Download
z kon o soci lnych slu b ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zákon o sociálnych službách PowerPoint Presentation
Download Presentation
zákon o sociálnych službách

zákon o sociálnych službách

279 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

zákon o sociálnych službách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. zákon o sociálnych službách

 2. Sociálna služba je odborná, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo ich súbor, upravené týmto zákonom, ktorých cieľom je prevencia vzniku nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, jej riešenie alebo zmiernenie, zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti viesť samostatný život a podporovať začlenenie do spoločnosti zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie prevencia sociálneho vylúčenia

 3. Činnosť na účely sociálnych služieb • odborná činnosť - sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, tlmočenie, sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností • obslužná činnosť - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva • ďalšia činnosť - napr. utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia a základného ošatenia a obuvi, donáška stravy, požičiavanie pomôcok)

 4. Nová filozofia sociálnych služieb • Väčšia variabilita sociálnych služieb (možnosť poskytovať aj iné činnosti a kombinovať rôzne sociálne služby) • Aktivizácia klienta prostredníctvom individuálneho rozvojového plánu poskytovania sociálnych služieb (sociálne služby “šité na mieru“ klienta) • Nové druhy sociálnych služieb a odborných činností • Komunitné plánovanie • Zvyšovanie kvality a odbornosti pri poskytovaní sociálnych služieb a akreditácia vzdelávacích programov

 5. Nová filozofia sociálnych služieb • Previazanosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti pri poskytovaní sociálnych služieb • Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb • Zvýšenie objektivity posudzovania odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na pomoc inej osoby (Barthelov index) • Ak obec alebo VUC požiada neverejného poskytovateľa o zabezpečenie sociálnej služby neverejný poskytovateľ mágarantovaný prístup k finančnému príspevku pri vybraných sociálnych služieb

 6. Práva prijímateľa sociálnej služby • na výber sociálnej služby, formy jej poskytovanie a jej poskytovateľa a na poskytnutie sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom • na zachovanie dôstojnosti pri poskytovaní sociálnej služby • na zabezpečenie dostupnosti všetkých informácií o sociálnej službe • na umožnenie spoločenského kontaktu a na ochranu súkromia • podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení • na garanciu zostatku z príjmu po zaplatení úhrady za poskytnutú sociálnu službu

 7. Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby Okrem iného: • prihliadať na individuálne potreby prijímateľa • aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopnosti a možností • poskytovať sociálnu službu na profesionálnej úrovni • utvárať podmienky pre deinštitucionalizáciu/ návrat prijímateľa do prirodzeného rodinného prostredia, v spolupráci s rodinou, obcou a komunitou • plánovať priebeh poskytovania sociálnej služby podľa cieľov, potrieb a schopností prijímateľa (individuálny rozvojový plán)

 8. dodržiavať maximálny počet klientov na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov – od 1.1.2011 • zabezpečiť dostupnosť a debarierizáciu stavieb využívaných na poskytovanie sociálnych služieb splnením požiadavky na výstavbu a budovy zariadení sociálnych služieb, ustanovené týmto zákonom – do 31.12.2013 • plniť procedurálne, materiálno - technické a personálne podmienky poskytovania sociálnej služby (štandardy) – hodnotenie od 1.1.2011 • vypracovať a uskutočňovať program supervízie

 9. Kto je povinný poskytnúť SS a ako • KTO : obec alebo VUC podľa druhu sociálnej služby • AKO: • poskytne sociálnu službu vo svojej pôsobnosti alebo vo svojom zariadení • zabezpečí službu u iného verejného poskytovateľa (iná obec/VÚC) so súhlasom FO a uhradí mu náklady na SS • zabezpečí službu u neverejného poskytovateľa, podľa výberu FO LEHOTY pre poskytnutie alebo zabezpečenie SS: • do 60 dní od žiadosti o uzatvorenie zmluvy pri odkázanosti na pomoc inej osoby - od 1. 1. 2013 • bezodkladne ak je život alebo zdravie vážne ohrozené, nie sú zabezpečené základné životné potreby alebo odkázaná osoba skončila pobyt napr. v detskom domove a nemá bývanie v prirodzenom prostredí

