Download
folkeskolereformen p lundebakkeskolen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkeskolereformen på Lundebakkeskolen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkeskolereformen på Lundebakkeskolen

Folkeskolereformen på Lundebakkeskolen

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Folkeskolereformen på Lundebakkeskolen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Folkeskolereformen på Lundebakkeskolen Informationsmøde for forældre 12. maj 2014

 2. Velkomst Skolereformen generelt Skolereformen på Lundebakkeskolen Lærernes arbejdstid Skole/hjem-samarbejde Spørgsmål PROGRAM

 3. Skolereformen generelt - reformens overordnede indhold

 4. Formålet med reformen er: • At gøre folkeskolen endnu bedre • At hæve det faglige niveau • At understøtte at flere unge får en ungdomsuddannelse De tre overordnede mål: • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden Reformens overordnede mål

 5. En længere og mere varieret skoledag Kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere Få, klare mål – regelforenklinger 3 mål – 3 indsatsområder

 6. 0.-3. klassetrin: 30 timer pr. uge inkl. lektiestøtte 4.-6. klassetrin: 33 timer pr. uge inkl. lektiestøtte 7.-9. klassetrin: 35 timer pr. uge inkl. lektiestøtte Lektiestøtte er et element i den faglige fordybelse.Pt. ikke obligatorisk, men et tilbudSkolens opfordring: Benyt tilbuddet Husk: Fortsat lektielæsning hjemme Udvidelse af skoledagen

 7. 0.-3. klassetrin: Kl. 8.00-14.00 4.-6. klassetrin: Kl. 8.00-14.00/15.00 7.-9. klassetrin: Kl. 8.00-14.30/15.30 Udvidelse af skoledagen

 8. Mere fagopdelt undervisning (fagfaglige timer) Nye fag Understøttende undervisning inkl. lektiestøtte Motion og bevægelse Faglig fordybelse Holddeling Kursusforløb Pausetid Indholdet i en længere og varieret skoledag

 9. En ekstra time i dansk og matematik på 4.-9. klassetrin En ekstra musiktime på 1. klassetrin Engelsk fra 1. klasse Tysk fra 5. klasse En ekstra time i natur/teknik på 2. og 4. klassetrin Ændringer i den fagopdelte undervisning

 10. Hjemkundskab erstattes af madkundskab Håndarbejde og sløjd erstattes af håndværk og design (indføres først fra 2015-2016) Idræt bliver prøvefag og der skal afgives karakter i faget Valgfag obligatorisk for 7.-9. klassetrin Ændringer i den fagopdelte undervisning - fortsat

 11. Eksempler på indhold: Elevsamtaler om trivsel, faglig progression, elevfeedback mv. Motion og bevægelse Eksterne undervisere og samarbejdspartnere Faglig fordybelse Træning af færdigheder ”De timeløse fag” (fx færdsel, seksualundervisning) Ekskursioner Trivselsfremmende tiltag Understøttende undervisning

 12. … skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge … skal understøtte motivation og læring i skolens fag 45 min. i gennemsnit pr. dag - indgår i både den fagopdelte undervisning (herunder idræt) og i den understøttende undervisning korte sekvenser af bevægelighedsaktiviteter større og mere kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningslivet bevægelse som pædagogisk element i arbejdet med fagenes indhold Motion og bevægelse

 13. Politisk beslutning i Næstved Kommune, at 44 % af den understøttende undervisning skal varetages af pædagoger Pædagoger kan tillige varetage begrænsede undervisningsopgaver i indskolingen, fungere som undervisningsassistenter samt varetage socialpædagogisk læringsarbejde Almindelig ”skolepædagog-tid” som vi allerede kender det i dag Pædagoger i undervisningsdelen

 14. Skolen er forpligtet til at søge samarbejde med det lokale kultur- og fritidsliv, idrætsklubber og erhvervsliv Det er hensigten at udvikle faglighed gennem inddragelse af relevante eksterne samarbejdsparter Udvikles og implementeres på Lundebakkeskolen over de kommende 3 år Maria Paarup er skolens koordinator på fritidsområdet og en lærer vælges til erhvervsområdet Den åbne skole

 15. Skolereformen på Lundebakkeskolen - hvordan vil vi nå målene?

 16. Skabe værdi for den enkelte ved at arbejde helhedsorienteret med afsæt i skolens værdigrundlag • Skabe udvikling og resultater gennem professionalisme, en anerkendende tilgang og høj faglighed • Arbejde vidensbaseret med pædagogisk udviklende og alsidige læringsmiljøer • Tæt samarbejde mellem alle faggrupper Fundamentet for at lykkedes

