1 / 15

АМОРТИЗАЦИЈА

АМОРТИЗАЦИЈА. ШТА СЕ ОЗНАЧАВА ПОЈМОМ ‘’АМОРТИЗАЦИЈА’’? КОЈА СРЕДСТВА СЕ АМОРТИЗУЈУ? ЗБОГ ЧЕГА СЕ ВРШИ АМОРТИЗАЦИЈА? КОЈА СРЕДСТВА СЕ НЕ АМОРТИЗУЈУ? КАКО СЕ КЊИЖЕ ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ? ШТА ПРЕДСТАВЉА АМОРТИЗАЦИОНУ ОСНОВИЦУ? ШТА ЈЕ ТО РЕЗИДУАЛНА ВРИЈЕДНОСТ?

temira
Télécharger la présentation

АМОРТИЗАЦИЈА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. АМОРТИЗАЦИЈА ШТА СЕ ОЗНАЧАВА ПОЈМОМ ‘’АМОРТИЗАЦИЈА’’? КОЈА СРЕДСТВА СЕ АМОРТИЗУЈУ? ЗБОГ ЧЕГА СЕ ВРШИ АМОРТИЗАЦИЈА? КОЈА СРЕДСТВА СЕ НЕ АМОРТИЗУЈУ? КАКО СЕ КЊИЖЕ ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ? ШТА ПРЕДСТАВЉА АМОРТИЗАЦИОНУ ОСНОВИЦУ? ШТА ЈЕ ТО РЕЗИДУАЛНА ВРИЈЕДНОСТ? ШТА ЈЕ ТО ЕКОНОМСКИ ВИЈЕК А ШТА КОРИСНИ ВИЈЕК НЕКОГ СРЕДСТВА?

 2. МЕТОДЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ • МЕТОДА ВРЕМЕНСКОГ ОТПИСА • ЛИНЕАРНИ – ПРАВОЛИНИЈСКИ ОТПИС • ДЕГРЕСИВНИ ОТПИС • АРИТМЕТИЧКО – ДЕГРЕСИВНИ ОТПИС (ДИГИТАЛНИ ОТПИС; СУМА БРОЈА ГОДИНА) • ГЕОМЕТРИЈСКО – ДЕГРЕСИВНИ ОТПИС (ИСТА ОСНОВИЦА А ОПАДАЈУЋА СТОПА) • МЕТОДА ОПАДАЈУЋЕГ САЛДА • МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛНОГ ОТПИСА

 3. ПРАВОЛИНИЈСКИ ОТПИС НВ камиона је 50.000 КМ. Процијењени корисни вијек је 5 година. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Обрачун амортизације праволинијском методом изгледа као у табели: Годишњи износ амортизације = = (50.000 – 5.000) / 5 = 9.000

 4. ФУНКЦИОНАЛНИ ОТПИС Набавна вриједност камиона је 50.000 КМ. Процијењено је да може пријећи укупно 50.000 км. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Претпостављени обрачун амортизације функционалном методом изгледа као у табели: Износ амортизације по једном километру = = (45.000 : 50.000) = 0,90 КМ / км

 5. ДИГИТАЛНИ ОТПИС Набавна вриједност камиона је 50.000 КМ. Процијењени корисни вијек је 5 година. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Обрачун амортизације методом дигиталног отписа изгледа као у табели: Дегресија = 2 x (45.000 / 5 (5 +1)) = 3.000

 6. ДИГИТАЛНИ ОТПИС Набавна вриједност камиона је 50.000 КМ. Процијењени корисни вијек је 5 година. Процијењена резидуална вриједност износи 5.000 КМ. Обрачун амортизације методом дигиталног отписа изгледа као у табели: Износ дегресије = 45.000 / 15 = 3.000

 7. ИСТА ОСНОВИЦА, ОПАДАЈУЋА СТОПА У претходном примјеру, ако се жели да стопа амортизације из године у годину пада, нпр. за по 5%, опадајућа стопа се може израчунати на следећи начин: 1.година = x + 20% Стопа = 30% 2.година = x + 15% Стопа = 25% 3.година = x + 10% Стопа = 20% 4.година = x + 5% Стопа = 15% 5.година = x + 0% Стопа = 10% 5x + 50% = 100%, x = 10%

 8. ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ !!! Стопе се и у овом случају примјењују на амортизациону основицу која се добије кад се од набавне одузме резидуална вриједност.

 9. МЕТОДА ОПАДАЈУЋЕГ САЛДА Према овој методи отписа, иста стопа се примјењује на салдо, тј. садашњу књиговодствену вриједност средства (која се, природно, смањује из године у годину). Обично се узима двострука линеарна стопа: (100% / процијењени корисни вијек x 2). У посматраном примјеру, стопа износи 40% (100 / 5 x 2) У задњој години отписа износ амортизације чини вриједност коју још треба одузети да би се садашња вриједност свела на резидуалну.

 10. ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ !!! У ПРВОЈ ГОДИНИ, ДВОСТРУКА ЛИНЕАРНА СТОПА ЈЕ ПРИМИЈЕЊЕНА НА НАБАВНУ ВРИЈЕДНОСТ, ШТО НИЈЕ БИО СЛУЧАЈ КОД ПРЕТХОДНО ПРИКАЗАНИХ МЕТОДА.

 11. КЊИЖЕЊЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ Књижење обрачунатог трошка амортизације основних средстава – сталних материјалних средстава врши се ставом: Д 540 – Трошкови амортизације П 0228 – ИВ опреме П 0218 – ИВ грађевинских објеката П 0228 – ИВ алата и инвентара П 0318 – ИВ вишегодишњих засада П 0328 – ИВ основног стада зависно од тога о ком основном средству се ради.

 12. АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА Нематеријална средства (група конта 01) обухватају конта која се односе на средства која имају ограничен вијек употребе тбог чега се, такође, амортизују. За обрачун амортизације обично се користи метода праволинијског – линеарног отписа. Трошковима амортизације нематеријалних средстава задужује се конто 540 а одобравају адекватна конта исправке (0108, 0118, итд.) Шта је гудвил (goodwill)и да ли га треба амортизовати (МРС 38, IFRS 3)?

 13. ТРОШКОВИ ИСЦРПЉИВАЊА Трошкови исцрпљивања се појмовно вежу за ‘’амортизацију’’ природних богатстава. Примјер: амортизација рудника – обрачун трошкова исцрпљивања може се извршити на основу процјене укупне количине руде у руднику. АМ / кг = НВ рудника / количина Годишња амортизација = АМ / кг x експлоатисана количина руде Д 540 – Трошкови амортизације П 0118 – Исправка вриједности концесија

 14. ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ТРОШКОВА АМОРТИЗАЦИЈЕ Пореским прописима (Законом о порезу на добит) се, поред осталог, дефинише порески третман трошкова амортизације. Према Закону из 1992. у пореском билансу се признавала амортизација до износа обрачунатог на основу прописаних стопа амортизације. Према Закону из 2001.год. трошкови амортизације се признају у износима обрачунатим у складу са рачуноводственим прописима. Шта то значи у контексту различитих могућности везаних за избор методе амортизације? Амортизација у контексу Закона о порезу на добит из 2006. године, који се примјењује од 01.01.2007.год.?!?

 15. ПРИКАЗ НА ‘’Т’’ КОНТИМА 0221 – Опрема0228 – ИВ опреме ПС) 100.000 1) 10.000 2) 10.000 3) 10.000 540 – Трошкови амортизације 1) 10.000 2) 10.000 3) 10.000

More Related