1 / 40

El nen ambTDA-H a l'escola

El nen ambTDA-H a l'escola. 3. INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA farmacològica: seguiment mèdic psicològica: equips especialitzats pedagògica: centre escolar /externa. El nen ambTDA-H a l'escola. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC:MEDICACIÓ ESTIMULANT - Activació del nivell d’alerta del SNC.

vartan
Télécharger la présentation

El nen ambTDA-H a l'escola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. El nen ambTDA-H a l'escola 3. INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA • farmacològica: seguiment mèdic • psicològica: equips especialitzats • pedagògica: centre escolar /externa

 2. El nen ambTDA-H a l'escola • TRACTAMENT FARMACOLÒGIC:MEDICACIÓ ESTIMULANT • - Activació del nivell d’alerta del SNC. • - Estimulants de més ús: • - *metilfenidat (Rubifén®, Ritalin®, Concerta ®) • - dextroanfetamina (Dexedrina®) • - pemolina magnèsica (Cylert®) • - anfetamina + dextroanfetamina (Adderall®) • * l’únic autoritzat a Espanya

 3. El nen ambTDA-H a l'escola • TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: MEDICACIÓ ESTIMULANT • FARMACOLOGIA: • Estructura similar a la de les catecolamines (norepinefrina i dopamina) • Augmenta l’activitat metabòlica cerebral de l’àrea órbitofrontal i sensoriomotora

 4. El nen ambTDA-H a l'escola • TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: MEDICACIÓ ESTIMULANT • FARMACOCINÈTICA: • concentració plasmàtica màxima : 1,5 - 2 hores • Vida mitjana : 2-3 hores • Inici dels efectes als 30-60 minuts • Efecte màxim entre 1 i 3 hores • Disminució a partir de les 3 -6 hores

 5. El nen ambTDA-H a l'escola TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: FARMACOCINÈTICA:

 6. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: MEDICACIÓ ESTIMULANT • EFECTES SECUNDARIS • Usuals Disminució de la gana Insomni Cefalees i molèsties gàstriques Disminució del creixement • No usuals: • Tics • Empitjorament conductual (efecte rebot) • Empitjorament cognitiu

 7. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENT FARMACOLÒGIC:MEDICACIÓ ESTIMULANT • INTERACCIONS • disminueix l’efecte sedatiu d’antihistamínics i benzodiazepines • potencia l’efecte de fàrmacs amb acció simpaticomimètica (incloses cocaïna i altres drogues) • Queda inhibida pel liti • Combinació amb antidepressius: positiva però sota control de tensió arterial i arítmia cardíaca

 8. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: MEDICACIÓ ESTIMULANT • INDICACIONS: • - Quan s’han provat altres tècniques no farmacològiques • - Quan hi ha severitat en els símptomes • - Nens més grans de 4 anys (més efectiva i menys efectes secundaris), i a ser possible, a partir de 6 anys. • - Capacitat dels pares per controlar l’ús i possible abús de la medicació

 9. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: MEDICACIÓ ESTIMULANT • …/...INDICACIONS: • - Amb retard mental, millora els símptomes del TDA-H. Menys resposta a més retard mental, i més risc d’efectes secundaris. • - Si hi ha dificultats atencionals a més de la impulsivitat i la hiperactivitat, millors resultats • - Amb factor emocional, pitjor resposta. • - Altres factors -història familiar, entorn social, trastorns motors….- no són predictius.

 10. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • DOSIFICACIÓ: • - En dies lectius, descans per vacances i caps de setmana • - Generalment: • 1-1-0 (esmorzar i dinar) • 1-1-1 (8h-11h-15h) • - A partir de 6 anys • - dosi inicial 5mg/dia , augmentant entre 5 i 10 mg a la setmana • - dosi màxima: 60 mg/dia

 11. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENTS COGNITIVO-CONDUCTUALS • - Mètodes conductuals • - entrenament en relaxació • - Mètodes basats en el condicionament operant: • delimitació de les conductes per canviar/millorar... • observació i registre de les conductes. Línia base • anàlisi de les contingències • construcció d’un nou sistema de contingències • avaluació del programa

 12. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENTS COGNITIVO-CONDUCTUALS • - Tècniques dels mètodes conductuals • augmentar conductes positives: reforç positiu • donar punts (sistemes d’intercanvis) • reconeixement social • atenció de l’adult • reduir conductes negatives: càstig • temps fora • reny • cost de reforç • pràctica (repetició)

 13. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola SUGGERIMENTS PER A L’ESCOLA (dels mtds conductuals) registrar comportaments i ordenar-los per importància permet priorització i selecció d’objectius a aconseguir

 14. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola SUGGERIMENTS PER A L’ESCOLA (dels mtds conductuals) Anàlisi de les condicions en què es dóna una conducta permet permet incidir en alguns aspectes (afavorir o evitar)

 15. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola SUGGERIMENTS PER A L’ESCOLA (dels mtds conductuals) Anàlisi de les conseqüències permet elements per a la reflexió conjunta...

