1 / 65

Møte med elevrådet på yx vgs

Møte med elevrådet på yx vgs. 1. Martin Pütz / www.elevombudet.no . Skal bl.a. jobbe for å styrke elevrådene, og ved behov bistå elevråd / enkeltelever i rettighetssaker. Jobber også i forhold til lærlinger Sitter på fylkeshuset, men er ikke underlagt fylkeskommunens administrative ledelse

urbano
Télécharger la présentation

Møte med elevrådet på yx vgs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Møte med elevrådet på yx vgs 1

 2. Martin Pütz / www.elevombudet.no . • Skal bl.a. jobbe for å styrke elevrådene, og ved behov bistå elevråd / enkeltelever i rettighetssaker. • Jobber også i forhold til lærlinger • Sitter på fylkeshuset, men er ikke underlagt fylkeskommunens administrative ledelse • Rapporterer direkte til fylkestinget. Elevombudet.no

 3. Skoledagbok / kalender med ukens tips • Tips til forskjellige læringsmetoder • Skolereglementet • Hvordan klage på karakteren eller på opplæringen? • Rettigheter og plikter • Info om tilbud til ungdom i Kreative Trøndelag

 4. Hva innebærer det å være tillitselev? • Hva er klassens time, og hvordan bruke den? • Hvordan velge tillitsvalgte og elevrådsstyre? • Hvilke funksjoner kan og bør en ha i et elevråd? • Hvordan gjennomføre et elevrådsmøte? • Arbeidet til administrasjonens kontaktperson for elevrådet. • Informasjon om skolens råd og utvalg , samt andre innflytelseskanaler for elevrådet

 5. Meny • Elevrådsdrift • Medbestemmelse i opplæringen • Vurdering • Elevenes arbeidsmiljølov (OLL §9a) Elevombudet.no

 6. Om elevrådet i opplæringsloven Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. (§11-6) Elevombudet.no 6

 7. Om elevrådet i opplæringsloven • Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar. (§11-6) • Jevnlige allmøter? • Allmøteelevråd? Elevombudet.no 7

 8. Felles skolereglement i ST! • Vedtatt av Fylkestinget våren 2007, etter initiativ fra Elevorganisasjonen i ST. Oppdatert mai 2010. • Reglementet henviser ofte til opplæringsloven. Et nyttig oppslagsverk til gode steder om bl.a. hva loven gir deg rett til i forhold til elevmedvirkning! • Lurer du på noe? Sjekk reglementet. Alle vedtak og bestemmelser må ha grunnlag i gjeldende reglement og lovverk. • Skolen kan ha et eget lokalt reglement i tillegg til, men ikke i strid med det som står i felles reglement. Elevombudet.no

 9. Om elevrådet og politisk medvirkning i felles skolereglement • Elevene har rett til at forholdene legges best mulig til rette for at de som velges som tillitsvalgte, kan utføre sine oppgaver, både lokalt på skolen, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå (FS §3.6) • Skolen skal legge til rette for at elevene kan drive politisk og annen organisert aktivitet, blant annet ved bruk av skolens lokaler og utstyr (FS §6.1)

 10. Felles retningslinjer for elevdemokrati i Sør-trøndelag • Hvordan skal elevrådet drives? Hvilke forpliktelser har elevrådet, og hva kan elevrådet kreve av skolen? • Utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Elevorganisasjonen, politikere, skoleledere, lærerepresentanter og elev- og lærlingombudet. • Vedtatt av Fylkestinget juni 2010

 11. Hva er jobben til elevrådsveilederen? • Felles retningslinjer punkt 6: Om elevrådsveilederen / kontaktpersonen blant de ansatte • Elevrådets kontaktperson blant de ansatte / elevrådsveilederen er viktig for elevrådets arbeid. Det er derfor skolens ansvar at denne kontaktpersonen innehar tilstrekkelig kunnskap om elevrådsarbeid samt er genuint interessert i å styrke elevrådsarbeidet. • Elevrådsveilederen skal i samarbeid med elevrådet avklare sin rolle og sine oppgaver

