1 / 37

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Παρουσίαση ΟΕΒ Γ. Δημητρίου Α. Πετρίδης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκή Πολιτική Οδηγία 1999/5/ΕΚ 1. Βασικές Απαιτήσεις 2. Δήλωση Συμμόρφωσης - Σήμανση CE 3. Άλλες Υποχρεώσεις Επιτήρηση Αγοράς 1. Εισαγωγή

vic
Télécharger la présentation

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Παρουσίαση ΟΕΒ Γ. Δημητρίου Α. Πετρίδης

 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • Εισαγωγή - Ευρωπαϊκή Πολιτική • Οδηγία 1999/5/ΕΚ 1. Βασικές Απαιτήσεις 2. Δήλωση Συμμόρφωσης - Σήμανση CE 3. Άλλες Υποχρεώσεις • Επιτήρηση Αγοράς 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός Επιτήρησης Αγοράς 3. Ρόλος του ΓΕΡΗΕΤ 4. Αποτελέσματα • Συμμετοχή ΓΕΡΗΕΤ σε Διεθνή Σώματα • Συνεργασία με Άλλες Αρχές Επιτήρησης Αγοράς 6. Χρήσιμες Ιστοσελίδες

 3. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Με βάση το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχους: • Δημιουργία Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) χωρίς εμπόδια στη διακίνηση αγαθών • Προστασία του Καταναλωτή • Προστασία της υγείας του Καταναλωτή

 4. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζοντας τα πιο πάνω (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) Υποχρεώνει τα Κράτη μέλη της • Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την διακίνηση αγαθών εντός του ΕΟΧ τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών. • Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι κατασκευαστές να διαθέτουν στην αγορά ασφαλή προϊόντα. • Να διορίζουν Αρχές Επιτήρησης Αγοράς • Να διενεργούν Επιτήρηση Αγοράς

 5. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3) • Η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για θέματα Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού(ΤΤΕ) είναι το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). • Το Νομοθετικό Πλαίσιο που αφορά τον ΤΤΕ είναι • η Οδηγία 1999/5/ΕΚ, • ο Νόμος 112(Ι)/2004 του ΓΕΡΗΕΤ και • οι Περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού, Κανονισμοί του 2003, του ΓΕΡΗΕΤ.

 6. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ(1) Η Οδηγία αφορά τόσο Ραδιοεξοπλισμό όσο και Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό. Με βάση την Οδηγία 1999/5/ΕΚ, Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός(ΤΤΕ) είναι εξοπλισµός που προορίζεται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα, µε οποιοδήποτε τρόπο σε διεπαφές τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιµοποιούνται για παροχή υπηρεσιών προσιτών στο κοινό. Τέτοια δίκτυα είναι τόσο τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όσο και τα δηµόσια αναλογικά και ψηφιακά σταθερά δίκτυα τηλεφωνίας καθώς και τα δίκτυα δεδοµένων. Παραδείγματα ΤΤΕ • Σταθερές Τηλεφωνικές Συσκευές • Κινητά Τηλέφωνα • Τηλεομοιότυπα • Modems • Τηλεφωνικά Συστήματα (PBXs) • Δορυφορικά Τηλέφωνα • Hands Free-Bluetooth • Πολυμηχανήματα (Τηλεομοιότυπαμε εκτυπωτές και σαρωτές)

 7. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ(2) Σκοπός της Οδηγίας Ο ΤΤΕ που διατίθεται στην αγορά πρέπει: • Να είναι ασφαλείς • Να μην παρεμβάλει στη λειτουργία άλλων συσκευών ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων • Να μην αλλοιώνεται η λειτουργία του από τη λειτουργία άλλων συσκευών • Να πληροφορεί τους χρήστες για τα δίκτυα στα οποία μπορεί να ενωθεί Επιπρόσθετα Οι διαχειριστές δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων πρέπει να δημοσιεύουν ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις διεπαφές που προσφέρονται από αυτούς πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό (Απόφαση Επιτρόπου Κ.Δ.Π. 626/2004).

