Download
equal projekts apm c ba datoru un interneta lieto an latvijas bezdarbniekiem sasniegtie rezult ti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti PowerPoint Presentation
Download Presentation
EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti

EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”Sasniegtie rezultāti Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) 2006. gada 13. decembris

 2. Projekta kopsavilkums • Tēma: "Darba spēju veicināšana - veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kam ir grūtības iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū, kuram jābūt atvērtam ikvienam" • Projekta ilgums − 30 mēneši (01.2005−06.2007) • Projekta kopējais budžets − 712 864 LVL

 3. Projekta vadlīnijas • Darba tirgus pieejamības bezdarbniekiem paaugstināšana • Diskriminācijas un nevienlīdzības darba tirgū samazināšana un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē atbalsts • Bezdarbnieku personiskās un sociālās aktivitātes veicināšana • Mērķauditorijas mācīšana datora un interneta lietošanai, t.sk. darba iespēju meklēšanai • Nodrošināt iespēju papildināt zināšanas patstāvīgi, izmantot e-studiju palīdzību • Savstarpējo komunikāciju veicināšana, tādējādi mazinot sociālo atstumtību • Sociālo partneru iesaistīšana darba tirgus pieprasījumu analīzē IKT iemaņu jomā

 4. Projekta mērķi • Apzināt bezdarbnieku datorprasmju līmeņus, intereses un vajadzības partneru pašvaldību teritorijās • Izstrādāt datorapmācības programmas un apmācības programmas atbilstoši pašvaldību vajadzībām • Izstrādāt, notestēt un aprakstīt procedūras un metodoloģiju bezdarbnieku un darba meklētāju digitālo prasmju novērtēšanai un attīstībai • Izstrādāt rekomendācijas sociāli atstumto iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā, izmantojot digitālās prasmes • Projekta ietvaros izstrādātā pakalpojuma ieviešana valsts apmācības programmās, tai skaitā NVA

 5. Mērķa auditorija • Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuriem: • nav zināšanu un prasmju izmantot datorus un Internetā pieejamus pakalpojumus • ir pieredze izmantot datoru, bet kuri nav izmantojuši Interneta pakalpojumus vai nav veikuši darījumus ar Interneta palīdzību • Invalīdi

 6. Projekta posmi:1. posms.Sagatavošanās • Atrasti starptautiskie partneri un parakstīts sadarbības līgums: • Nīderlande, projekts „My portfolio on-line” • AK-Lielbritānija, projekts „Thresholds” • Nacionālo projekta partneru identificēšana un sadarbības līguma parakstīšana: • LIKTA (vadošais partneris) • Krāslavas rajona padome • Preiļu rajona padome • Valmieras pilsētas pašvaldība • Ventspils pilsētas Dome • Liepājas pilsētas Dome (pievienojās vēlāk) • Nodarbinātības valsts aģentūra (stratēģiskais partneris) • Veikti pētījumi: • Mērķa auditorijas segmentācija un intereses • IT izmantošana uzņēmumos un nepieciešamās zināšanas darba tirgū • Digitālā karte jeb sabiedriskie Internet pieejas punkti • NVA bezdarbniekiem piedāvāto datorapmācību programmu analīze • Pieejamo apmācību resursu analīze

 7. 2. posms. Pakalpojuma izstrāde • Izstrādātas apmācību programmas • Izstrādāti apmācību materiāli • Izstrādāti E-Kursi • Izstrādātas apmācību organizācijas un sertifikācijas procedūras • Izveidota projekta mājas lapas un e-pasta sistēma • Sadarbība starpvalstu sadarbības ietvaros: • Organizēts starptautisks seminārs 2006. gada aprīlī Rīgā • Sagatavots izdevums par partneru pieredzi un labāko praksi • Pieredzes apmaiņa • Pilotapmācības (kopā 8000 apmācības)

 8. 3. posms. Projekta rezultātu izplatīšana, ieviešana • Projektā izstrādāto produktu ieviešana valsts apmācību programmās • Organizēt horizontālās un vertikālās integrēšanas seminārus reģionos • Izplatīt informāciju par pakalpojuma pieejamību, lietderību • Izveidot E-Kompetenču centrus reģionos • Izplatīt informāciju par projekta rezultātiem, labāko praksi

 9. Rezultātu analīze • Apmācīto bezdarbnieku auditorijas apraksts • Rezultātu analīze: • Apmācīto apmierinātība ar mācībām • Bezdarba situācija • Dzīves kvalitātes pieaugums