 12. Når og hvor ofte skal elevrådet møtes? • Felles retningslinjer punkt 7: Møteplan og møteaktivitet • Elevrådet skal ha minst seks møter i året. Det skal vedtas en møteplan for et halvår ad gangen. • Elevrådet skal i samarbeid med skolen finne et tidspunkt for elevrådsmøtene som er best mulig egnet for å samle de tillitsvalgte. • Dersom elevrådets møteaktivitet opphører, er det elevrådsveilederens ansvar å bistå elevrådet slik at det avholdes jevnlige møter og om nødvendig vedtas en ny møteplan.

 13. Hvordan skal tillitsvalgt kommunisere med klassen sin? • Felles retningslinjer punkt 8: Om de tillitsvalgtes kommunikasjon med elevene • Det er av avgjørende betydning for elevrådets arbeid at de tillitsvalgte har en god dialog med elevene. Dette både for å få inn innspill til saker til elevrådet, og for å informere om saker som elevrådet jobber med. • Skolen skal legge til rette for at de tillitsvalgte har en arena for kommunikasjon med elevene. Dette kan for eksempel gjøres ved at det avsettes en fast klassens time, eller ved at de tillitsvalgte etter avtale med faglærer får bruke deler av undervisningstiden. • Det er den enkelte tillitsvalgtes ansvar at disse arenaene benyttes.

 14. Hvilke saker skal elevrådet jobbe med? • Felles retningslinjer punkt 9: Saker som skal behandles i elevrådet • Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Dette innebærer blant annet: • Opplæringslovens § 9A (”elevenes arbeidsmiljølov”) • Brukerundersøkelser • HMS-problematikk • Årlig evaluering av skolens handlingsplan mot mobbing • Saker som omhandler elevmedvirkning i undervisningen og kvaliteten på opplæringen • For øvrig kan elevrådet behandle alle saker som elevene ved skolen finner det naturlig at elevrådet behandler.

 15. Elevundersøkelsen • Gjennomføres hvert år i løpet av våren. Ble i 2009 besvart av 7679 av i alt 9982 elever (77 %). • Viktige spørsmål om hvordan elevene trives på skolen, hvor fornøyde de er med lærerne, og hvor mye de føler at de får være med og bestemme. • Resultatene blir brukt både internt på skolen, av rektor, og av fylkeskommunen / opplæringsdirektøren / politikerne, for å finne ut hva skolene må jobbe mer med. • Bruk undersøkelsen for å si fra - gi ”seriøse” svar! Elevombudet.no

 16. Hvordan skiller yx vgs seg fra gjennomsnittet i ST? Våren 2010 • ølkjkløøjElevene øjølkjø • Ølkløkkløk Elevene er mer • lkøjkløDet • Æølæølæø Elevene

 17. - Jobbe for å få bedre inneluft / temperatur - Arrangere skoleball / nyttårsball / skoleavslutning etc - Jobbe for å få bedre kantine (kortautomat, bedre utvalg, lavere priser etc) - Jobbe for å få bedre uteareal rundt skolen - Drifte elevradio (over høyttaleranlegg i langfriminuttet) - Arrangere Operasjon Dagsverk - Mangel på klasserom / "hvor skal vi være?" - Problematikk rundt elever som roter og forsøpler (innføre ordning med egen "ryddeklasse" som går på rundgang?) - Klager på opplæringen eller enkelte lærere, hvordan sørge for at disse faktisk blir fulgt opp - Få bedre utstyr til yrkesfagelevene - Jobbe for bedre skolevei - Komme med innspill i forbindelse med ombygging på skolen- Jobbe for bedre og mer strukturert timeplan / bedre timestruktur- Arrangere førstehjelpskurs- Gi elevene bedre tilgang til IT- Arrangere aktivitetsdag- Jobbe for flere bussavganger- Jobbe for å få satt fram gratis frukt til elevene- Få værskur ute- Få parkeringsplasser til elevene- Arrangementer i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse- Skaffe skohylle til elevene Elevombudet.no

