1 / 7

Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer. Ryste posen. Med konventionen er der tale om et paradigmeskifte i handicappolitikken Ret til lige muligheder er understreget og skal efterleves

ugo
Télécharger la présentation

Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

  2. Ryste posen • Med konventionen er der tale om et paradigmeskifte i handicappolitikken • Ret til lige muligheder er understreget og skal efterleves • Anerkendt at personer med handicap har færre muligheder end andre • Konventionen er en slags positiv særbehandling • Samfundsskabte barrierer skal nedbrydes og nødvendig støtte skal sikres • Et paradigmeskift fortsætter nye samarbejdsformer

  3. Mere forpligtende • Den handicappolitiske bane er reelt blevet mindre • Politikerne har ”deponeret” en del af deres politiske spillerum • Der er international enighed om, at politikerne skal • Anvende de maksimale ressourcer på at udligne forskelle • Må ikke skabe øget ulighed – heller ikke i forbindelse med finansielle krise eller recession • Lave en realistisk og relativt kortvarig handlingsplan med konkrete målbare pejlemærker – med civilsamfundet • Følge op i forhold til den konkrete udvikling, hvilket forudsætter kendskab til det nuværende niveau • Rapportere til den særlige komité under konventionen

  4. Uadskillelige og sammenhængende • De enkelte rettigheder er afhængige af hinanden og kan ikke løses ”enkeltvis” • Det gælder både i forhold til de såkaldte grundlæggende (civile og politiske) og de såkaldte progressive (økonomiske, sociale og kulturelle) rettigheder • De såkaldte grundlæggende rettigheder forudsætter altid et element af de såkaldte progressive • Der er plads til forskelligheder i niveau og løsning på tværs af det internationale samfund, men ikke til stagnation eller tilbageskridt

  5. Samarbejde fordi alle er forpligtet • Konventionen sætter rammerne for fremtidens samarbejde i en ny og spændende form • Staten skal analysere, udvikle, implementere og koordinere • IMR skal foretage en uafhængig kontrol baseret på rettighederne • Civilsamfundet – bredt set skal bidrage til kontrol og udvikling • Med særlig rolle for handicaporganisationerne som repræsentant for personer med handicap

  6. Den gode nyhed er som bekendt • At i næste uge • og i næste uge • og i næste uge • bliver det hele meget mere spændende og udviklende

More Related