Download
kde p eme i y a kde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kde píšeme i/y a kde í/ý PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kde píšeme i/y a kde í/ý

Kde píšeme i/y a kde í/ý

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kde píšeme i/y a kde í/ý

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kde píšeme i/y a kde í/ý Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L

 2. Anotace • Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po B a L • cílová skupina: 6. roč. • Autor: Mgr. Tomáš Kozák • očekávaný výstup: žák je schopen poznat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná a ovládat jejich pravopis, je nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. , Český jazyk, přehled učiva základní školy, Pravopisná cvičení • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením

 3. Kde píšeme i/y a kde í/ý • v kořenech vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných píšeme tvrdé y/ý: plyn, uplynulý • v kořenech ostatních slov píšeme měkké i/í: hlína, hliněný • v příponách píšeme měkké i/í: slíbit, slíbil • v pádových koncovkách se při psaní i a y řídíme vzory: kdo? co? – ti psi, ti páni; koho? co? – ty pány, ty psy • v osobních koncovkách sloves přítomného času se píše vždy měkké í: nosím, nosíš,… • v příčestí se při psaní i a y řídíme pravidly o shodě přísudku s podmětem: hokejisté vyhráli, stromy opadaly, děti odešly

 4. Vyjmenovaná slova - B být – bydlit – obyvatel – byt; příbytek – nábytek – dobytek; obyčej – bystrý – bylina; kobyla – býk - Přibyslav

 5. Vyjmenovaná slova - L slyšet – mlýn – blýskat se; polykat – plynout – plýtvat; vzlykat – lysý – lýtko; lýko – lyže – pelyněk; plyš

 6. Vyjmenovaná slova - M my – mýt – myslit – mýlit se; hmyz – myš – hlemýžď; mýtit – zamykat – smýkat; dmýchat – chmýří – nachomýtnout se; Litomyšl

 7. Vyjmenovaná slova - P pýcha – pytel – pysk; netopýr – slepýš – pyl; kopyto – klopýtat – třpytit se; zpytovat – pykat – pýr; pýřit se – čepýřit se

 8. Vyjmenovaná slova - S syn – sytý – sýr; syrový – sychravý – usychat; sýkora – sýček – sysel; syčet - sypat

 9. Vyjmenovaná slova - V vy – vysoký – výt; výskat – zvykat – žvýkat; vydra – výr – vyžle; povyk – výheň; a slova s předponou vy-, vý-

 10. Vyjmenovaná slova - Z brzy – jazyk – nazývat; Ruzyně

 11. Doplň i/y/í/ý • nový b-t • dlouhý hřeb-k • zaniklý hřb-tov • nezb-tné b-lkoviny • zb-tečné otázky • b-ložraví savci • cesta rychle ub-hala • neznámá b-tost • nab-lená prkna • rozb-t skleničku • posb-rat rozházené věci • ob-yčejný den • silné krupob-tí • drahocenný náb-tek • památná b-tva • nab-dka zboží • ošetřovatel dob-tka • černý ryb-z • změna b-dliště • hb-tý pohyb • horské b-střiny • dob-hat tramvaj • neob-dlené planety • nový byt • dlouhý hřebík • zaniklý hřbitov • nezbytné bílkoviny • zbytečné otázky • býložraví savci • cesta rychle ubíhala • neznámá bytost • nabílená prkna • rozbít skleničku • posbírat rozházené věci • obyčejný den • silné krupobití • drahocenný nábytek • památná bitva • nabídka zboží • ošetřovatel dobytka • černý rybíz • změna bydliště • hbitý pohyb • horské bystřiny • dobíhat tramvaj • neobydlené planety

 12. Doplň i/y/í/ý • vl-dný dopis • l-ková taška • spadané jehl-čí • tříčlenná hl-dka • pl-nový sporák • bl-štivákl-ka • l-duprázdnéul-ce • opálená l-tka • l-bezná vůně • usl-šet střelbu • l-cní kosti • skl-zeň obilí • pl-tvání časem • ohrnutý l-mec • skl-dittal-ře ze stolu • zralé mal-ny • l-žařské závody • nesl-šitelné kroky • škodol-bý člověk • pl-šové hračky • bramborové hl-zy • rozkvetlé konval-nky • l-ška Ryška • vlídný dopis • lýková taška • spadané jehličí • tříčlenná hlídka • plynový sporák • blyštivá klika • liduprázdné ulice • opálená lýtka • líbezná vůně • uslyšet střelbu • lícní kosti • sklizeň obilí • plýtvání časem • ohrnutý límec • sklidit talíře ze stolu • zralé maliny • lyžařské závody • neslyšitelné kroky • škodolibý člověk • plyšové hračky • bramborové hlízy • rozkvetlé konvalinky • liška Ryška

 13. Doplň Potřebujeme ob…čejné b…dlo na klepání koberců. Vaše nab…dka je nevýhodná. Nab…zíme vám příjemný pob…t v Krkonoších. To je poslední zb…tek b…linkového čaje. Obědvali jsme b…ftek. V parku rostou tři druhy javoru: javor mléč, klen a bab…ka. V ob…vacím pokoji jsou velké b…cí hodiny. Bouře b…la provázena silným hromob…tím. Jan Ámos Komenský napsal knihu Lab…rint světa a ráj srdce. O blahob…tu se mu ani nezdálo.

 14. Doplň Potřebujeme obyčejné bidlo na klepání koberců. Vaše nabídka je nevýhodná. Nabízíme vám příjemný pobyt v Krkonoších. To je poslední zbytek bylinkového čaje. Obědvali jsme biftek. V parku rostou tři druhy javoru: javor mléč, klen a babyka. V obývacím pokoji jsou velké bicí hodiny. Bouře byla provázena silným hromobitím. Jan Ámos Komenský napsal knihu Labyrint světa a ráj srdce. O blahobytu se mu ani nezdálo.

 15. Doplň Na bl..zkém vršku se černalo l…žaři a l…žařkami. Kdo je l…ný, l…žovat se nenaučí. Mysl…věc vystopoval l…šku až pod l…skové křoví. Z l…ka se dá uplést mnoho užitečných a l…b…vých předmětů. Nemám rád l…chocení ani l…chotníky. Nočním motýlům říkáme l…šajové. Mám mamince seml…t na ml…nku l…skové oříšky. Nel…tuj se, nic to není.

 16. Doplň Na blízkém vršku se černalo lyžaři a lyžařkami. Kdo je líný, lyžovat se nenaučí. Myslivec vystopoval lišku až pod lískové křoví. Z lýka se dá uplést mnoho užitečných a líbivých předmětů. Nemám rád lichocení ani lichotníky. Nočním motýlům říkáme lišajové. Mám mamince semlít na mlýnku lískové oříšky. Nelituj se, nic to není.