 16. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola SUGGERIMENTS PER A L’ESCOLA (dels mtds conductuals) Tècniques de relaxació: - Buscar moments (tornar del pati, última hora) - Buscar estratègies (descansar, silenci, música, cantar..) - Aplicació al grup o individualment (explicar-ho als nens)

 17. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENTS COGNITIVO-CONDUCTUALS • - MÈTODES COGNITIUS: • tècniques d’autoinstrucció • tècniques d’auto-observació • tècniques d’autoavaluació reforçada

 18. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • MÈTODES COGNITIUS: • tècniques d’autoinstrucció (procés) • observar • recollir la informació • analitzar la informació • seleccionar les dades importants • fer un pla d’acció • hipòtesi/s de resposta/es i conseqüències • prendre una decisió

 19. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • MÈTODES COGNITIUS: • tècniques d’autoinstrucció (procés) …./.. • Comprovar el resultat • si està bé: FI • si no està bé veure quan ha fallat • refer el procés des de l’error

 20. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola TÈCNIQUES D’AUTO-OBSERVACIÓ: - FASES: 1. S’explica què és atendre, què entenem per estar atent o no estar-ho 2.Ensenyar al nen procediments de registre 3.El professor ensenya (model) les conductes que s’han d’observar i registrar 4. L’alumne explica tot el què ha de fer 5. Realització del procés per part de l’alumne

 21. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola TÈCNIQUES D’AUTO-AVALUACIÓ REFORÇADA: - FASES: 1. Selecció de les conductes sobre les que s’ha d’intervenir 2.S’inicia el treball sobre una conducta, explicant al noi quina serà (si cal es representen -model-) 3. L’adult diu a l’alumne que valorarà la conducta de 1 a 5. Objectiu: que l’alumne es valori amb la mateixa nota. 3.Adult i alumne comenten les diferències de puntuació i les causes.

 22. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENTS COGNITIVO-CONDUCTUALS • ENTRENAMENT EN LA SOLUCIÓ DE PROBLEMES • reconeixement del problema • anàlisi del problema • formular solucions alternatives i valorar les conseqüències • pensament mitjans/fins • La tècnica de la tortuga (relaxació i / o autocontrol)

 23. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENTS COGNITIVO-CONDUCTUALS • ESTRATÈGIES METACOGNITIVES • objectius cognitius • experiències metacognitives • coneixement metacognitiu (variables personals, de la tasca i de l’estratègia) • ús d’estratègies

 24. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola SUGGERIMENTS PER A L’ESCOLA (dels mtds cognitius) - Ajudar a aprendre de l’error, reflexió - Aplicació contextualitzada a partir de situacions reals - Aplicació en la resolució de problemes de matemàtiques - Ensenyar als alumnes a autoavaluar-se

 25. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • TRACTAMENTS COGNITIVO-CONDUCTUALS • HABILITATS SOCIALS. Programes de competència social • basats en la mediació verbal : • - funció inhibidora/reguladora del llenguatge, tant en l’àmbit cognitiu com en el social. (inhibeix reaccions impulsives) • - facilita l’aprenentatge, la solució de problemes i la previsió de conseqüències • - diferències en la utilització del llenguatge intern entre nens amb TDAH i sense TDAH • * basats en teories de Luria i Vygotsky; B.W. Camp; Meichenbaum i Goodman, Spivack i Shure. A Espanya desenvolupats per A. Miranda; M. Segura et al.

