Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ PowerPoint Presentation
Download Presentation
АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

164 Views Download Presentation
Download Presentation

АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Тематична среща “Енергийна ефективност и технологично обновление в индустрията” Пловдив, 10 февруари 2005 г.

 2. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ • Физически индикатори: - КЕП/единица произведена продукция (в индустрията); - КЕП/пробег (в транспорта); - КЕП/работник (в услугите); - КЕП/жилище (в бита). АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ • Mонетарни индикатори: - Първична енергийна интензивност,koe/€00 (ПЕИ)=Първично енергийно потребление (ПЕП)/Брутен вътрешен продукт (БВП); -Крайна енергийна интензивност,koe/€00 (КЕИ)=Крайно енергийно потребление (КЕП)/БВП; - Отношение, % - КЕИ/ПЕИ. АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 4. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ, БРУТНИ ДОБАВЕНИ СТОЙНОСТИ (БДС) АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • За 1997-2002 г нарастват: - БВП с 4,0 %/г. - БДС на: Индустрия с 3,5 %/г. Услуги с 4,5 %/г. Селско стопанство с 0,6 %/г. • Дял от БВП за 2002 г на БДС на:Индустрия 25,9 %; Услуги 51,5 %; Селско стопанство 12,1 %.

 5. ТЕНДЕНЦИИ В КЕП ПО СЕКТОРИ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • За периода 1997-2002 г.: • Намалявапотреблението на: - индустрията: с 9,2 %/г.; • - селското стопанство: с 3,6 %/г.; • - бита: с 0,4 %/г. • Нараствапотребление на: - услугите: с 5,3 %/г.; • - транспорта: с 4,8 %/г.

 6. ДЯЛ НА СЕКТОРИТЕ В КЕП АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • Индустрията намалява дела си в КЕП с около 2,8 %/г.; • Транспортът увеличава дела си в КЕП с около 1,6%/г.; • Битовият сектор увеличава дела си в КЕП с около 0,8%/г.; • Услугите увеличават дела си в КЕП с около 0,6%/г.

 7. ПЕИ И КЕИ, КОРИГИРАНИ С ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ • ПЕИ и КЕИ са по-високи от средните за ЕС: • за ПЕИ – 1,9 пъти; • за КЕИ – 1,3 пъти. АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • За 2002 г.: ПЕИ = 0,375 koe/€00p; КЕИ=0,165 koe/€00p. • След 1997 ПЕИ и КЕИ намаляват съответно с 6% и 7% годишно. (за ЕС с 1%/г) • Значителен дял от енергийните ресурси се употребяват за производство на вторични енергии, което предопределя ниска стойност на отношението КЕИ/ПЕИ.

 8. Primary energy intensities (2001) Purchasing power parities narrow the differences across countries Range :factor 8 Range : factor 2.4

 9. КЕИ ПО СЕКТОРИ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • Индустрията предопределя високата стойност на КЕИ на българската икономика. • Останалите сектори показват значително по-ниска КЕИ и влиянието им върху КЕИ на икономиката е по-слабо. • Големият потенциал за повишаване ЕЕ на икономиката е съсредоточен в индустрията.

 10. ИНДУСТРИЯ: ТЕНДЕНЦИИ В КЕП ПО ПОД-СЕКТОРИ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • Производственият под-сектор консумира около 95% от енергията, предоставена на индустрията. • За периода 1997-2002 г. КЕП на производствения под-сектор намалява с 9,5 %/г. • След 1999 г. се наблюдава стабилизиране на КЕП.

 11. ИНДУСТРИЯ:ТЕНДЕНЦИИ В КЕП ПО БРАНШОВЕ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ За периода 1997-2002 г. всички браншове бележат спад в крайното енергийно потребление, като от браншовете с най-голямо КЕП най-чувствителен е той при: - химикали: с 12,9 %/г.; - черни и цветни метали: със 7,7 %/г.; - неметали: със 7,7 %/г.

 12. ИНДУСТРИЯ:СТРУКТУРА НА КЕП ПО БРАНШОВЕ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДАННИ ЗА 2002 г.: Браншове с най-висок дял в енергийното потребление: - химикали: 29 %; - черни и цветни метали: 27 %; - неметали: 18 %.

 13. ИНДУСТРИЯ: КЕИ ПО ПОД-СЕКТОРИ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • За периода 1997-2002 г.: • Индустрията намалява КЕИ с 12,4 %/г. • КЕИ на производствения под-сектор намалява с 9,5 %/г. • Другите два под-сектора бележат слаб спад от 0,2 %/г.

 14. КЕИ НА ЕНЕРГОИНТЕНЗИВНИТЕ БРАНШОВЕ АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • За периода 1997-2002 г. КЕИ на енергоинтензивните браншове намалява съответно: • - химическа: с 6,4 %/г.; • - неметали: с 3,3 %/г.; • - металургия: с 0,9 %/г. • За 2002 г. най-висока КЕИ имат металургията, следвана от химическатапромишленост и производството на неметални минерални суровини.

 15. КЕИ НА НЕ-ЕНЕРГОИНТЕНЗИВНИТЕ БРАНШОВЕ • За 2002 г. най-ниска е КЕИ на: • машини и оборудване; • - текстил; • храни • дървен материал; • хартия. АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ • За периода 1997-2002 г. КЕИ на не-енергоинтензивните браншове намалява съответно: • - машини и оборудване: с 13,8 %/г.; • - дървен материал: с 12,1 %/г.; • - текстил: с 9,9 %/г.; • - храни: с 3,2 %/г. Ръст бележи единствено КЕИ на хартиеното производство: с 3,1 %/г.

 16. КЕИ НА ИНДУСТРИЯТА И ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПОД-СЕКТОР, КОРИГИРАНИ С ПС АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪПРЕКИ НАМАЛЯВАЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ В КРАЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИНДУСТРИЯТА И ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОСЛЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ (ЗА 2002 Г.) ОСТАВАТ СРАВНИТЕЛНО ВИСОКИ: • КЕИ на индустрията е 0,83koe/€00 (0,24 koe/€00p). • От под-секторите на индустрията най-висока КЕИ има производственият: 1,45 koe/€00 (0,42 koe/€00p).

 17. Energy intensity of manufacturing Energy intensities increase after adjustment as on average structure of manufacturing dominated by less intensive branches in CEEC’s than in the EU average

 18. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: • Индустрията определя високите стойности на индикаторите за ЕЕ на българската икономика. • В индустрията на страната се извършват сериозни промени в ЕЕ: БДС, създадена в сектора, се увеличава в условията на намаляваща консумация на енергия. • Действителното намаление на КЕИ на индустрията се дължи в еднаква степен както на подобряване на ЕЕ, така и на вътрешно преструктуриране в посока на браншове с по-ниска енергийна интензивност. • Въпреки намаляващата тенденция, КЕИ на индустрията остава относително висока – около два пъти по-висока от средната за страните от ЕС. • Намаляването на КЕИ на индустрията се превръща в първостепенна задача от гледна точка както на конкурентноспособността, така и на съпътстващото замърсяване на околната среда. • Наблюдава се тенденция на намаляване КЕИ на индустрията, но скоростта и е незадоволителна. Необходими са допълнителни мерки (освен прилаганите монетарни средства), включващи по-комплексни въздействия с цел ускоряване процеса на “нормализиране” на страната, предвид предстоящото и присъединяване към ЕС. АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 19. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ инж. Мария Старирадева, Държавен експерт КЕЕ www.SEEA.government.bg