 10. Apmācīto cilvēku analīzes kopa • Kopējā rezultātu analīzes kopa: • Kopējais skaits 5228 • Kurzeme 721 • Latgale 3470 • Vidzeme 1037 • 5228 dalībnieku (no 8000) ir pietiekami reprezentatīva kopa

 11. Apmācīto cilvēku sadalījumspēc dzimuma

 12. Apmācīto cilvēku sadalījumspēc vecuma

 13. Apmācīto cilvēku sadalījumspēc izglītības

 14. Apmācīto apmierinātība ar mācībām • Par kursu: • Šis kurss man bija ļoti lietderīgs (1-10): 9,35 • Es rekomendēšu šo kursu citiem (1-10): 9,18 • Darba apstākļi kursa laikā bija labi (1-10): 9,24 • Kursa organizācija bija apmierinoša (1-10): 9,21 • Par kursu saturu: • Mācību līdzekļi (1-10): 9,26 • Praktiskajiem darbiem vajadzēja būt (1-mazāk; 3-vairāk): 2,25 • Kursa temps bija (1-pārāk lēns; 3-pārāk ātrs): 2,06 • Par pasniedzēju: • Pasniedzējs bija zinošs (1-10): 9,44 • Pasniedzējs bija izpalīdzīgs (1-10): 9,47 • Pasniedzējs veicināja jautājumus (1-10): 9,23

 15. Vēlme apmeklēt papildu kursus • 90% apmācīto vēlējās turpināt apmācību datorprasmēs un darbā ar internetu • Visbiežāk minētie papildu kursi, kurus vēlētos apmeklēt apmācītie bezdarbnieki un darba meklētāji: • Internets un interneta lapu izstrāde 63-72% • Tekstu apstrāde 43-47% • Izklājlapas (e-tabulas) 26-40%

 16. Secinājums - 1 • Apmācītie bezdarbnieki ir ļoti augstu novērtējuši mācības visās jomās • Tās ir izraisījušas pozitīvas emocijas un vēlmi padziļināt savas zināšanas • 90% apmācīto vēlās mācības datorprasmēs un darbā ar internetu turpināt

 17. Bezdarba situācija reģionosNVA dati

 18. Bezdarba dinamika LatgalēNVA dati

 19. Secinājumi - 2 • Bezdarba situācija kopumā ir uzlabojusies • it sevišķi pēc intensīvas apmācības periodiem • Lai precizētu apmācību efektu sadarbībā ar NVA veicam detalizētu apmācīto analīzi • Noskaidrojam – cik no apmācītajiem joprojām ir bezdarbnieki

 20. E-pasta izmantošana

 21. Secinājumi - 3 • Apmācītie savas zināšanas pielieto praksē • Vairāk kā puse apmācīto (52%) izmanto e-pastu • 52% izmantojuši vairāk kā 20 reizes • to skaitā 18% to izmanto intensīvi (vairāk kā 50 reižu)

 22. Citi avoti (pētījumi) • NVA ESF pētījums (Market Lab, Rīga 2006) “Reģionālie pētījumi par bezdarbnieku sociālpsiholoģisko portretu” • “Prasmes darbā ar datoru ļoti nozīmīgi uzlabo bezdarbnieka izredzes atrast labi apmaksātu darbu.” • “Vairāk nekā 60% A tipa bezdarbnieku, ap 60% B tipa bezdarbnieku un 50% C tipa bezdarbnieku ir gatavi tuvākā gada laikā apgūt datorzinības” • Secinājumos ir teikts: “ir ieteicamas gan profesionālās, gan modulārās apmācības, jo gatavība mācīties ir augsta, bet neatbilstoša kvalifikācija ir visizplatītākais iemesls kāpēc bezdarbnieki netiek pieņemti darbā”

 23. Mūsu secinājumi • Izveidotā apmācību sistēma ir efektīva • Ir apstiprinājies pieņēmums, ka pamatprasmes darbam ar datoru un internetu var apgūt ļoti īsā laikā • Izveidotā apmācību sistēma ir izmaksu efektīva • Apmācības ir īsas un ar zemām izmaksām • Izveidotā apmācību sistēma ir motivējoša • apmācītie pielieto savas zināšanas praksē • Modulārā apmācība ir sevi attaisnojusi, jo tā ir elastīga un ātri piemērojama konkrētajām auditorijām un prasībām • Sistēma ir gatava iekļaušanai bezdarbnieku apmācības sistēmā • Mēs uzskatām, ka obligāto apmācību sarakstā ir jāiekļauj pamatprasmes, darbs ar tekstu un izklājlapām • Darbs jāturpina veidojot jaunus moduļus un paplašinot auditoriju

 24. Paldies par uzmanību! www.eapmacits.lv www.likta.lv