1 / 5

Doprava

Doprava. Správanie chodcov, cyklistov, motocyklisti a vodičov áut na cestách. Chodci. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí chodec, idúci po okraji vozovky, mať na sebe viditeľné reflexné prvky , alebo reflexnú vestu (nie zelenej farby). Cyklisti.

teneil
Télécharger la présentation

Doprava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Doprava Správanie chodcov, cyklistov, motocyklisti a vodičov áut na cestách

  2. Chodci Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí chodec, idúci po okraji vozovky, mať na sebe viditeľné reflexné prvky, alebo reflexnú vestu (nie zelenej farby).

  3. Cyklisti Cyklista je povinný mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, deti do 15 rokov majú túto povinnosť aj v obci.Za zníženej viditeľnosti musí cyklista, jazdiaci po okraji vozovky, mať na sebe viditeľné reflexné prvky, alebo reflexnú vestu (nie zelenej farby).

  4. Motocyklisti Jazda v skupine • zabezpečenie bezpečnosti jazdcov, spolujazdcov a iných na ceste • v skupine každý nesie zodpovednosť nielen za seba, lebo vlastnou chybou alebo hlúposťou môže ublížiť aj mnohým ľuďom • aj jedinec vo veľkej skupine dokáže svojim správaním pokaziť deň ostatným • nie všetci pozerajú na motorkárov pozitívne, na druhej strane veľká a dobre organizovaná skupina veľkých krásnych motoriek je fenomén, ktorý pozitívne osloví asi každého diváka vrátane Polície • ak chceš jazdiť s rozumnými motorkármi, nič iné ti nezostáva, ako dodržiavať tieto pravidlá

  5. Motoristi Na cestách by mali jazdiť opatrne, musia dávať pozor na ľudí, ktorí idú popri ceste, či už na bicykloch alebo na kolieskový korčuliach, pretože sú to tiež účastníci cestnej premávky. Motoristi musia mať v aute autolekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a musia mať pri sebe papiere od auta – vodičský a technický preukaz. Vodiči nikdy nesmú auto ovládať pod vplyvom drog, alkoholu a iných omamných látkach a taktiež nemôžu telefonovať a musia mať zapnuté pásy.

More Related