Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bioekonomika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bioekonomika

Bioekonomika

298 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bioekonomika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bioekonomika Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkota “Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam zināšanu ietilpīgas Bioekonomikas jomā” 2014. gada 16. maijs Rīga

 2. kas ir ekonomika, kur pārtikas, barības un enerģijas ražošanā un rūpniecībā izmanto zemes un jūras bioloģiskos resursus, kā arī atkritumus. Te ietilpst arī bioprocesi, ko izmanto ilgtspējīgā ražošanā. Bioekonomika Atjaunojamie resursi Fosilie resursi

 3. ko par saka ES Bioekonomiku Rīcības plānā "Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas bioekonomika" uzstādītais mērķis ir: izveidot inovatīvāku ekonomiku, kas rada zemas CO2 emisijas rast līdzsvaru starp tādiem faktoriem kā ilgtspējīga lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība un nodrošinātība ar pārtiku un atjaunojamo bioloģisko resursu izmantošana rūpniecībā tajā pašā laikā saudzējot bioloģisko daudzveidību un vidi.

 4. Situācijas apskats lauksaimniecībā un pārtikas nodrošinājumā pasaulē Atbilstoši FAO prognozēm 2050 gadā iedzīvotāju skaits pieaugs līdz 9,1 Pieprasījums pēc pārtikas pasaulē līdz 2050.g. par 70% saskaņā ar FAO Latvijā īpaši piemēroti apstākļi no resursu viedokļa (lauksaimniecības, mežsaimniecības ) Bioekonomikas attīstībai

 5. Latvijas zemes resursu izmantošanas potenciāls

 6. Nozaru eksporta vērtības palielināšanas potenciāls, milj.LVL

 7. Zināšanu ietilpīga Bioekonomika Ilgspējīga un produktīva resursu ražošana mainīgos klimata apstākļos Inovatīvi, konkurētspējīgi (nišas) produkti ar augstu pievienoto vērtību Biomasas pilnīga izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un enerģijai

 8. Zināšanu ietilpīga Bioekonomika Ilgspējīga un produktīva meža audzēšana mainīgos klimata apstākļo Inovatīvi, konkurētspēji (nišas) produkti ar augstu pievienoto vērtību Koksnes biomasas pilnīga izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un enerģijai

 9. Zināšanu ietilpīga Bioekonomika Inovatīvas, riskus mazinošas augu un dzīvnieku  audzēšanas tehnoloģijas efektīvi un ilgtspējīgi izmantojot pieejamos resursus; Inovatīvu augstas pievienotās vērtības nišas produktu izstrāde no tradicionālām un  netradicionālām lauksaimniecības augu  un dzīvnieku izejvielām; augu un dzīvnieku audzēšanas un pārstrādes blakusproduktu izmantošanas tehnoloģiskie risinājumi, augstas pievienotās vērtības produktu ieguvei; Pārtikas drošība

 10. Zināšanu ietilpīga Bioekonomika Specifiski zināšanu un tehnoloģiju pārneses risinājumi: kompetences centri, atbalsta saimniecības Apsteidzoša tehnoloģiju modernizācija, ko diktē strauji augošās darba spēka izmaksas (2013.g.=9.6%!!!) Skaidri līdzfinansējuma noteikumi sasaistei ar rezultātu pieejamību

 11. Paldies par uzmanību!