 10. Sociálne služby sú: • Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb • Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi • Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku • Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií • Podporné služby

 11. Soc. služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných život. potrieb • nocľaháreň (prístrešie na jednu noc) /obec • útulok /VUC • domov na pol ceste (dočasné ubytovanie pre osobu po odchode z útulku, detského domova...) /VUC • zariadenie núdzového bývania (pre osobu, na ktorej je páchané násilie, obeť obchodovania s ľuďmi, osamelého rodiča, osamelú tehotnú ženu, rodinu s deťmi bez ubytovania a pod.) /VUC • nízkoprahové denné centrum /obec

 12. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi • pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života (opatrovateľská služba pre deti) /obec • zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (stanica opatrovateľskej služby) /VUC • nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu /obec

 13. Soc. služby na riešenie nepriaznivej soc. situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravot. stavu alebo dôchodkového veku • Zariadenia - zariadenie podporovaného bývania /VUC - zariadenie pre seniorov /obec - zariadenie opatrovateľskej služby /obec - rehabilitačné stredisko /VUC - domov sociálnych služieb /VUC - špecializované zariadenie (pre klientov s vybraným druhom zdravotného postihnutia, napr. Alzheimerova choroba, ťažké poruchy osobnosti, skleróza multiplex)/VUC - denný stacionár (DSS s denným pobytom) /obec

 14. Opatrovateľská služba /obec • Prepravná služba /obec • Sprievodcovská a predčitateľská služba (sprievod pri základných sociálnych aktivitách a pomoc pri komunikácií) • Tlmočnícka služba /VUC • Sprostredkovanie tlmočníckej služby (agentúra TS) • Sprostredkovanie osobnej asistencie (agentúra OA) • Požičiavanie pomôcok

 15. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií • Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci(nepretržitá, dištančná hlasová a elektronická komunikácia s osobou, ktorá sa nachádza v ohrození zdravia alebo života) • Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom komunikačných technológií (sociálne poradenstvo napr. prostredníctvom telefónu, chatu, sms)

 16. Podporné služby • Odľahčovacia služba (pre osobu, ktorá opatruje občana s ŤZP za účelom nevyhnutného odpočinku) /obec • Pomoc pri výkone opatrovníckých práv a povinností (prostredníctvom záujmových združení opatrovníkov) • Denné centrum (pre osoby v dôchodkovom veku a rodičov s deťmi – záujmová činnosť) • Integračné centrum (pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby) /VUC • Jedáleň • Práčovňa • Stredisko osobnej hygieny

 17. Obec Zariadenie s právnou subjektivitou (zriadené obcou alebo VÚC) Právnické a fyzické osoby (neverejní poskytovatelia) Poskytovatelia sociálnych služieb Na základe registrácie na VUC VÚC je poskytovateľom len pri poskytovaní sociálneho poradenstva

 18. Pôsobnosť obce • Vypracúva a schvaľuje komunitný plán • Rozhoduje o odkázanosti na SS • Poskytuje alebo zabezpečuje SS: • opatrovateľská služba • prepravná služba • odľahčovacia služba • zariadenie pre seniorov • zariadenie opatrovateľskej služby • denný stacionár • nocľaháreň • nízkoprahové denné centrum • nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu • základné sociálne poradenstvo

 19. Pôsobnosť obce • Poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančný príspevok na prevádzku • Hradí inej obci alebo VÚC náklady na SS • Ukladá a kontroluje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov • Kontroluje účelnosť využitia finančných príspevkov • Vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na SS a prijímateľov SS • Vyhľadáva odkázané FO • Poskytuje štatistické údaje • Uhrádza náklady za zdravotné výkony (na posudzovanie)

 20. Pôsobnosť VÚC • Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja SS • Rozhoduje o odkázanosti na SS • Zabezpečuje SS: • tlmočnícka služba • zariadenie podporovaného bývania • rehabilitačné stredisko • domov sociálnych služieb • špecializované zariadenie • útulok • domov na pol ceste • zariadenie núdzového bývania • zariadenie dočasnej starostlivosti o deti • integračné centrum • základné sociálne poradenstvo

