Download
pl sql n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PL/SQL PowerPoint Presentation

PL/SQL

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PL/SQL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PL/SQL

  2. vytvor tabuľku t1 s atribútmi e,f vytvor dve premenne a,b načítaj z tabuľky hodnoty e,f a v prípade ze e>1 vlož hodnoty opačné f,e CREATE TABLE T1( e INTEGER, f INTEGER ); DELETE FROM T1; INSERT INTO T1 VALUES(1, 3); INSERT INTO T1 VALUES(2, 4); DECLARE a NUMBER; b NUMBER; BEGIN SELECT e,f INTO a,b FROM T1 WHERE e>1; INSERT INTO T1 VALUES(b,a); END; . run; Práca s PL/SQL E F --------- ---------- 1 3 2 4 4 2

  3. vytvor dve premenne pre hodnoty e väčšie ako 2 ak druha hodnota je rovná 1 napíš opačné hodnoty v opačnom prípade pridaj ku nim hodnotu 10 E F ------- ---------- 1 3 2 4 4 2 12 14 DECLARE a NUMBER; b NUMBER; BEGIN SELECT e,f INTO a,b FROM T1 WHERE e>2; IF b=1 THEN INSERT INTO T1 VALUES(b,a); ELSE INSERT INTO T1 VALUES(b+10,a+10); END IF; END; . run; Práca s PL/SQL

  4. do tabulky t1 vlozte hodoty premennej x a jej y=x*x pre x y intervalu 5 - 20 DECLARE x NUMBER := 5; BEGIN LOOP INSERT INTO T1 VALUES(x,x*x); x := x+1; EXIT WHEN x>20; END LOOP; END; . run; Práca s PL/SQL E F ---------- ---------- 1 3 2 4 4 2 12 14 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81

  5. 1. vytvorte tabulku t1 s atributami a, b,c,d, kde a - cele cislo b - cele cislo c - znakova premenna pozostavajuca zo 6 znakov d - datova premenna a- primarny kluc b cudzi kluc z tabulky t2 hodnota a 10-20 tabulku t2 s atributami b - cele cislo f - text g - desatinne cislo s intervalu 0.01-0.05 b - primarny kluc zadajte do tabulky t1 take hodnoty, aby v premennej c bolo aspon 2x hodnota zzzz CREATE table t2( b number(2), f VARCHAR(5), g Number(4,2) check (g between 0.01 and 0.50), PRIMARY KEY(b)); insert into t2 values(1, 'asdf', 0.5); insert into t2 values(11, 'asdf', 0.4); CREATE table t1 ( a number(2), b number(2), c VARCHAR(5), d date, PRIMARY KEY(a), FOREIGN KEY (b) REFERENCES t2(b), check(a between 10 and 20) ); insert into t1 values(11,1, 'zzz',TO_DATE('10-oct-1960')); insert into t1 values(12,11, 'zzz',TO_DATE('01-jan-2008')); Využitie jazyka PL/SQL

  6. 2. zmena hodnoty v tabulke t1 zmente hodnotu c z hodnoty zzz na asdf ak b > 10 update t1 set c = 'asdf' where b>10; 3. pridajte do tabulky t2 stlpce k, l celych cisel alter table t2 add k number(2); alter table t2 add l number(4); 4. pridavanie viac udajov pridajte desat hodnot pre b = 2,4,6,... hodnoty k= 1...10, l = 1.4,9,16 declare i number:=1; j number; begin LOOP j :=i*i; insert into t2 (b,k,l) values (2*i, i, j); i:=i+1; exit when i>10; END LOOP; end; Využitie jazyka PL/SQL

  7. pridajte desat hodnot pre b = 2,4,6,... hodnoty k= 1...10, l = 1.4,9,16 x1 f(x1) -------- ---------- 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 declare i number:=1; j number; begin for i in 1..10 LOOP j :=i*i; insert into t2 (b, k,l) values (2*i, i, j); END LOOP; end; select k"x1",l"f(x1)" from t2 where k>0; Využitie jazyka PL/SQL

  8. Vypíš hodnoty funkcie F(x)=x*x Pre xo= (i..kk) Kde- i počiatočná hodnota x Kk - konečná hodnota x x1 f(x1) ---- ---------- 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 declare i number:=&i; kk number:=&kk; j number; begin LOOP j :=i*i; insert into t2 (b,k,l) values (2*i, i, j); i:=i+1; exit when i>kk; END LOOP; end;. run select k"x1",l"f(x1)" from t2 where k>0; Využitie jazyka PL/SQL