 26. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • HABILITATS SOCIALS. • Programes de competència social ../.. • Dirigit al desenvolupament de: • Habilitats cognitives: intel.ligència interpersonal* • Valors morals: desenvolupament moral • Habilitats socials • * Gardner

 27. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Habilitats cognitives: intel.ligència interpersonal • “conjunt de pensaments* necessaris per • solucionar problemes interpersonals”: • 1. P. Causal. Capacitat de determinar on està el problema i fer-ne el diagnòstic. • 2. P. Alternatiu . Capacitat de generar solucions. • 3. P. Conseqüencial. Capacitat de preveure les conseqüències i assumir-les. • 4. P. de perspectiva. Capacitat per posar-se en el lloc de l’altre. • 5. P. mitjans-fi. Capacitat de tenir objectius i saber seleccionar els mitjans per aconseguir-los • * Spivack i Shure

 28. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Valors Morals. Estadis del desenvolupament moral* • 1. Heteronomia. Agents externs. Por al càstig. • 2. Egoisme mutu. Benefici propi. • 3. Expectatives interpersonals. Desig d’agradar i d’afecte. • 4. Responsabilitat i compromís.Autonomia. Consciència. • 5. Contracte social. Drets bàsics: vida i llibertat • 6. Principis ètics universals: Igualtat i dignitat • * Kohlberg

 29. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Habilitats socials. Exemples: • Mostrar agraïment • Saber elogiar • Demanar un favor • Escoltar • Disculpar-se • Negociar: posar-se d’acord

 30. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • SUGGERIMENTS PER A L’ESCOLA • (dels programes de competència social) • Aplicació en Pla d’acció tutorial (assegura la continuïtat) • Aplicació a l’aula: assemblees,tutories, àrees curriculars (llengües) • Pautes per resoldre situacions concretes de conflicte. • Permet el coneixement dels alumnes (estadis)

 31. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • ORIENTACIONS EDUCATIVES • - Característiques del professor • - Aspectes d’organització • - Aspectes curriculars

 32. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Característiques del professor • - Formació: conèixer el TDAH i les repercussions en l’alumne • - Capacitat d’empatia: comprendre el noi amb TDAH i que ell sàpiga que se l’entén (l’ajuda a l’autocontrol) • - No treballar sol. • Coordinació amb els altres mestres de l’equip. Coordinació amb la família • Coordinació amb altres professionals

 33. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Característiques del professor • - Flexibilitat. Canviar de tàctiques quaqn disminueix el benefici o en moments determinats. • - Bon humor. Saber-se prendre les coses amb optimisme i saber-se’n riure de les coses. No ridiculitzar. • - Paciència….

 34. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Aspectes d’organització • - Ordre de l’aula (material comú) i especialment dels espais de l’alumne amb TDAH: taula, arxivadors, motxilla, llibretes, llibres, estoig… • - Ubicació dels alumnes i especialment de l’alumne amb TDAH. • - Afavorir el contacte visual professor-alumne • - Evitar estímuls distractors (porta, finestra…) • - Companys que el puguin ajudar. Variar-los.

 35. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Aspectes d’organització • - Ordre horari. • Sistematitzar rutines horàries • Anticipar les activitats (i els canvis) • - Ús i control de l’agenda. • Col.laboració dels pares • Ajustar la quantitat de deures • Notes negatives imprescindibles (i amb tacte) • Comentaris positius

 36. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Aspectes d’organització • - Tenir cura de l’ambient de l’aula: • - Relaxat i tranquil (no excessivament estricte) • - Fer conscients als alumnes • - Tenir recursos per urgències: • - encàrrecs d’activitat (repartir fulls, esborrar…) • - evitar absències llargues, però afavorir-ne alguna en casos determinats (poc temps i sense donar-hi massa importància; si cal, buscar excuses -ex.fotocòpies).

 37. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Aspectes curriculars: • Continguts de tipus procedimental/ actitudinal vs conceptuals • Tècniques de treball i d’estudi • Estratègies de resolució de problemes • Recerca d’informació. Fonts i tècniques. • Selecció d’objectius avaluables a curt termini i ajustats als nivells de competència • Avaluació contínua i a partir de fonts diverses: • - ajustar els ajuts • - formativa: participació de l’alumne

 38. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Activitats: • Presentació: • Tasques curtes i dividides en parts • Seguiment i correcció durant el procés • Presentar de forma breu i clara l’essencial (emfatitzar…) • Funcionalitat: significatives i generalitzables • Assegurar comprensió de consignes • Donar més temps de resposta • Diversificació

 39. El nen ambTDA-H a l'escola El nen amb TDAH a l’escola • Metodologia: • - Afavorir treball per parelles/grups • - Recursos diversos: visuals, manipulatius, orals.. • - Interdisciplinarietat /globalització. Afavorir relació entre els aprenentatges i els esquemes de coneixement • - Participació activa dels alumnes (assegurar algun èxit)

 40. El nen ambTDA-H a l'escola El nen ambTDA-H a l'escola • Actituds • Atenció • Respecte als altres: interès, esperar els torns.. • Afavorir l’autoestima. • Evitar crítiques • Valorar els avenços • Presentar imatge positiva als altres

More Related