Album fotograficzny - PowerPoint PPT Presentation

autor komputer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Album fotograficzny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Album fotograficzny

play fullscreen
1 / 13
Album fotograficzny
243 Views
Download Presentation
trixie
Download Presentation

Album fotograficzny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prawa dziecka Prawa dziecka autor: Komputer Prawa dziecka Prawa dziecka Album fotograficzny Prawa dziecka

  2. Pamiętaj ! Masz prawo do znajomości swoich praw

  3. Konwencja o prawach dziecka zostałaprzyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ20 listopada1989r. Jest to dokument, w którym spisano wszystkie prawa dziecka

  4. Masz swoje prawa osobiste prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu), prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym, prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

  5. Masz swoje prawa socjalne prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

  6. Masz swoje prawa kulturalne prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej), prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo do informacji, prawo do znajomości swoich praw.

  7. Masz swoje prawa polityczne prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

  8. Porozmawiaj o swoich prawach z rodzicami

  9. Gdy masz problem dzwoń 0800 12 1212 telefon zaufania dla dzieci