1 / 6

3 havo, H4 (par. 4.3)

3 havo, H4 (par. 4.3). Herhaling par. 4.1. * Drie delen kustzone, van zuid naar noord: 1 2 3 * Vier voorwaarden ontstaan kustduinen: * Functies jonge duinen: Bescherming Nederland tegen het water Waterwinning: ….. (rol oppervlakte water?) …. Herhaling par. 4.2.

thina
Télécharger la présentation

3 havo, H4 (par. 4.3)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 3 havo, H4 (par. 4.3)

  2. Herhaling par. 4.1 • * Drie delen kustzone, van zuid naar noord: • 1 • 2 • 3 • * Vier voorwaarden ontstaan kustduinen: • * Functies jonge duinen: • Bescherming Nederland tegen het water • Waterwinning: ….. (rol oppervlakte water?) • …

  3. Herhaling par. 4.2 1.) zeepolder, 2.) veenpolders 3.) droogmakerij bedijkte kwelder Kwelder

  4. Herhaling par. 4.2 Drie processen die zorgen dat groter deel van Nederland onder NAP komt: 1. Bodemdaling > … 2. … > … 3. … > …

  5. Par. 4.3 Overzicht rivier: bron 45 tb (3 havo) 1=winterdijk, 2=uiterwaard, 3=zomerdijk en 5=kribben

  6. Ontwikkelingen die zorgen voor een grotere bedreiging van overstromingen: 1. … 2. … • Binnen- en buitendijks: waar wij wonen is het binnendijkse gebied. • Waar komt slib in een bedijkt gebied terecht? In het buitendijkse gebied (rivier komt hoger te liggen)

More Related