 17. Indsats- og fokusområder – år 1: Forpligtende teamsamarbejde Læringsmål Indsats- og fokusområder

 18. Med afsæt i fælles forberedelse og det forpligtende samarbejde udvikler og evaluerer vi hinandens undervisning • Refleksion over fagdidaktik – hvorfor gør vi det, vi gør? • Væk fra undervisning – fokus på læring • Arbejder med nye metoder og varierende arbejdsformer, som kan gøre læringen bedre • Har fokus på indhold og mål for læring - derefter organisering • Fokus på klasseledelse og at al læring er afhængig af relationen ml. den voksne og eleven • Forpligtende samarbejde i både fagteam, storteam og klasse-/årgangsteam Forpligtende teamsamarbejde

 19. Vi skal arbejde med følgende aspekter vedrørende implementering af læringsmål: • Formulering af præcise læringsmål • Læringsmål skal være omdrejningspunkt for den enkelte elevs læringspotentialer • Fokus på den enkelte elevs læringsprogression • Læringsmål skal udarbejdes i samarbejde med eleven/eleverne og i et sprog eleven/eleverne forstår • Max 2-3 mål pr. område i faget eller den understøttende undervisning Læringsmål

 20. For indskolingen kunne tre eksempler på læringsmål være: • Efter kommunal læsetest i 1. klasse har vi 95 % sikre læsere • Alle eleverne starter i 0. klasse med et bogstavkendskab • Ikke-sikre læsere ved testen i april i 1. klasse er spottet og der er udarbejdet en handleplan For udskolingen kunne tre eksempler på læringsmål være: • At forstå begrebet ”erosion” som et centralt geografisk begreb • Genrekendskab – indsigt i og kunne anvende udsnit af genre • At afgangsprøvekarakterne i dansk, matematik og engelsk som min. har niveau som landsgennemsnittet Læringsmål - fortsat

 21. Alle læringsmedarbejdere skal kende og i fællesskab understøtte elevernes læringsmål. Særligt i indskolingen er det vigtigt, at lærere og pædagoger arbejder sammen om at understøtte læringsmålene Vi vil understøtte læringsmålene ved både at evaluere elevernes faglige progression og trivselHøj trivsel er forudsætning for faglig udvikling Fokus på læringsmål

 22. Vi vil skabe en længere og mere varieret skoledag for alle børn, herunder daglig bevægelse og motion. Dette vil vi gennem planlægning og struktur, der understøtter • Arbejdet i årsnormer • Væk fra lektioner – ind med klokketimer • Væk fra modul- og skematænkning – ind med helhedstænkning • Ind med fleksibelt syn på klassebegrebet - ind med læringsarbejde på tværs af fag, klassetrin og årgange • Læringsarbejde med afsæt i evaluering og målfastsættelse Planlægning og struktur

 23. Antal skoledage: 200 6 storteam Planlægningen tager afsæt i 5 perioder – hver på ca. 8 uger Hver periode afsluttes med en fordybelsesuge- understøtte evalueringen og arbejdet med læringsmål- opsamlings-/kursusforløb i klasser og på hold- samarbejde med eksterne samarbejdsparter Planlægning og struktur - fortsat

 24. Lærernes arbejdstid

 25. 2 elevfri uger (uge 27 og 32)– 29:00 klokketimer pr. uge 40 normal skoleuger (200 dage) – 38:20 klokketimer pr. uge Mulighed for individuelt aftalt tilstedeværelse – 2:12 klokketimer pr. uge Lærernes tilstedeværelse

 26. Skole/hjem-samarbejde

 27. Forældrene er en vigtig ressource og aktive medspillere i forhold til det enkelte barns læringsforløb og i forhold til at skabe et godt læringsmiljø i klassenSkolebestyrelsen fastsætter principper for skolens og forældrenes ansvar, hvor målet er et godt og konstruktivt skole/hjem-samarbejde Forældrene i hverdagen

 28. Skole/hjem-samtaler inden kl. 17.00 Forældremøder fra kl. 17.00 Tidspunkt for sociale arrangementer planlægges af forældreråd og klasse-/kontaktlærer i fællesskab.Deltagelse i ét arrangement pr. lærer Det formelle skole/hjem-samarbejde

 29. Skolens primære meddelelsesforum er Intra-systemet.Beskeder og andre meddelelser/orienteringer gives indenfor normal arbejdstid Telefonopkald til læringsmedarbejderne skal foregå i den af storteamet udmeldte telefontid Kontakt til læringsmedarbejderne

 30. Spørgsmål…