 21. Pôsobnosť VÚC • Je registračným miestom pre poskytovateľov SS • Vedie register poskytovateľov SS • Poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančný príspevok na prevádzku • Hradí inej obci alebo VÚC náklady na SS • Kontroluje úroveň poskytovania SS • Ukladá a kontroluje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov • Kontroluje účelnosť využitia finančných príspevkov • Vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na SS a prijímateľov SS • Poskytuje štatistické údaje • Uhrádza náklady za zdravotné výkony (na posudzovanie)

 22. Komunitný rozvoj a plánovanieKoncepcia rozvoja sociálnych služieb • Účelom podpory komunitného rozvoja je predchádzanie vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií, riešenie sociálnych problémov obce a podpora aktivity členov komunity k svojpomoci • Komunitný plán vychádza z národných priorít rozvoja sociálnych služieb, s cieľom plánovať sociálne služby zodpovedajúce miestnym špecifikám a potrebám občanov • Koncepcia rozvoja sociálnych služieb vychádza z národných priorít rozvoja sociálnych služieb a z komunitných plánov obcí v územnom obvode samosprávneho kraj

 23. Komunitný plán a koncepcia rozvoja obsahuje • analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov, • analýzu požiadaviek prijímateľov a požiadaviek ďalších obyvateľov na rozvoj sociálnych služieb, • analýzu sociologických údajov a demografických údajov, • určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, • časový plán realizácie, vrátane určenia zodpovednosti za ich plnenie a určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok, • spôsob vyhodnocovania plnenia

 24. Dohľad nad poskytovaním soc. služieb • MPSVR SR dohliada na dodržiavanie tohto zákona a ostatných predpisov pri • poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd • uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a dodržiavaní záväzkov z nej vyplývajúcich • vykonávaní akreditovaných odborných činností • rozhoduje o ukladaní pokút • v prípade neodstránenia zistených nedostatkov od 170 do 670 € (5 121 – 20 184 Sk) • v prípade naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa zákona od 200 do 2000 € (6 025 – 60 252 Sk)

 25. Kvalita sociálnej služby (štandardy) • MPSVR SR hodnotí kvalitu poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom systému bodového ohodnotenia jednotlivých podmienok poskytovanej sociálnej služby – od 1.1.2011 • maximálny počet bodov je 100/ minimálny 60 bodov • výsledky hodnotenia kvality sú uvedené v centrálnom registre poskytovateľov

 26. Akreditácie • MPSVR SR udeľuje akreditácie na: • vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb (zamerané na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie) • špecializované sociálne poradenstvo • sociálnu rehabilitáciu

 27. Kvalifikačné predpoklady a vzdelávanie v systéme sociálnych služieb Ustanovujú sa kvalifikačné predpoklady pre výkon profesií, napr.: • Sociálny pracovník/poradca • Opatrovateľ • Lekár vykonávajúci posudkovú činnosť/posudzujúci lekár • Tlmočník • Inštruktor a koordinátor sociálnej rehabilitácie • Pracovný terapeut • Zdravotnícky zamestnanec v zariadení sociálnych služieb • Zamestnanec zabezpečujúci psychologickú starostlivosť • Vychovávatelia a ďalší pedagogickí zamestnanci v zariadení

 28. Kvalifikačné predpoklady • Sociálny pracovník/čka - vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca (I. a II. stupeň) - zamestnanci, ktorí vykonávali činnosti soc. pracovníka do 31.12.2008 spĺňajú kvalif. predpoklady aj podľa zákona o soc. službách • Opatrovateľ/ka - úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo zdravotnú starostlivosť alebo akreditovaný opatrovateľský kurz (220 hodín) - lehota - do 31.12.2011

 29. Kvalifikačné predpoklady • Posudzujúci lekár/ka - lekár v odbore posudkové lekárstvo, - lekár zaradený do štúdia v odbore posudkové lekárstvo, - lekár v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria + najmenej 10 rokov prax a zaradenie do prípravy na činnosť posudkové lekárstvo (lehota do 31.12.2009)

