Download
lagerplanering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lagerplanering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lagerplanering

Lagerplanering

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lagerplanering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lagerplanering Johann Packendorff

 2. A definition of inventory planning and control Supply of products and services Demand for products and services INVENTORY PLANNING AND CONTROL Compensating for the differences in timing between the supply and demand of material resources The operation’s resources The operation’s customers

 3. Rate of supply from input process Rate of demand from output process Inventory Output process Input process Inventory Inventory is created to compensate for the differences in timing between supply and demand

 4. Lager / inventory = den upplagrade ackumuleringen av materiella resurser i ett resursomvandlingssystem Upplagrade resurser ger oss möjlighet att lösa resursomvandlingsuppgifter med hög hastighet (speed) och flexibilitet. På det viset kan systemets tillförlitlighet (dependability) och kvalitet ökas. Frågan är vilka konsekvenserna är för våra kostnader.

 5. Lager finns i alla steg av ett produktionssystem! • Mottaget gods • Råvarulager • Komponentlager • Mellanlager (t ex ställage och ämnesbuffertar) • Köer • Under transport • Färdigvarulager • Butiksutställda varor

 6. Teoretiska lagertyper • Buffer inventory/safety inventory (säkerställer kontinuerlig drift) • Cycle inventory (säkerställer leveranser mellan produktionsserier) • De-coupling inventory (buffert som tillåter att olika delar av produktionssystemet kan optimeras var för sig) • Anticipation inventory (buffert för säsongsvariationer) • Pipeline inventory (material under distribution till specifik kund)

 7. Deliver A Deliver B Deliver C Deliver A Deliver B Deliver C Cycle inventory in a bakery Produce B Produce C Produce A Produce B Produce C Produce A Inventory level Time

 8. Fördelar med lager • Kvalitet (mognad, marknadstillfällen) • Hastighet (stödjer låg genomloppstid) • Tillförlitlighet (säkerställer att produktion och leverans kan ske som planerat) • Flexibilitet (lättare att hantera säsongsvariationer, kunderna kan bestämma sig sent i processen) • Kostnad (skalfördelar i inköp, möjliggör stora serier)

 9. Nackdelar • Obsolesens • Inkurans • ”Svarta hålet” • Säkerhetsrisker • Tar plats • Effektiv lagerhantering kostar pengar! • …och så naturligtvis kapitalbindningen…

 10. (a) Single-stage inventory system (b) Two-stage inventory system Stock Sales operation Local distribution point Distribution Sales operation Central depot Suppliers Suppliers e.g. Automotive parts distributor e.g. Local retail store

 11. (c) Multi-stage inventory system Input Stock Stage 3 WIP Stage 2 WIP Stage 1 Finished goods stock Suppliers e.g. Television manufacturer WIP = PiA

 12. (d) Multi-echelon inventory system Garment manufacturers Cloth manufacturers Regional warehouses Yarn producers Retail stores

 13. Praktisk lagerhantering- en fråga om optimal lagringsvolym

 14. Lagerkostnader • Ordersärkostnad • Stororderrabatter • Bristsärkostnad • Kapitalbindningskostnad • Lagringskostnad • Obsolesenskostnad • Ineffektivitetskostnad

 15. Inventory profiles chart the variation in inventory level Order quantity Q Steady and predictable demand (D) Slope = demand rate Average inventory = Q 2 Inventory level Time Q D D Q Instantaneous deliveries at a rate of per period

 16. The re-order point Demand (D) = 100 items per week 400 Re-order level 300 Re-order point Inventory level 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Time Order lead time

 17. Safety stock(s) helps to avoid stock-outs when demand and/or order lead times are uncertain Re-order level (ROL) Distribution of lead-time usage Q Inventory level d1 d2 S t2 t1 Time

 18. Two alternative inventory plans with different order quantities (Q) Demand (D) = 1000 items per year 400 Plan A Q = 400 Inventory level Average inventory for plan A = 200 Plan B Average inventory for plan B = 50 Q = 100 100 Time 0.1 yr 0.4 yr

 19. Optimal orderkvantitet - kostnader

 20. Optimal orderkvantitet - kostnader

 21. Optimal orderkvantitet - kostnader

 22. Ekonomisk orderkvantitet

 23. 400 350 300 250 Total costs 200 Costs 150 Holding costs 100 Order costs 50 Economic order quantity (EOQ) 100 300 50 200 400 250 150 350 Order quantity Traditional view of inventory-related costs

 24. 400 Revised total costs 350 Revised holding costs 300 250 Original total costs 200 Costs 150 Original holding costs 100 Order costs 50 Original EOQ Revised EOQ 100 300 50 200 400 250 150 350 Order quantity 400 If the true costs of stock holding are taken, the economic order quantity, the real EOQ, is much smaller

 25. 400 Revised total costs 350 Revised holding costs 300 250 Original total costs 200 Costs Original holding costs 150 100 Original order costs 50 Revised EOQ Revised order costs Original EOQ 100 300 50 200 400 250 150 350 Order quantity Reducing the cost of ordering (or changeover) can reduce the EOQ further

 26. Inventory classifications and measures Class B items - the next 30% or so of medium-value Class A items - the items which 20% or so of high- account for around value items which 10% of the total account for around stock value 80% of the total stock value Class C items - the remaining 50% or so of low-value items which account for around the last 10% of the total stock value (volymvärdeanalys)

 27. Lagringsvolym och partiformning

 28. Two alternative inventory plans with different order quantities (Q) Demand (D) = 1000 items per year 400 Plan A Q = 400 Inventory level Average inventory for plan A = 200 Plan B Average inventory for plan B = 50 Q = 100 100 Time 0.1 yr 0.4 yr

 29. Partiformning: Hur mycket skall vi producera i taget?

 30. Traditionell logik • Ställarbetet är konstant • Lagerhållningskostnaderna är små • Bristsärkostnaderna är avsevärda = > stora serier!!! Dvs. ställarbetet kan slås ut på så många producerade enheter som möjligt! Plan A (genomsnittslager 200 enheter) A B

 31. Ny logik • Ställarbetet kan och skall minimeras! • Lagerhållningskostnaden är avsevärd! • Bristsärkostnader beror mer på långsam kundorderstyrning än bristen på FVL => Optimal partistorlek är 1 enhet! Plan A A B Plan B (genomsnittslager 50 enheter) A B A B

 32. Traditionell syn Lager behövs! Lagerplanering är ett administrativt problem Lagerkostnaden är en funktion av direkta order- och styckkostnader Lagerkostnaden är ett från den övriga verksamheten avgränsat optimeringsproblem Ny syn Lager behövs – i undantagsfall Lagerplanering är ett strategiskt problem Lagerkostnaden är en funktion av de totala kostnaderna för allt som inte är bearbetningstid Lagerfilosofin påverkar den övriga organisationen och dess inställning till effektivitet Slutsatser