 18. Valg av elevråd og styre • Felles retningslinjer punkt 4: Om valg av de tillitsvalgte • Valget av de elevtillitsvalgte skal finne sted om høsten og være avsluttet senest 1 måned etter skolestart. • I forkant av valget av tillitselever skal skolen sikre at elevene får informasjon om det ansvar man har som tillitselev, og det arbeidet dette medfører. • Hva vet elevene før valget i klassene? Info? • Valg til elevrådsstyret. Hvordan? • Valgkomite? • Verv? (leder, nestleder, sekretær, infosjef …) • Informasjon etter valget? Ansatte, elever, media... • Ikke måtte finne opp kruttet på nytt hver gang • Toårsverv i styret? Opplæring? Skriftliggjøring? • Grundige referater, maler for møteinnkallinger etc… Elevombudet.no 18

 19. Struktur og plan • Vedtekter for elevrådet? • Hvem gjør hva? Hvilken rolle har elevrådet? Hvordan innkalles det til møte? Hvordan gjennomføres møtene? ”Spilleregler”… • Arbeidsprogram? • hva skal elevrådet jobbe med det kommende året, og hvordan? • Saker i prioritert rekkefølge. Mål, og hvordan nå disse målene. • Årsplan? • Når skal elevrådet ha gjort hva? Faste tider for elevrådsmøtene? • Faste møter med rektor eller stedfortreder? • Elevrådsstyret har drøftingsrett med rektor i alle saker som angår elevenes arbeids- og lærlingsmiljø • Grupper eller komiteer i elevrådet? … Elevombudet.no

 20. Grupper innad i elevrådet • Er elevrådet inndelt i grupper? Hvilke? • Noen eksempler • Læringsgruppe, arbeidsmiljøgruppe, velferdsgruppe, Helse, miljø, sikkerhetsgruppe (HMS), kantinegruppe, arrangementsgruppe, rettighetsgruppe, avis/hjemmesidegruppe, aksjonsgruppe, PR-gruppe……. Elevombudet.no 20

 21. Elevrådet velger… • Skolemiljørepresentanter • Har ansvar for å overvåke skolemiljøet til elevene, og skal få fritak fra undervisningen for å jobbe med skolemiljø. • To skolemiljø-representanter har rett til å delta i skolens arbeidsmiljøutvalg når dette behandler saker som vedkommer elevenes skolemiljø. • Representanter til skoleutvalget og skolemiljøutvalget… Elevombudet.no

 22. Elevdeltaking: Skoleutvalg • Et rådgivende organ med vedtaksmyndighet. Kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. • Rektor kan delegere faste oppgaver til utvalget. • Sammensetning i ST: Rektor, 2 elevrepresentanter, 2 representanter for de ansatte, 2 representanter for det lokale samfunnsliv, en kommunepolitiker, en fylkestingspolitiker. Elevombudet.no 22

 23. Elevdeltaking: Skolemiljøutvalg • Skoleutvalget kan utvides til skolemiljøutvalg, men da skal elevrepresentantene være i flertall. • Skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet • Minimum 4 elever og 3 ansatte (skoleledelsen, en ansatt og en fra fylkeskommunen). Kan utvides, men elevene skal uansett være i flertall! • Lovpålagt organ – Fylkestinget har i tillegg bestemt at det skal avholde MINST to møter pr år, og det skal vedtas en møteplan for et halvt år av gangen. • Skolemljøutvalg på deres skole? Elevombudet.no 23