 30. Úhrada za sociálnu službu • Poskytovateľ (obec, VÚC a neverejný poskytovateľ, ktorý zabezpečuje službu pre obec alebo VÚC) stanovuje sumu úhrady najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov stanovených zákonom • Verejný poskytovateľ je pri určovaní úhrady viazaný všeobecne záväzným nariadením obce alebo samosprávneho kraja • Neverejný poskytovateľ (ktorý nezabezpečuje službu a ziskový poskytovateľ) si určuje výšku úhrady bez ohľadu na ekonomicky oprávnené náklady • Výška úhrady, spôsob jej určenia a platenia je upravená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby

 31. Ochrana príjmu prijímateľa • Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať - pri opatrovateľskej a prepravnej službe 1,3 x sumy ŽM - v zariadení % sumy ŽM určené týmto zákonom podľa formy pobytu (napr. pri celoročnom pobyte 20% sumy ŽM) • nezaplatená úhrada alebo jej časť (z dôvodu ochrany príjmu) je pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje v dedičskom konaní • ochrana príjmu sa nevzťahuje na sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom, u ktorého nebola služba zabezpečená obcou alebo VUC

 32. Prijímateľ neplatí za - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby - tlmočnícku službu - pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií - vykonávanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnej terapie

 33. rozpočet obce a VÚC alebo vlastné zdroje neverejného poskytovateľa úhrada od klienta dary výnosy po zdanení z vedľajšej hospodárskej činnosti/ u neverej. poskytovateľa zisk po zdanení podnikateľskej činnosti príjmy zo sociálneho podniku verejné zdravotné poistenie (ošetrovateľské výkony) u neverejného poskytovateľa finančný príspevok iné zdroje Financovanie sociálnych služieb

 34. Finančný príspevok (FP) neverejným poskytovateľom • Nárok na FP sa garantuje len • pre neverejných poskytovateľov, ktorí zabezpečujú službu pre obec alebo VÚC a nedosahujú zisk a • pri poskytovaní obligatórnych sociálnych služieb v závislosti od pôsobnosti príslušného orgánu a poskytuje sa na základe predložených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby alebo zoznamu osôb, ktorým bola služba poskytnutá

 35. Finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FPO) • poskytuje sa najmenej vo výške podľa prílohy č. 5 a podľa počtu prijímateľov a stupňa ich odkázanosti • poskytuje sa iba neverejným poskytovateľom, ktorí zabezpečujú službu pre obec alebo VÚC

 36. Odkázanosť na pomoc inej osoby – na účely poskytovania opatr. služby a služby v zariadeniach pre FO s ŤZP a fin. príspevku na tieto služby • Rozhoduje príslušný orgán na základe posudkovej činnosti

 37. Finančný príspevok na prevádzku (FPP) • Výška FPP FPP = štandardné výdavky – (štandardné príjmy + priemerný finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby ) • priemerný finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby (PFPO)- na základe údajov obce alebo VÚC • Poskytuje sa iba neverejným poskytovateľom, ktorí zabezpečujú službu pre obec alebo VÚC

 38. Príklad výpočtu PFPO Domov pre seniorov – kapacita 100 občanov • PFPO VI. stupeň 20 obyv. x 12 x 9369 = 2 248 560,- Sk V. stupeň 30 obyv. x 12 x 7496 = 2 698 560,- Sk III. stupeň 40 obyv. x 12 x 3748 = 1 799 040,- Sk II. stupeň 10 obyv. x 12 x 1 874 = 224 880,- Sk Spolu : 6 971 040,- Sk (FPO na rok) • PFPO = 6 971 040 : 12(mesiac) : 100(občanov) = 5 809,- Sk

 39. Príklad výpočtu FPP Domov pre seniorov – kapacita 100 občanov • Štandardné výdavky obce/občan/mesiac = 17 000 • Štandardné príjmy obce/občan/mesiac = 7 000 • Priemerný finančný príspevok (PFPO)= 5 809 • FPP/občan/mesiac: 17 000 – (7 000 + 5 809)= 4 191