Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Програми на Джуниър Ачийвмънт България за прогимназиалния курс в МГ”Баба Тонка”, Русе PowerPoint Presentation
Download Presentation
Програми на Джуниър Ачийвмънт България за прогимназиалния курс в МГ”Баба Тонка”, Русе

Програми на Джуниър Ачийвмънт България за прогимназиалния курс в МГ”Баба Тонка”, Русе

197 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Програми на Джуниър Ачийвмънт България за прогимназиалния курс в МГ”Баба Тонка”, Русе

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Програми на Джуниър Ачийвмънт България за прогимназиалния курс в МГ”Баба Тонка”, Русе Обучение за ученици 2013/2014 г.

 2. Общ преглед Програмите на „Джуниър Ачийвмънт“ за прогимназиалния курс въвеждат учениците в основните принципи на икономическите системи и ролята на бизнеса в тези системи. Te помагат на учениците да осмислят своите лични умения, интереси и ценности, да разберат икономическите ползи от образованието, да изследват възможностите за професионална реализация, да придобият умения за търсене на работа и да приложат на практика личен и бизнес финансов мениджмънт.

 3. Общ преглед Последователни, съгласувани, с надграждане на усвоените знания и умения.Въвеждат основни понятия по предприемачество, икономика и бизнес.Помагат на учениците да разберат реалния свят на икономиката.Подготвят ги за обучение и постижения през целия живот.Насърчават и дават възможност за активна работа с родители, бизнес консултанти и местна власт.Дават възможност за изяви.

 4. Фокус предприемачествотофинансовата грамотностподготвеността за професионална реализацияосновни понятия, свързани с бизнеса и икономикатакариерни възможности и интересиразвитие на умения, свързани с подготвеността си за работа

 5. Цели Помагат на учениците: да осмислят своите лични умения, интереси и ценности;да разберат икономическите ползи от образованието;да изследват възможностите за професионална реализация;да придобият умения за търсене на работа;да приложат на практика личен и бизнес финансов мениджмънт.

 6. „Европа и аз“ Програмата предоставя практически знания по отношение на природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които се използват за производството на продукти и услуги.Бизнес - Капиталови ресурси – Предприемач - Човешки ресурси – Стока - Природни ресурси – Продукт- Регион – Услуга – Недостиг - Абсолютно предимство - Сравнително предимство – Пазар – Търговия – Решение – Недостатък – Икономика - Разход - Финансов отчет – Приход – Загуба – Печалба - Специализация - Взаимозависимост

 7. „Това е моят бизнес!“ Програмата насърчава критическото мислене и развиването на предприемачески умения у учениците.Реклама,Новак, Търг, Аукционер, Да бъдеш креативен и иновативен, Да вярваш в себе си, Наддаване при търг,Бизнес, Бизнес план, Гражданска отговорност, Потребител, Предприемач, Профил на предприемач, Да удовлетвориш потребност, Да познаваш своя клиент и продукт, Пазар, Маркетинг, Печалба, Самоук, Социално-отговорен предприемач

 8. „Икономика на успеха” Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси и важността от идентифициране на образователните и кариерни цели въз основа на уменията, интересите и ценностите на учениците.Интереси * Себепознание * Вземане на решения * Висше образование * Себепознание * Светът на труда * Бюджет * Потребности и желания * Брутен доход * Нетен доход * Алтернативен избор * Кредит * Лихва * Дълг * Кредитен рейтинг * Самоучастие * Застраховка * Полица * Премия * Риск

 9. Материали Комплект за ученициРаботни тетрадки/ дневници Плакати, табла, комплекти картони за игра, тестове, информационни бюлетини, множество работни листа, CD с игри и другиСертификати за постижение

 10. Приложение • Всяка програма съдържа 6 теми • По всяка тема се работи в рамките на • 3-5 учебни часа • Всяка тема може да се разгледа като работа по мини • проект

 11. Приложение • Извънкласна дейност по УСПЕХ • Клуб “Млад предприемач”

 12. МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “БАБА ТОНКА”РУСЕ 7000, ул. Иван Вазов 18тел. 0894 362 064е-mail: nelitihomirova@abv.bgFacebook: Успешните хора

 13. Контакти Мария Янкова, Мениджър програми в ДАБ maria@jabulgaria.org Емилия Паламаркова, член на Учебно-методичен съвет към ДАБ epalamarkova@abv.bg Адриана Апостолова, член на Учебно-методичен съвет към ДАБ adi19@abv.bg