de Hebreeën-brief (11) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
de Hebreeën-brief (11) PowerPoint Presentation
Download Presentation
de Hebreeën-brief (11)

play fullscreen
1 / 34
de Hebreeën-brief (11)
116 Views
Download Presentation
varden
Download Presentation

de Hebreeën-brief (11)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. de Hebreeën-brief (11) 3 okt 2013 Rijnsburg

 2. Hebreeën 6 9Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. en hebben redding

 3. Hebreeën 6 10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond-hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. agape = onvoorwaardelijk, belangeloos

 4. Hebreeën 6 10Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.

 5. Hebreeën 6 11 Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, lett. naar-toe de (volle) verzekerdheid

 6. Hebreeën 6 12 opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven. > 5:11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen.

 7. Hebreeën 6 12opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven. lett. navolgers mogen worden

 8. Hebreeën 6 12opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven. lotsdeel genietend

 9. Hebreeën 6 13 Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf,

 10. Hebreeën 6 14zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. Genesis 22

 11. 15Toen riep de Engel des HEREN ten tweeden male van de hemel tot Abraham en zeide: 16Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, 17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als desterren des hemelsen als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. Genesis 22 1

 12. 13Denk aan Abraham, Isaak en Israel, uw dienaren, aan wie Gij GEZWOREN HEBT BIJ UZELF en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten. Exodus 32 2

 13. Hebreeën 6 15 En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. geduldig zijnde

 14. Hebreeën 6 16 Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak.

 15. Hebreeën 6 17 Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden,

 16. Hebreeën 6 17Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden,

 17. 21Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan. Spreuken 19 1

 18. 10IK, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: MIJN RAADSBESLUITzal volbracht worden en IK zal al mijn welbehagen doen; Jesaja 46 2

 19. 29Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Romeinen 11 3

 20. 11naar het voornemen van Hem, die in alles werkt naar DE RAAD VAN ZIJN WIL, Efeze 1 4

 21. Hebreeën 6 17Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden,

 22. 35 Eenmaal heb Ik bij mijn heiligheid GEZWOREN: Hoe zou Ik tegenover David liegen! 36 Zijn nakroost zal voor altoos bestaan,zijn troon zal als de zon voor mij zijn; 37 als de maan zal hij voor altoos vaststaan,en de getuige aan de hemel is getrouw. sela Psalm 89 1

 23. 10 Veertig jaren heb Ik Mij geergerdaan dat geslacht, Ik zeide: Het is een volk, dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet. 11 Daarom HEB IK GEZWORENin mijn toorn: Tot mijn rustplaats zullen zij niet komen! Psalm 95 2

 24. 4DE HERE HEEFT GEZWORENen het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek. Psalm 110 3

 25. 23Want IK HEB GEZWOREN BIJ MIJ ZELF, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. Jesaja 45 4

 26. Hebreeën 6 18 opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.

 27. 19God is geen man, DAT HIJ LIEGEN ZOU; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? Numeri 23 1

 28. 29 Ook LIEGT DE ONVERANDERLIJKE ISRAELS NIETen Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben. 1Samuël 15 2

 29. 2in de hoop des eeuw-igenlevens, dat GOD, DIE NIET LIEGT, voor eeuw-igetijden beloofd heeft... Titus 1 3

 30. Hebreeën 6 18opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.

 31. Hebreeën 6 19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel,

 32. Hebreeën 6 19Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel,

 33. Hebreeën 6 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid. LXX: Num.13:20: eerstelingen

 34. Hebreeën 6 20waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid. tot-in de aion