Celkové testování probíhalo 2 měsíce. • Plány dodrženy, aplikace prošla testy.

 16. Distribuovaný systém založený na Time-triggered Ethernetu Zdeněk Jonáš