1 / 21

PROGRAMUL STRATEGIC DE MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ A GUVERNĂRII (E-TRANSFORMARE)

PROGRAMUL STRATEGIC DE MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ A GUVERNĂRII (E-TRANSFORMARE). Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011. Obiectiv ul general.

tawny
Télécharger la présentation

PROGRAMUL STRATEGIC DE MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ A GUVERNĂRII (E-TRANSFORMARE)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROGRAMUL STRATEGIC DE MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ A GUVERNĂRII (E-TRANSFORMARE) Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011

 2. Obiectivul general Până în 2020 guvernul va deveni mai transparent, mai performant şi mai receptiv, datorită investiţiilor inteligente în TI şi utilizării masive a acestora în sectorul public.

 3. Obiectivele specifice • Modernizarea serviciilor publice prin digitalizare şi prin reingineria proceselor operaţionale. Cetăţenii şi mediul de afaceri vor putea accesa mai uşor informaţiile şi serviciile electronice oferite de autorităţile administraţiei publice centrale prin portalul guvernamental unic. Aceste servicii vor fi accesibile prin diverse canale: internet, telefonie mobilă, chioşcuri, terminale interactive etc. • Eficientizarea guvernării prin asigurarea interoperabilităţii sistemelor TI, precum şi prin consolidarea şi reutilizarea resurselor TI. Instituţiile publice vor depăşi izolarea departamentală şi vor opera şi interacţiona pe o platformă tehnologică comună. Cetăţenii vor oferi autorităţilor publice datele personale doar o singură dată, iar instituţiile publice vor reutiliza aceste date pentru prestarea serviciilor.

 4. Programul Strategic de ModernizareTehnologica a Guvernarii

 5. 4.1 Promovarea principiilor unui guvern deschis • Publicarea lunară pe portalul date.gov.md a câte trei seturi de date guvernamentale cu caracter public, de interes înalt pentrucetățeni și mediul de afaceri • Utilizarea reţelelelor sociale (social media) și altor tehnologii de comunicare pentru a promova transparenţa activităţilor funcţionarilor publici • Portalul date.gov.md • 243 seturi de date • 12 000 visitatori • 20 000 descarcari • 19 ministere si agentii.

 6. 4.2 Digitalizarea serviciilor publice • Până în anul 2020-- digitalizarea tuturor serviciilor publice care pot fi digitalizate • Elaborarea și implementarea Metodologiei privind prestarea serviciilor electronice, care va cuprinde etapele de conceptualizare, design, elaborare, contractare şi promovare a serviciilor electronice • Elaborarea Planurilor pentru digitalizarea serviciilor publice, care vor fi integrate în strategiile sectoriale şi în planurile de dezvoltare instituţională a instituțiilor publice

 7. 4.3 Reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale • Revizuirea serviciilor publice astfel încât procesele ineficiente, fragmentare sau învechite să fie înlăturate, iar procesele şi serviciile actuale să fie regrupate • Elaborarea Planului pentru digitalizarea back-office, care va include inventarierea resurselor TI existente din sectorul public, evaluarea modului de utilizare a acestora și care va descrie etapele de digitalizare a arhivelor şi registrelor

 8. 4.4 Asigurarea canalelor moderne de acces la serviciile publice • Crearea și utilizarea Portalului guvernamental unic, revizuirea şi consolidarea site-urilor web guvernamentale, și actualizarea conținutului de pe portalul guvernamental • Oferirea de multiple canale de accesare a serviciilor publice, precum internetul, telefonia mobilă, chioşcurile interactive etc

 9. 4.5 Crearea şi utilizarea platformei tehnologice comune • Crearea şi utilizarea Platformei tehnologice comune guvernamentale, o platformă tehnologică fiabilă, flexibilă, scalabilă, securizată şi eficientă • Utilizarea tehnologiei de „cloud computing” pentru partajarea sistemelor şi resurselor TI şi maximizarea utilizării lor la un cost mult mai redus

 10. e-Government Center M-Cloud: Shared Platform hosting e-Services

 11. e-Government Center M-Cloud Platform High Level Architecture B. Services for government itself A. Services for citizens and business C. Reusable platform-level services

