1 / 34

שרטוט טכני

היטלים. איזומטריה. שרטוט טכני. תיאור גופים באמצעות הטלה אורטוגונלית. ללא התייחסות למקומו הגוף במערכת קואורדינטות. נתונים ממדי הגוף. הגוף תמיד נחשב כמקומם ברביע 1. - תאור הגוף מ - 3 כיוונים. o. o. o. 120. 120. 120. o. o. 30. 30. שרטוט איזומטריה. - מערכת צירים :. Z.

tegan
Télécharger la présentation

שרטוט טכני

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. היטלים איזומטריה שרטוט טכני תיאור גופים באמצעות הטלה אורטוגונלית ללא התייחסות למקומו הגוף במערכת קואורדינטות נתונים ממדי הגוף הגוף תמיד נחשב כמקומם ברביע 1

 2. - תאור הגוף מ - 3 כיוונים o o o 120 120 120 o o 30 30 שרטוט איזומטריה - מערכת צירים: Z נקודת תחילת צירים X Y ממדי הגוף לאורך הצירים - גודל אמיתי

 3. Z X Y Y שרטוט איזומטריה

 4. 1189 A0 A2 A1 841 A4 A3 A6 A5 גודל גיליונות שרטוט סטנדרטיים ע"פ ת"י 130:

 5. 25 210 קני מידה חלוקת גיליון A4 : בשם קנה-מידה, מכנים היחס בין מידות האורך של התיאור לבין מידות האורך של הפריט עצמו. בהתאם לגודל הפריט ומידת מורכבותו, מתארים אותו או בגודל טבעי, בהקטנה או בהגדלה לפי קנה-מידה סטנדרטי:

 6. סוגי קוים ע"פ תקן ת"י 163 ( ISO/R128 )

 7. 15 60 5 רישום מידות ע"פ תקן ת"י 189. רישום מידות הוא ביטוי גרפי-סמלי מוסכם וחד משמעי המגדיר את ממדיו וצורתו המושלמת של המוצר. עקרונות בסיסיים: רישום מינימום של מידות הכרחיות לתיאור של גוף כולו וכל חלקיו. במידה ופריט מתואר במספר היטלים, לסימון מידה מסוימת בוחרים ההיטל הכי אינפורמטיבי ומסמנים מידה רק פעם אחד בלבד. מסמנים מידות אורך, רדיוסים, קטרים וזוויות

 8. סימון בשרשרת סימון במקביל מידות רדיוס, קוטר וזווית R 10 רישום מידות ע"פ תקן ת"י 189. סימון יחסית לסימטריה סימון יחסית למשטח

 9. סבולות • סבולות תקניות - דרגות דיוק העיבוד. • סבולות מגדירות שדה סטיות מותרות ממידות נומינליות ומצורה מוגדרת • בזמן ייצור החלק. • סבולות מידה תקניות מוגדרות ע"י מערכת סבולות לפי תקן ת"י 622 • באמצעות 20 דרגות דיוק. • במתן סבולות המתכנן לוקח בחשבון את: • גודל המידה הנומינלית • דיוק הייצור הנדרש לתפקוד תקין של החלק סימון סטיות מידה

 10. ישרות מישוריות עיגוליות גליליות פרופיל של קו פרופיל של מישור מקבילות ניצבות זוויתיות מיקום מרכזיות סימטריות סבולות סוגי סטיות צורה ושיטות רישום

 11. סוגי אפיצויות: אפיצויות האפיצות היא צרוף של סבולת הגל וסבולת הקדח קביעת האפיצות נדרשת במקרה של קשר פונקציונאלי בין גל לקדח, למשל בין גל לבין גלגל שיניים היושב על אותו גל.

 12. סימון טיב פני השטח טבלה מתארת את הגובה הממוצעת מותרת של חספוס המשטח וסימון בשרטוט ללא עיבוד מיוחד צורך בעיבוד מיוחד להשגת טיב השטח הנדרש N10 טיב פני השטח נקבע בהתאם לתפקיד החלק. לפי סימני טיב פני השטח אפשר לבחור בשיטת העיבוד הדרושה.

 13. חתכים מישור החיתוך חתך הוא שרטוט דמיוני לצורך הבנת הפרטים הנסתרים בגוף. חותכים גוף חלול באמצעות “מישור (שטח) החתך”

 14. חתכים לאחר החיתוך “מרחיקים” כאלו את החלק הקדמי

 15. הקווקוו ב - 45 מסמן חלקי הגוף שנחתכו באמצעות מישור החיתוך 0 חתכים

 16. משרטטים את ההיטל של חלק האחורי הנותר חתכים

 17. קוקוו 45 0 חתכים חלל

 18. A A חתכים היטל חתך היטל על נשאר כהיטל אך מסומן עליו מישור החתך

 19. חתכים סוגי חתכים ישרים מיוחדים - קו החתך מתלכד עם ציר - חתך חלקי - קו החתך אינו מתלכד עם ציר - חצי חתך חצי מבט - מיושר - מקומי - מדורג

 20. חתכים חתך חלקי פרטים פנימיים בודדים נחשפים על ידי חתכים חלקיים קו שבר (דק) מציין את גבול השבירה

 21. חתכים B - B A - A A A B B חתך מקומי חתך מקומי מוגדר על-ידי קו חתך ישר שלא עובר דרך כל הגוף דורש סימון מלא

 22. חתכים חצי חתך חצי מבט בגופים סימטריים ניתן לחתוך באופן דמיוני ברבע מהגוף בלבד

 23. חתכים A - A A A A A - A A דורש סימון מלא מיועד לגופים בעלי מידות זווית חתך מיושר

 24. חתכים ע”י החתך במדורג מגלים את כל הפרטים של חלק בלתי סימטרי החתך המדורג

 25. חתכים החתך המדורג ע”י החתך במדורג מגלים את כל הפרטים של חלק בלתי סימטרי

 26. שרטוטי הרכבה מס’ חלק שם החלק 1 צינור 2 אום הצמדה מחבר 3 חיבור צנרת: שרטוטי הרכבה מאפשרים: א. זיהוי כמות הרכיבים וצורתם ב. אופן חיבור רכיבים למוצר

 27. שרטוטי הרכבה שרטוטי הרכבה מאפשרים: נעשים בדרך כלל בחיתוכים אשר סימון החתכים של חלקים שונים נעשה בכיוונים מנוגדים א. זיהוי כמות הרכיבים וצורתם ב. אופן חיבור רכיבים למוצר

 28. תאור חלקים מיוחדים תבריגים תפר ריתוך תמסורת שיניים קפיץ מסב

 29. תאור חלקים מיוחדים M 10 M 20 x 1.5 מידות להברגה מטרית סטנדרטית מידות להברגה מטרית עדינה (צד קטן) תבריגים

 30. תאור חלקים מיוחדים סימון תפר ריתוך

 31. תאור חלקים מיוחדים גלגלי שיניים בעלי שיניים ישרות תמסורת גלגלי שיניים

 32. תאור חלקים מיוחדים גלגלי שיניים מזוות גלגלי שיניים מלוכסנות תמסורת גלגלי שיניים

 33. תאור חלקים מיוחדים חתך קפיץ קפיץ בשרטוט הרכבה שרטוט קפיץ קפיץ

 34. תאור חלקים מיוחדים מסב גלילי בסרטוט הרכבה תאור מסב כדורי מסב

More Related