 24. Noen eksempler på hva skolemiljøutvalget kan jobbe med… • Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a. ” §11-5a • Rådgivertjenesten • Tilgjengelig helsepersonell på skolen • Lærere • Time-struktur • Skolestruktur (skoleutbygging i regionen) • Læremidler (datautstyr, etc.) • …typiske ”9a-saker” (psykososialt og fysisk miljø) Elevombudet.no

 25. Og hva så??? • Valg: Info / plakater, valgkomite, verv… • Krutt: Toårsverv, elevråd på høsten / styre på våren, opplæring fra kontaktlærer, skriftliggjøring… • Struktur: Vedtekter, arbeidsprogram (hva), årsplan (når), faste møter med rektor? • Grupper: Læringsgruppe, arbeidsmiljøgruppe, velferdsgruppe, HMS-gruppe, kantinegruppe, arrangementsgruppe, rettighetsgruppe, avis/hjemmesidegruppe, aksjonsgruppe, PR……. • Skoleutvalg / skolemiljøutvalg (elevene i flertall!) • Saker til elevrådet? Elevombudet.no 25

 26. Medbestemmelse i undervisningen • Du har rett på god opplæring • Med rettigheter følger plikter… Elevombudet.no 26

 27. Du har plikt til å… • møte presis til opplæringen • være tilstede i opplæringen • delta aktivt i opplæringen • følge verneregler og bruke foreskrevet verneutstyr • skaffe deg nødvendig utstyr og læremidler • levere egenmelding eller legeattest ved fravær eller søke permisjon ved planlagt fravær • bidra til et godt læringsmiljø • vise god arbeidsinnsats • ta godt vare på alt som hører skolen til, både ute og inne • vise hensyn og respekt for de andre på skolen • bidra til arbeidsro i timene • opptre realt, pålitelig og høflig overfor de andre på skolen. Elevombudet.no 27

 28. Medbestemmelse i undervisningen • Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og forskrift herunder læreplanverket. (Læringsplakaten) • Elevene har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet (FS§3.5) Elevombudet.no 28

 29. Medbestemmelse i undervisningen • Elevene har rett til medvirke i planleggingen av opplæringen i de enkelte fag, herunder fastsettelsen av frister for innlevering / gjennomføring av skriftlige og praktiske hjemmeoppgaver. Elevene har plikt til å overholde fastsatte frister (FS§5.5). Elevombudet.no

 30. Tilpasset opplæring • Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. (opplæringsloven §1.3) Elevombudet.no 30

 31. Hvor mange læringsmetoder har du vært innom? • Selvstendig studiearbeid, fordypningsoppgaver, gruppearbeid, diskusjoner og debatter, besøk utenfra, ekskursjon, elevundervisning, prosjektarbeid, ungdomsbedrift, tavleundervisning, bruk av IKT, utplassering/praksis, intervju, rollespill Elevombudet.no 31

 32. ”Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen” • Hva kan elevrådet gjøre? Elevombudet.no 32

 33. Hvordan klage på opplæringen eller læreren? • RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ OPPLÆRINGEN • Utarbeidet av en egen arbeidsgruppe bestående av bl.a. elever, rektorer og elev- og lærlingombudet – på oppdrag fra Fylkestinget • Har vært i bruk siden høsten 2008 • Overordnet prinsipp: Alle klager søkes løst på lavest mulig nivå Elevombudet.no

