1 / 24

SENIORZY W POLSCE

SENIORZY W POLSCE. Maria Gucwa – Rosik, Jan Kopeć. Aktywność społeczno - gospodarcza nowoczesnych państw demokratycznych. Trzeci sektor - organizacje pozarządowe Pierwszy sektor - administracja publiczna Drugi sektor - sfera biznesu. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI.

ula
Télécharger la présentation

SENIORZY W POLSCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SENIORZY W POLSCE Maria Gucwa – Rosik, Jan Kopeć

 2. Aktywność społeczno - gospodarcza nowoczesnych państw demokratycznych Trzeci sektor - organizacje pozarządowe Pierwszy sektor - administracja publiczna Drugi sektor - sfera biznesu

 3. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI Kompetencje i zdolność do działania powinny zostać przypisane w pierwszej kolejności obywatelom i ich organizacjom. Otwiera przestrzeń dla ruchu obywatelskiego, zorientowanego na oddziaływanie na państwo, a nie bycie obok państwa.

 4. Wolontariat Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie Spełniający następujące funkcję: Funkcja psychologiczna Funkcja społeczna Funkcja edukacyjna Co trzeci SENIOR w Niemczech działa jako Wolontariusz!!!

 5. MY – WOLONTARIUSZE

 6. Jak się starzejemy? Ludność według płci i wieku w 2002 i 2030 r.

 7. DEMOGRAFIA Obecnie żyje na świecie 600 mln ludzi w wieku 60+ Od 1995 roku co miesiąc przybywa 1 mln osób w wieku 60+ Liczba ludzi starszych w roku2020 wzrośnie do 1 mld W roku 2030 co trzeci Europejczyk będzie miał powyżej 60 lat

 8. Demografia – wizualizacja procesu starzenia się społeczeństw krajów UE

 9. Demografia – wizualizacja spadku urodzeń w ciągu 50 lat w krajach UE

 10. Widoczne skutki zmian demograficznych Wzrasta liczba osób starszych Wydłużający się czas między przejściem na emeryturę a śmiercią Zmniejszająca się liczba urodzeń Minimalizacja liczby osób w wieku produkcyjnym Redukcja liczby osób stających do dyspozycji osób wymagających opieki

 11. Pozytywne zmiany w ramach dalszego społecznego rozwoju Niewłaściwe założenie, że osoby starsze są problemem, balastem dla państwa, społeczeństwa i najbliższego otoczenia. Aktywna partycypacja seniorów w życiu społecznym. Seniorzy są bogactwem, skarbem narodowym - to podstawa strategii i filozofii działań zmierzających w kierunku poprawienia i wzmocnienia samodzielności seniorów. Starość oznacza bogactwo narodowe a nie tylko konsumpcjonizm. Ogromny potencjał intelektualny, mądrość, wiedza, doświadczenie. Potencjał seniorów do wykorzystania w rozwoju społecznym i gospodarczym życiowe, umiejętności, chęć dalszego rozwoju i doskonalenia się.

 12. Pozytywne zmiany w ramach dalszego społecznego rozwoju Nieodzowność uwzględnienia ogromnego potencjału seniorów w strategii rozwoju Polski tj. ekonomii, gospodarce, przez instytucje, firmy, służbę zdrowia, usługi, edukację, banki Przewartościowanie postrzegania seniorów przez społeczeństwo: • seniorzy zaczynają tworzyć nowe normy społeczne • starość może oznaczać dużą wydajność • starsze osoby chcą być wydajne • wolontariat osób starszych, związki, organizacje, działanie w różnych dziedzinach

 13. Aktywność społeczna Aktywność społeczna rozumiana w trzech wymiarach: 1. uczestnictwa w życiu towarzyskim z bliższą i dalszą rodziną, przyjaciółmi. Gdy tych zabraknie, należy szukać nowych kontaktów, 2. uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno - kulturalnym, organizacjach społecznych, 3. otwieranie się na kontakty z ludźmi młodymi i przyswajaniu innowacji techniczno – cywilizacyjnych.

 14. Starość nie musi być smutna Nowe podejście do kwestii starości, poprzez angażowanie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu jest podstawowym warunkiem poprawy indywidualnej jakości życia seniorów.

