1 / 9

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО. БЪЛГАРИЯ, София 1000, ул. Московска 6 тел.: ( +0359 2 ) 988 35 03, Факс : ( +0359 2 ) 981 33 47 E-mail: bas@space.bas.bg. Основаване.

ted
Télécharger la présentation

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ, София 1000, ул. Московска 6тел.:(+0359 2) 9883503, Факс: (+0359 2) 9813347E-mail: bas@space.bas.bg

  2. Основаване • БЪЛГАРСКОТО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО (БАД) Е ОСНОВАНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 1957 ГОДИНА – ДВА МЕСЕЦА СЛЕД ИЗСТРЕЛВАНЕТО НА ПЪРВИЯТ ИСКУСТВЕН СПЪТНИК НА ЗЕМЯТА. • ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА БАД Е ДА ПОДПОМАГА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА И ДА ИНФОРМИРА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА НАЙ – ВАЖНИТЕ СВЕТОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ТАЗИ ОБЛАСТ.

  3. Какво е БАД? БАД Е ДОБРОВОЛНО ОБЩЕСТВЕНО НАУЧНО СДРУЖЕНИЕ. БАД Е: • КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ; • ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСТРОНАВТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ.

  4. Видни членове на БАД • ОСНОВАТЕЛ И ПРЪВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАД Е ИЗТЪКНАТИЯТ БЪЛГАРСКИ УЧЕН АКАДЕМИК ПРОФЕСОР НИКОЛА БОНЕВ ИВАНОВ. • ЧЛЕНОВЕ НА БАД СА ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ С ПРИНОС КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА АСТРОНАВТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ.СЕДЕМ ОТ ТЯХ СА ЧЛЕНОВЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСТРОНАВТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ. • ЧЛЕНОВЕ НА БАД СА ПЪРВИЯТ И ВТОРИЯТ БЪЛГАРСКИ КОСМОНАВТИ ГЕОРГИ ИВАНОВ И АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, А СЪЩО И КРАСИМИР СТОЯНОВ – ДУБЛЬОР ЗА ВТОРИЯ БЪЛГАРСКИ ПИЛОТИРАН КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ.

  5. Основни задачи на БАД • ДА СЪЗДАДЕ И ПОДДЪРЖА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ В СОФИЯ И СТРАНАТА, КЪДЕТО МЛАДИТЕ ХОРА, ОСНОВНО СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ, ДА ДЕМОНСТРИРАТ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И ИНТЕРЕС В ОБЛАСТТА НА КОСМОНАВТИКАТА; • ДА ПОДПОМАГАПРОВЕЖДАНЕТО НА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДА ИНИЦИИРА, ПРЕДЛАГА И ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТИ С КОСМИЧЕСКА ТЕМАТИКА; • ДА ПОПУЛЯРИЗИРАИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО В ПОЛЗА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ДА ПОДПОМАГА УЧЕНИТЕ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СВОИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ; • ДА РЕАЛИЗИРАРАЗЛИЧНИ НАУЧНО – ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДА НАБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОСМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ; • ДА РАЗПРОСТРАНЯВАНАУЧНИ ЗНАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПОСРЕДСТВОМ ЛЕКЦИИ, КУРСОВЕ, ШКОЛИ И ДРУГИ С ЦЕЛ ПРИВЛИЧАНЕТО НА ИНТЕРЕСА НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ ТЯХ; • ДА ПРЕДСТАВЛЯВА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА АСТРОНАВТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

  6. Основни звена на БАД ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА БАД СА: • КЛОНОВЕ – ЧЛЕНОВЕ СА НЕ САМО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, НО И ХОРА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОВИШАТ СВОИТЕ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОСМОНАВТИКАТА; • СЕКЦИИ – ЧЛЕНОВЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ЕДНА ОБЛАСТ С ЦЕЛ ДА КОНЦЕНТРИРАТ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПРОБЛЕМИ, КАСАЕЩИ ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО; • КЛУБОВЕ – СЪЗДАВАТ СЕ ГЛАВНО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА НА ХОРАТА.

  7. Основни тематични области • АСТРОНОМИЯ; • АВИАЦИЯ; • РАКЕТНА ТЕХНИКА; • КОСМИЧЕСКА ФИЗИКА; • КОСМИЧЕСКА МЕТЕОРОЛОГИЯ; • КОСМИЧЕСКО ПРИБОРОСТРОЕНЕ; • ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ ЗА АЕРО И КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЕМЯТА И КОСМИЧЕСКА ГЕОДЕЗИЯ; • СПЪТНИКОВИ СЪОБЩЕНИЯ; • АВИОКОСМИЧЕСКА БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА; • СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОСМОНАВТИКАТА; • ИСТОРИЯ НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА.

  8. Секция “Спътникови съобщения” ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: • ДЪЛГОСРОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РАДИОВЪЛНИТЕ ПО ТРАСЕТО ЗЕМЯ – КОСМОС; • ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В СВЕТОВНИТЕ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ ПО СПЪТНИКОВИ РАДИОСЪОБЩЕНИЯ; • РАБОТА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА СПЪТНИКОВИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; • ОПТИМИЗИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЛАН ЗА СПЪТНИКОВИ СЪОБЩИТЕЛНИ СИСТЕМИ.

  9. Акценти • БАД ЧРЕЗ СВОИТЕ СТРУКТУРИ МОЖЕ ДА ИГРАЕ МНОГО ПОЛЕЗНА РОЛЯ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА С ЦЕЛ ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО РАЗПРОСТРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯ СРЕД ТЯХ ЗА КОСМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ В ПОЛЗА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО; • ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НЯКОЛКО ДОГОВОРА БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ С ЦЕЛ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БАД, ОСНОВНО В ОБЛАСТТА НА СПЪТНИКОВИТЕ СЪОБЩЕНИЯ. БАД ЩЕ ПРИВЕТСТВА ВСЯКА ИДЕЯ ЗА ПРОЕКТ ИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДХОДЯЩ КОНКУРС ИЛИ ПРОГРАМА.

More Related