1 / 170

Vår samiske urbefolkning

Vår samiske urbefolkning. Kort om samisk kultur og historie. Bosteder. Norge – ca 50 000 Sverige – ca 20 000 Finland – ca 6000 Russland – ca 2000 Hvor er de fleste samene i Norge bosatt ?. Sametinget. Egen folkevalgt forsamling Opprettet 9.10.1989

tender
Télécharger la présentation

Vår samiske urbefolkning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vår samiske urbefolkning Kort om samisk kultur og historie

 2. Bosteder • Norge – ca 50 000 • Sverige – ca 20 000 • Finland – ca 6000 • Russland – ca 2000 • Hvor er de fleste samene i Norge bosatt ? Samisk kultur - Torill Ramberg

 3. Sametinget • Egen folkevalgt forsamling • Opprettet 9.10.1989 • Resultat av en lang kamp for å sikre samenes rettigheter Samisk kultur - Torill Ramberg

 4. Fornorskning • Fornorskningspolitikk fra ca 1850 til 1960-1970 • Språk • Religion • Kultur Samisk kultur - Torill Ramberg

 5. Språket • Mange ulike • De viktigste i Norge er: sørsamisk nordsamisk lulesamisk Samisk kultur - Torill Ramberg

 6. Språket • Tilhører den uralske språkfamilien • Ligner litt på finsk • Har mange flere ord enn norsk, spesielt for det som er tilknyttet naturen • Mange hundre ord som beskriver snø for eksempel Samisk kultur - Torill Ramberg

 7. Religion • Før tvangskristningen hadde samene sin egen religion • Mye til felles med sjamanisme Samisk kultur - Torill Ramberg

 8. Sjamanisme • Åndeverdenen står sentralt • Underverdenen – de døde • Mellomverdenen – vår verden • Oververdenen – gudene og gudinnene som hersker over vår verden Samisk kultur - Torill Ramberg

 9. Noaide - sjaman • Mellommann mellom over- og underverdenen • Overnaturlige krefter • Kommuniserer med åndene ved hjelp av ekstase, tromming, sang og dans • Skaffer råd og hjelp fra både gudene og de døde Samisk kultur - Torill Ramberg

 10. Joik • Den eldste bevarte musikkulturen i Europa • Opprinnelig av religiøs karakter • Brukt ved ofringer og sjamanseanser • Egne bjørnejoiker som ble brukt ved bjørnejaktseremonier Samisk kultur - Torill Ramberg

 11. Joiking • Beskriver steder, mennesker,dyr og naturfenomener • Hver same har sin egen joik som er en del av identiteten • Skal bevare minnet om personen etter døden Samisk kultur - Torill Ramberg

 12. Doudji • Samisk kunsthåndverk og husflid • Viktig som næringsvei, kulturbærer og identitetsskaper for samene Samisk kultur - Torill Ramberg

 13. Nasjonalsymboler • Den samiske nasjonaldrakten, kofte • Mange forskjellige, men visse fellestrekk: • Høy krage • Blått er dominerende over det røde • Vevde bånd og tinnbroderier Samisk kultur - Torill Ramberg

 14. Samekofta • Noen eksempler Samisk kultur - Torill Ramberg

 15. Helleristningene i Alta • På UNESCOs liste over Verdens Kulturarv • Mer enn 3000 ristninger på et og samme sted • Største i Europa • Ca 6000 år gamle Samisk kultur - Torill Ramberg

 16. Temaer i helleristningene • Dyremotiver • Mennesker på jakt og fiske • Geometriske mønstre • Seremonier • Alta Museum har ansvare for ristningene Samisk kultur - Torill Ramberg

 17. De samiske samlinger • Nasjonalmuseum for samisk kultur og historie, ligger i Karasjok • Viser mangfoldet i samisk kultur • Eget friluftsmuseum Samisk kultur - Torill Ramberg

 18. Samisk kultur - Torill Ramberg

 19. Samisk kultur - Torill Ramberg

 20. Samisk kultur - Torill Ramberg

 21. Samisk kultur - Torill Ramberg

 22. Samisk kultur - Torill Ramberg

 23. Samisk kultur - Torill Ramberg

 24. Samisk kultur - Torill Ramberg

 25. Samisk kultur - Torill Ramberg

 26. Samisk kultur - Torill Ramberg

 27. Samisk kultur - Torill Ramberg

 28. Samisk kultur - Torill Ramberg

 29. Samisk kultur - Torill Ramberg

 30. Samisk kultur - Torill Ramberg

 31. Samisk kultur - Torill Ramberg

 32. Samisk kultur - Torill Ramberg

 33. Samisk kultur - Torill Ramberg

 34. Samisk kultur - Torill Ramberg

 35. Samisk kultur - Torill Ramberg

 36. Samisk kultur - Torill Ramberg

 37. Samisk kultur - Torill Ramberg

 38. Samisk kultur - Torill Ramberg

 39. Samisk kultur - Torill Ramberg

 40. Samisk kultur - Torill Ramberg

 41. Samisk kultur - Torill Ramberg

 42. Samisk kultur - Torill Ramberg

 43. Samisk kultur - Torill Ramberg

 44. Samisk kultur - Torill Ramberg

 45. Samisk kultur - Torill Ramberg

 46. Samisk kultur - Torill Ramberg

 47. Samisk kultur - Torill Ramberg

 48. Samisk kultur - Torill Ramberg

 49. Samisk kultur - Torill Ramberg

 50. Samisk kultur - Torill Ramberg

More Related