BYT - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BYT PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 22
BYT
150 Views
Download Presentation
trapper
Download Presentation

BYT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BYT Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów

 2. Zawartość • Zasady • Prezentacje • Szkolenie • Kolokwia • Projekt

 3. Zasady • 3 kolokwia + projekt Navision • Każdy musi przeprowadzić 1 prezentację • Projekt przygotowany w 2 zespołach • Przedmiot zakończony egzaminem • Nie ma możliwości zwolnienia z egzaminu • Maksimum 3 nieobecności

 4. Prezentacje • Prezentacja 1 (zajęcia 2): • Role w zespole projektowym • Prezentacja 2 (zajęcia 2): • Cykle życia oprogramowania • Prezentacja 3 (zajęcia 5): • Planowanie zadań i metody ich obrazowania • Prezentacja 4 (zajęcia 9): • Komunikacja w zespole projektowym

 5. Prezentacje: • Prezentacja 5 (zajęcia 10): • Jakość w projekcie informatycznym • Prezentacja 6 (zajęcia 10): • Testowanie oprogramowania • Prezentacja 7 (zajęcia 12): • Szacowanie złożoności oprogramowania

 6. Prezentacje • Reguły oceniania prezentacji: • Użyte materiały • Tylko wykłady – maksymalna cena 40p • Inne źródła • W stopniu minimalnym – do 50p • Zadowalająco – do 65p • Dużo (oparcie się głównie o źródła zewnętrzne) – do 80 • Sposób prowadzenia • Siedzenie – ocena obniżona o 10 punktów • Czytanie – ocena obniżona o 10 punktów • Brak slajdów – ocena obniżona o 30 punktów • Dodatkowe punkty • Materiały dla studentów • Przeprowadzenie dyskusji

 7. Szkolenie • Trwające 2 zajęcia szkolenie z MS Project • Zakres szkolenia: • Planowanie i kontrola zadań • Śledzenie harmonogramu • Raporty – wykorzystanie i definiowanie • Zasoby, przydział zasobów • Szkolenie powinno zawierać zadania dla studentów • Dobrze przygotowanie szkolenie +0,5 oceny na koniec.

 8. Kolokwia • Kolokwium 1 (zajęcia 4): • Faza strategiczna i faza analizy - wykłady BYT 1-3, • Definiowanie celu i zakresu projektu • Definiowanie założeń funkcjonalnych niefunkcjonalnych

 9. Kolokwia • Kolokwium 2 (zajęcia 8): • Faza projektowania - wykład BYT 4-6, • Budowa WBS, RAM, diagram Gantta • Zadanie praktyczne w MS Project • Kolokwium 3 (zajęcia 11): • Faza implementacji, dokumentacji – wykład BYT 7,8, • Testowanie, weryfikacja - wykład BYT 9,10, • Wzorce dokumentacyjne • Metryki jakości

 10. Projekt Navision • Wykonanie zadanie w systemie Navision (14 zajęcia)

 11. Projekt • Projekt realizowany w 2 grupach • Każda grupa przygotowuje wymagania dla drugiej • Wymagania powinny być „życiowe”, związane z rzeczywistymi (lub fikcyjnymi ale realistycznymi) sytuacjami biznesowymi

 12. Projekt • W ramach projektu przygotowywana będzie wyłącznie dokumentacja

 13. Dokument definicji wymagań (1-2 osoby) Termin oddania: 4 zajęcia Sformułowanie celu i zakresu projektu Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Podział wymagań na grupy. Projekt

 14. Plan działań (1 osoba – kierownik projektu) Termin oddania: 7 zajęcia Szczegółowe określenie planu działań w projekcie oraz kontrola postępów prac. Zastosowanie diagramów WBS, macierzy RAM oraz wykresu Gantta. Projekt

 15. Struktura organizacji zespołu projektowego (1 osoba) Termin oddania: 10 zajęcia Wydzielenie ról w zespole, określenie ich zakresu kompetencji Projekt

 16. Standardy komunikacyjne (1-2 osoby) Termin oddania: 10 zajęcia Opracowanie standardów komunikacyjnych i wzorca dokumentacji Projekt

 17. Plan zapewnienia jakości (1-2 osoby) Termin oddania: 12 zajęcia Opracowanie planu działań zmierzających do zapewnienia jakości produktu końcowego (w tym definicja metryk jakości) Projekt

 18. Plan testowania oprogramowania (1 osoba) Termin oddania: 12 zajęcia Opracowanie planu testowania oprogramowania (co podlega testowaniu, jak, kiedy, ew. miary) Projekt

 19. Oszacowanie złożoności projektu (1-2 osoby) Termin oddania: 13 zajęcia Analiza złożoności projektu metodą FPA Projekt

 20. Ocenianie (1) • Maksymalna ilość punktów za kolokwium oraz projekt Navision: 40 • Ilość punktów za prezentację: 80 • Ilość punktów za projekt : 80

 21. Ocenianie (2) • 4 oceny cząstkowe: • 1 za projekt • 1 za prezentację • 2 uśrednione oceny za kolokwia i projekt Navision • Ocena końcowa: Średnia z 3 najniższych ocen cząstkowych

 22. Spóźnianie prac • Kary za spóźnione oddanie pracy: • Prezentacji - 20p/tydzień • Projektu – 10p/tydzień