 12. 4.6. Consolidarea centrelor de date • Până în 2020 – consolidarea majorității centrelor de date existente în platforma tehnologică guvernamentală comună • Soluționarea problemei actuale de dispersie a resurselor TI în peste o sută de centre de date, fapt care expune sectorul public la vulnerabilităţi, încurajează ineficienţa, corupţia şi lipsa de transparenţă • Beneficierea de practicile moderne de protecţie a datelor, asigurând disponibilitatea şi continuitatea serviciilor şi livrarea facilă a acestora

 13. 4.7. Cadrul arhitecturii guvernamentale pe scară largă • Utlizarea principiilor arhitecturii orientate spre servicii (Service Oriented Architecture) în platforma tehnologică guvernamentală comună care reprezintă un nor informaţional privat (private cloud) • Arhitectura orientată pe servicii (SOA) oferă trei niveluri principale de prestare a serviciilor – infrastructura ca serviciu, platforma ca serviciu şi software ca serviciu – metode testate pentru a atinge flexibilitate în prestarea serviciilor, a facilita colaborarea şi reutilizarea serviciilor, precum şi a sprijini procesele operaţionale din sectorul public

 14. 4.8. Implementarea cadrului de interoperabilitate • Dezvoltarea si implementarea Cadrului de interoperabilitate pentru a asigura conlucrarea și compatibilitatea între sistemele TI prin adoptarea sau revizuirea regulamentelor tehnice şi a standardelor • Îmbunătăţirea și crearea proceselor de colectare și reutilizare a datelor, creând condiţii în care datele cu caracter personal sau comercial să fie furnizate doar o singură dată de către cetăţeni şi mediul de afaceri

 15. 4.8. Implementarea cadrului de interoperabilitate

 16. 4.9. Asigurarea securităţii informaţiei • Asigurarea securităţii informaţiei prin gestiunea riscurilor aferente creării, colectării, procesării, stocării, transmiterii şi accesării informaţiei • Gestiunea riscurilor de securitate pe tot parcursul ciclului de viaţă al resurselor și sistemelor TI-planificare, analiză, proiectare, dezvoltare, testare, implementare, operare şi menţinere, scoatere din uz • Implementarea măsurilor de securitate vor preveni fraudele, furtul de identitate şi accesarea neautorizată a datelor personale

 17. 4.10. Aplicarea tehnologiilor inovatoare • Monitorizarea și evaluarea noilor tehnologii în mod continuu pentru o potenţială aplicare în livrarea serviciilor publice sau eficientizarea operării instituţiilor publice • La momentul publicării prezentului Program strategic, câteva dintre tehnologiile emergente care ar putea fi evaluate pentru utilizare în sectorul public sunt interfeţele next generation, predictive analytics, complex event processing, big data, in-memory computing, 4G/5G wireless, near field communication, internet of things şi augmented reality

 18. 4.11. Dezvoltarea capacităţii TI în sectorul public • Dezvoltarea și implementarea unui Cadru comun de referinţă pentru gestionarea resurselor umaneîn sectorul public care va include auditul abilităţilor în TI, planificarea cerinţelor de abilităţi pentru viitor, programe de dezvoltare, standardizarea funcţiilor din sistemul public, precum şi alocarea resurselor. • În consolidarea capacităţii în sectorul public, accentele vor fi puse pe următoarele domenii: • competenţa funcţionarilor publici în utilizarea calculatorului (computer literacy); • gestionarea proiectelor TI; • gestionarea contractelor şi achiziţiilor publice în TI; • arhitectură pe scară largă şi design TI.

 19. 4.12. Efectuarea investiţiilor inteligente în TI • Până în 2020, externalizarea majorității lucrărilor TI spre sectorul privat, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea TI în sectorul public şi de a dezvolta competitivitatea sectorului privat şi a ţării. • Dezvoltarea și utilizarea unui Cadru de investiţii inteligente în TI în sectorul public care include: • planificarea strategică şi bugetarea; • gestiunea proiectelor; • gestiunea achiziţiilor şi relaţiilor cu furnizorii; • evaluarea performanţei.

 20. 4.13. Cadru de reglementare favorabil • Reexaminarea integrală a cadrului de reglementare existent care presupune nu doar adoptarea actelor normative noi, ci şi revizuirea actelor normative în vigoare • Eliminarea barierelor de ordin normativ şi acordarea stimulentelor necesare pentru ca cetăţenii şi mediul de afaceri să acceseze serviciile publice online

 21. Vă mulțumim pentru atenție! Centrul de Guvernare Electronică (www.egov.md)

More Related