 34. Rutiner for behandling av klager på opplæringen – ombudets kortversjon • Hvis mulig - ta det opp med den det gjelder. Muntlig eller skriftlig • Ta kontakt med avdelingsleder eller rektor for å få hjelp • Dette kan gjøres av eleven selv, tillitsvalgt eller foresatt • Dersom dette ikke løser saken, kan skolen evt hjelpe til med å utforme en skriftlig beklagelse (dersom dette ikke allerede er gjort i trinn 1) som inneholder: • Konkret hva det klages på, og hvorfor • Hvilke endringer som ønskes • Hvem som klager (underskrift) • Skriftlig beklagelse sendes til rektor • Rektor formidler beklagelsen til den det gjelder så snart som mulig. Rektor setter seg godt inn i alle sider av saken, behandler beklagelsen så snart som mulig og fatter vedtak i saken etter gjeldende regler. • Rektors vedtak i saken skal begrunnes, og gis skriftlig • Elever og foresatte har klageadgang dersom skolen ikke fatter vedtak om tiltak i saken innen rimelig tid. Det kan også klages på selve vedtaket. • Fylkesmannen er endelig klageinstans (jmf OLL §9a-3) • Klage på vedtaket sendes til rektor, som enten omgjør vedtaket til klagers fordel, eller videresender klagen til Fylkesmannen. Elevombudet.no

 35. Vurdering • Underveisvurdering • Med karakter • Uten karakter • Sluttvurdering • Standpunktkarakter • Eksamenskarakter Elevombudet.no

 36. Underveisvurdering • skal fremme din læring og utvikling - og gi læreren grunnlag for tilpasset opplæring og kunnskap om din progresjon • er ment som redskap for å vise deg vei videre bl.a. i forhold til hva du bør jobbe mer med fram mot sluttvurderingen. • skal i utgangspunktet ikke benyttes som redskap for å avgjøre din standpunktkarakter (sluttvurdering) • gis med og uten karakter Elevombudet.no

 37. Underveisvurdering med karakter • Karakterer på prøver, innleveringer, muntlige og praktiske prestasjoner i løpet av skoleåret. Terminkarakter. • Skal gis med skriftlig eller muntlig begrunnelse og veiledning Elevombudet.no

 38. Underveisvurdering uten karakter • En beskrivende vurdering av hvor du står i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget, og hva som skal til for at du skal kunne nå målene • Kan gis skriftlig eller muntlig • Skal inngå som en naturlig del av den daglige kontakten mellom deg og læreren • Det skal gis minst to kortfattede underveisvurderinger i semesteret, og det skal dokumenteres skriftlig at slik vurdering er gitt. Elevombudet.no

 39. Sluttvurdering: Standpunktkarakteren • skal ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag • skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av karakterer gitt på enkeltprestasjoner i løpet av året • skal gi uttrykk for den kompetansen du har oppnådd i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget på det tidspunkt karakteren blir fastsatt • skal ikke ta hensyn til dine forutsetninger. Dette gjøres i stedet gjennom tilpasset opplæring fram mot sluttvurdering. • skal ikke ta hensyn til din faglige innsats og aktivitetsnivå i timen, eller evt manglende innlevering og manglende deltakelse på prøver. • Dette kan derimot slå ut negativt i ordenskarakteren din • Ditt fravær kan, om det blir omfattende nok, også medføre at grunnlaget for å sette fagkarakter mangler. Elevombudet.no

 40. Altså: Følgende skal ikke ha noen innvirkning på din standpunktkarakter • Dine forutsetninger • Manglende innlevering av oppgaver • Om du er aktiv i timene eller ikke • Høyt fravær • Karakterer gitt på enkeltprestasjoner i løpet av året • Manglende innlevering av oppgaver, liten aktivitet i timene eller ugyldig fravær kan bidra til at du får nedsatt karakter i orden • Dersom fraværet ditt blir høyt nok (uansett grunn), kan læreren mangle grunnlag for å sette standpunktkarakter. Elevombudet.no

 41. Mer om det å ikke få sluttvurdering • Det skal gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle om lærer evt ikke har grunnlag til å gi deg termin- eller standpunktkarakter i et fag. • Allmenngyldige regler av typen ”mer enn 10% fravær fører til at det ikke settes karakter” er dermed i strid med dette. • Dersom læreren ikke har grunnlag for å gi deg karakter, må skolen legge forholdene til rette for at du likevel kan få en mulighet til å vise din kompetanse før du evt mister karakter i faget. • Du bør altså få en ny sjanse til å vise din kompetanse. Stort fravær er i seg selv ingen grunn til ikke å få vurdering • Det er ditt ansvar som elev å benytte deg av den ekstra sjansen skolen gir deg. Dette forutsetter altså at du selv gjør en innsats for å vise din kompetanse når skolen tilrettelegger for det. Elevombudet.no