 15. Zmiany struktury demograficznej wymuszają zmianę struktury konsumpcji Popyt na nowe formy „projektowania bez barier”, „projektowania dla niepełnosprawnych”, „zakwaterowanie chronione”, „rodzinne domy starości” – celem zapewnienia niezależnego życia. Problemy dotyczące starzenia się społeczeństwa w centrum zainteresowania specjalistów: gerontologów, architektów, urbanistów, polityków. Mniejszy popyt na nowe mieszkania, samochody. Wzrost popytu na usługi turystyczno-wypoczynkowe, usługi specjalistyczne, przychodni, szpitali i placówek opieki dla ludzi starszych. Wzrośnie też liczba rezydencji i domów spokojnej starości.

 16. Seniorzy - szansa dla przyszłości Europa dostrzega starszych jako siłę napędową. Starość jest wykorzystywana jako czynnik gospodarczy. Powstają nowe gałęzie gospodarki działające dla potrzeb seniorów. Potencjał seniorów należy wykorzystać w rynku pracy. Zmniejszać nierówności w poziomie wykształcenia seniorów. Starość jest czynnikiem ekonomicznym – seniorzy są grupą konsumentów, gospodarka musi dostosować się do potrzeb seniorów. Jako dominująca grupa społeczna, osoby starsze generują w gospodarce jedne z najwyższych wpływów. Ich ogromnej roli w ekonomii, gospodarce poświęca się niestety zbyt mało uwagi.

 17. Seniorzy - szansa dla przyszłości Polska jest krajem starzejącym się. Starość łączy się z niedołężnością i chorobą – to stereotyp. Ludzie starzy mają swoje potrzeby i wolny czasem • to atrybuty. Uczestnicząc aktywnie w życiu - starsi ludzie mogą zrobić wiele dla siebie i innych.

 18. Seniorzy - szansa dla przyszłości Polityka wobec starości do tej pory była dziedziną dość pasywną Stawiajmy pytania, jak poprawić jakość życia ludzi starszych i włączyć ich do aktywnego udziału w życiu społecznym, a co za tym idzie zmienić wizerunek ludzi "trzeciego wieku" Istnieje potrzeba stworzenia warunków do "dobrego starzenia się" Godne starzenie się to jednocześnie zachowanie radości życia i niezależności, aktywności, życie dla innych członków społeczeństwa - to wyzwanie, przed którym staje nowa generacja starszych ludzi w Europie

 19. Seniorzy - szansa dla przyszłości Potrzeba stworzenia silnego lobby dbającego o interesy starszego pokolenia, a tym samym działać w trosce o społeczeństwo, przyczyniać się do ograniczania problemów społecznych. Tę funkcję mogą pełnić organizacje pozarządowe. Przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji seniorów. Jest to istotna sprawa z powodu skali zjawiska i dużej liczebnie populacji seniorów. Proces starzenia się populacji w Polsce jest nieco przesunięty w czasie w porównaniu do krajów Zachodniej Europy, to szansa dla nas. Rozpocznijmy zatem działania niezwłocznie!!!

 20. Seniorzy - szansa dla przyszłości MY – uczestnicy projektu Senior Task Force jesteśmy świadomi skutków procesu starzenia się społeczeństwa. Mamy wiedzę, kompetencje, doświadczenie, motywację do działań razem i na rzecz osób starszych. Jesteśmy świadomi istnienia olbrzymiego potencjału aktywności osób 50+ do wykorzystania na rynku pracy.

 21. Seniorzy - szansa dla przyszłości Powołanie instytucji koordynujących działania w obszarze polityki wobec osób starszych. Powołanie zespołów eksperckich na poziomie rządowym i samorządowym. Wyodrębnić priorytety mające na celu pozytywne postrzeganie procesu starzenia się. Stworzyć warunki do wykorzystania potencjału seniorów na rynku pracy. Zmniejszanie nierówności w poziomie wykształcenia seniorów.

 22. Seniorzy - szansa dla przyszłości Opracować projekty systemowe lub programy na rzecz osób starszych. Współpraca międzynarodowa w zakresie projektów i programów na rzecz osób starszych. Tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju wolontariatu dla seniorów i na rzecz seniorów. Tworzyć sprzyjające warunki dla samoorganizowania się i działań samopomocowych seniorów. Tworzyć warunki do powstawania modelowych rozwiązań w zakresie współdziałania międzypokoleniowego Poszukiwać rozwiązań na poziomie środowiskowej opieki stacjonarnej.

 23. „Kiedy umiera starzec – umiera cała biblioteka”

 24. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!

More Related