Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Милена Цуцуранова 12а клас PowerPoint Presentation
Download Presentation
Милена Цуцуранова 12а клас

Милена Цуцуранова 12а клас

222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Милена Цуцуранова 12а клас

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Милена Цуцуранова 12а клас

  2. Societe Generale Експресбанк (SGEB)ТИ кредит за студенти • Сума на кредитаMинимум - 500 лева или еквивалентът в евро.Mаксимум - 15 000 лева или еквивалентът в евро. Продължителност • ТИ кредит за студенти с поръчител • 1 вариант Продължителност с частичен гратисен период - от 12 до 84 месеца максимум. • 2вариант Продължителност без гратисен период - от 12 до 48 месеца максимум. • ТИ кредит за студенти без поръчител Продължителност без гратисен период - от 12 до 48 месеца максимум.

  3. Продължителност • ТИ кредит за студенти с поръчител • 1 вариант Продължителност с частичен гратисен период - от 12 до 84 месеца максимум. • 2вариант Продължителност без гратисен период - от 12 до 48 месеца максимум.ТИ кредит за студенти без поръчителПродължителност без гратисен период - от 12 до 48 месеца максимум. Лихвен процент • Лихвеният процент по ТИ кредит за студенти е свързан с Базисния процент Societe Generale Експресбанк плюс надбавка и може да се променя по решение на Управителния съвет

  4. Банка Пиреос България Студентски кредит Травъл-За студенти, кандидатстващи по програмата "Work & Travel" • Покрива-таксаза участие в програмата, самолетен билет и разходи по време на престоя им. • Размер: до 2,000 евро или долари • Срок на кредита: до 36 месеца • Такса при кандидатстване: 20 лева • Такса при усвояване: 2.5% • Лихвен процент: 14% за кредит в долари, 14,5% за кредит в евро • Погасяване: на равни месечни вноски или наведнъж след изтичане на гратисен период от 10 месеца.

  5. За студенти в акредитирани от МОНМ ВУЗ или професионален колеж, в България. • Размер на кредита: до 15,000 лева • Срок на кредита: до 60 месеца • Обезпечение: мин 1 поръчител, родител или друг роднина • Лихвен процент: 15,99% • Лихвеният процент е променлив, формиран от Базов лихвен процент на Банката за кредити в лева плюс надбавка. Актуалната стойност на Базовия лихвен процент на банката за кредити в лева е 7,5%. • Такса при усвояване на кредита: 2,5% еднократно, от размера на кредита • Такса за предоговаряне на параметри - 0,95% от остатъка по кредита • Такса при кандидатстване: 20 лв

  6. Банка ДСК Kредитиране на обучението на студенти във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в София. • Не са необходими доказване на доход или обезпечение, няма възрастово ограничение за студента, както и такса за разглеждане на кредитното искане • За студенти – български граждани, горната граница е 24 000 евро или левовата им равностойност • Размерът на самоучастие възлиза на 30% от определената семестриална такса при това само за първи семестър на първата учебна година

  7. Гарант за студентския кредит пред Банка ДСК е ВУЗФ • Срокът за издължаване е до 4 години от датата на първото усвояване • Усвоената сума се издължава в рамките на една календарна година • Усвояването на сумите става на етапи, които отговарят на учебните семестри • За да усвои студентът сума за такса за следващата учебна година, той трябва вече да е погасил усвоената сума за предходната учебна година.

  8. Първа инвестиционна банка • Нетният месечен доход на съкредитоискателя (родителя) трябва да покрива 1.5 пъти месечната вноска по кредита, минимум 150 лева + размер на месечната вноска. • Максималният срок за погасяване на кредитите е 360 месеца (30 години) • Банката допуска гратисен период до 36 месеца. През разрешения гратисен период кредитополучателят заплаща всеки месец само дължимата лихва. • Банката предлага към кредита издаване на кредитна карта VISA с кредитен лимит до 2500 евро и дебитна карта • Лихвеният процент при студентския кредит е БЛПкс в евро + надбавка от 3.71% • Изплащането на кредита се извършва на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период

  9. За финансиране на студенти за участие в обменни програми. Максимален срок – до 7 год., в това число гратисния период Начин на усвояване – еднократно или на етапи като Срок за усвояване - до 12 месеца Гратисен период - по договаряне, но не по-дълъг от срока за усвояване Обезпечение - един поръчител; или залог на финансов актив СИБАНК