 42. Karakterer i orden og atferd • Det skal legges størst vekt på 2. termin når disse karakterene settes • Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser når disse karakterene settes • Det er viktig at det føres anmerkninger, slik at setting av karakteren blir mest mulig rettferdig. Alle anmerkninger skal føres i et digitalt system med innsynsmulighet for deg og dine foreldre. • Det skal gjøres en individuell vurdering når din ordens- og atferdskarakterer fastsettes. • Allmenngyldige regler av typen ”ti anmerkninger gir nedsatt orden” er i strid med dette. Elevombudet.no

 43. Felles skolereglement om orden Elevenes orden skal være preget av at de • viser en god arbeidsinnsats • har arbeidsvaner som er preget av ansvar og orden, • møter presis til timer og avtaler • melder fra til skolen dersom de må forlate skolen i løpet av dagen • holder skolens område rent og ryddig • tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med bøker og annet læringsmateriell Elevombudet.no

 44. Felles skolereglement om atferd Elevens atferd skal være preget av at de • viser hensyn og respekt for andre • holder arbeidsro i timene og viser respekt for opplæringen • opptrer realt, pålitelig og høflig overfor andre. Dette gjelder både på skolens område, på skoleveien og ellers når skolen har ansvaret for tilsynet med elevene. Elevombudet.no

 45. Varsling • Det skal varsles skriftlig om • fare for nedsatt standpunktkarakter i orden eller atferd • dersom det er fare for at lærer mangler grunnlag for å sette termin- eller standpunktkarakter i et fag • Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og slik at du likevel skal ha muligheten til å få vurdering eller god orden eller atferd dersom du forbedrer deg. Elevombudet.no

 46. ”Elevenes arbeidsmiljølov” -§9a i OLL Elevombudet.no

 47. ”Elevenes arbeidsmiljølov” -§9a i OLL • §9a i opplæringsloven. Gyldig siden 1. April 2003 • Elevers rettigheter  uavhengig av skolens økonomi • Generell innledning: ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” (§9a-1) • Skiller mellom fysisk og psykososialt miljø… Elevombudet.no www.elevombudet.no

 48. Fysisk innemiljø (§9a-2) • Bl.a. krav om inneluft, lys og temperatur. • Veileder til forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: • Innetemperatur 19-26 grader (helst ikke over 22 grader). Over 26 grader maks to sommeruker. • ”Det bør finnes termometer i alle undervisningsrom i skoler” • Norm for inneluft: bl.a. co2-mengden. Maks 0,10 % • Sopp, mugg, fukt etc… • Renhold og innredning av klasserom • WC, garderober, tilgang til drikkevann etc • ”Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira.” • Stol og pult… Elevombudet.no www.elevombudet.no

 49. Om avvik fra normene: • Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. (§9a-2) Elevombudet.no www.elevombudet.no

 50. Elevundersøkelsen om fysisk innemiljø • Over halvparten av elevene på vgs i Sør-Trøndelag er ikke fornøyd (bare litt fornøyd eller ikke særlig fornøyd) med: • Luften i klasserommene (56%, hvorav 36% ikke særlig fornøyd) • Temperaturen i klasserommene (59%, hvorav 35% ikke særlig fornøyd) • Sør-Trøndelag er ganske likt landsgjennomsnittet på elevundersøkelsen, men skiller seg ut noe negativt i forhold til inneluft og temperatur. • Kilde: Elevundersøkelsen 2007 Elevombudet.no www.elevombudet.no

More Related