Download
v znam slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Význam slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Význam slova

Význam slova

325 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Význam slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Význam slova Mgr. Lenka Venclová 2008

  2. Slovo a jeho význam • Doplň vhodný druh přeneseného pojmenování - přirovnání • ( např. Je velmi rychlý – je rychlý jako vítr ) • Žije osamoceně • Jsem tu zbytečná • Rozprchli se velmi rychle • Chová se neohrabaně

  3. Rozpoznáme synonyma? • Vyškrtni, slovo, které není synonymem ostatních • Hlína – země – srst – půda – prsť • Velice – moc – dost – velmi – hodně • Němý – slepý – nevidomý • Hezký – pěkný – krásný – ladný – nádherný • Dělat – konat – činit – existovat • Odvážný – statečný – srdčitý - chrabrý

  4. Zakroužkuj v řadě dvojici slov, která je tvořena synonymy • předplatitel – dlužník – abonent – dárce – absolvent • kino – biografie – autogram – životopis – biologie • literatura – gramatika – pravidla – sloh – mluvnice • hysterie – historie – minulost – dějiny - historik

  5. Najdeš antonyma? V každé řadě podtrhni slova, která jsou antonymy a zkus vysvětlit jejich význam. • Interní – interpunkční – externí – exaktní – exhibiční • Emigrant – ignorant – eminence – imigrant – imitátor • Konkrétní – abstraktní – absolutní – konkávní – konstantní • Monolit – monolog – dialekt – dialog • Pozn: konkávní – rozptylka X konvexní - spojka

  6. Rozlišíš slovo mnohoznačné od homonyma? List zámek Oko kolej Zub role Koruna vlna Pomoz si vysvětlením blízkosti různých významů daných slov Snaž se vysvětlit

  7. Homofona a jejich významy Napiš homofona k uvedeným slovům a použij je ve větách a) Objet __________ b) dup ______ c) výr ______ Vysvětli slovní význam následujících slov – zdůvodni mluvnický • milý b) myly c) mílí • d)milí e) myli f) mýlí a) a)

  8. Metafora, metonymie a synekdocha Sledujeme přenesení smyslu slova na jiné • Metafora– na základě podobnosti • Metonymie – na základě vnitřní souvislosti • Synekdocha– záměna části za celek a),c),e),g),k),l) b),d),j) f), h), i), n),

  9. Odliš od sebe výše zmíněnémetaforu označ červeně, metonymii modře synekdochu zeleně • Krk houslí se lesknul v záři reflektorů b) Ráda čtu Čapka a Nezvala • Roste mi osmička- zub moudrosti d) Asi půjdu na rentgen • Ač pršelo přešli jsme horský hřbet f) V létě jezdím na kole • Láhev má úzké hrdlo h) Ve středověku kdekdo přišel o krk • Vrátil se pod otcovskou střechu j) Dostala milostné psaní • Museli mu vytrhnout mandle l) Některé knihy mají špatný hřbet • m) Když přijdu pozdě, ví to celá škola