 8. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ(3) Φιλοσοφία • ΠαύσηΕθνικώνΕγκρίσεων Τύπου • Ελεύθερη διακίνηση αγαθών εκτός και αν η ΟΕΑ (Ομάδα Επιτήρησης Αγοράς) έχει σοβαρές υποψίες μη συμμόρφωσης • Όχι Ex-ante έλεγχος της αγοράς αλλά Ex-postεπιτήρηση Αγοράς ΤΤΕ • Αυτορύθμιση Αγοράς ΤΤΕ • Φιλελευθεροποίηση των κέντρων δοκιμών • Δημιουργία Ενιαίας Αγοράς καταργώντας τις εθνικές Νομοθεσίες για θέματα συμμόρφωσης ΤΤΕ

 9. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.1 Βασικές Απαιτήσεις Οδηγίας 1999/5/ΕΚ(1) Βασικές Απαιτήσεις τις Οδηγίας όσον αφορά το ΤΤΕ: • Συμμόρφωση με την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ που αφορά ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως • Συμμόρφωση με την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ που αφορά τη ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 10. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.1 Βασικές Απαιτήσεις Οδηγίας 1999/5/ΕΚ(2) Απαιτήσεις τις Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ-Γενικά • Προστασία προσώπων και κατοικίδιων από τραυματισμό ο οποίος δύναται να προκληθεί από άμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. • Προστασία από θερμοκρασίες ή ακτινοβολία • Κατάλληλη Μόνωση • Προστασία προσώπων και κατοικίδιων από τραυματισμό ο οποίος δύναται να προκληθεί από υπερφόρτωση. Σχετικά Πρότυπα ΕΝ 60950:2000 ΕΝ 60950-1:2001 ΕΝ 41003

 11. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.1 Βασικές Απαιτήσεις Οδηγίας 1999/5/ΕΚ(3) Απαιτήσεις τις Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ-Γενικά • Οι ηλεκτρομαγνητικές δυσλειτουργίες που προκαλεί είναι σε επίπεδα που άλλος ΤΤΕ να λειτουργεί όπως προορίζεται • Ο ΤΤΕ πρέπει να διαθέτει επαρκές επίπεδο φυσικής ανοσίας έναντι ηλεκτρομαγνητικών δυσλειτουργιών το οποίο να της επιτρέπει να λειτουργεί όπως προορίζεται. Σχετικά Πρότυπα • ΕΝ 50081-1, ΕΝ50082-1 • ΕΝ 55022(με τις τροποποιήσεις τους) • ΕΝ 55024 (με τις τροποποιήσεις τους)

 12. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.1 Βασικές Απαιτήσεις Οδηγίας 1999/5/ΕΚ(4) Άλλες Βασικές Απαιτήσεις που μπορεί να απαιτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τυγχάνουν αξιολόγησης από την TCAM είναι • Διαλειτουργικότητα της συσκευής ΤΤΕ μέσω δικτύων με άλλη συσκευή • Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί βλάβη στο Δημόσιο Δίκτυο ή κατάχρηση των πηγών του δικτύου ώστε να προκαλεί απαράδεκτη υποβάθμιση της υπηρεσίας. • Πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικά για διευκόλυνση της χρήσης της από άτομα με ειδικές ανάγκες • Στα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής πρέπει να αναγράφονται οι διεπαφές τις οποίες υποστηρίζει η συσκευή βάση των οποίων ενώνοντας την στο Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο θα προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον Κατασκευαστή υπηρεσίες • κ.α.

 13. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ2.2 Δήλωση Συμμόρφωσης – Σήμανση CE (1) Με βάση την Οδηγία 1999/5 η Δήλωση Συμμόρφωσης • Συντάσσεται από τον Κατασκευαστή του ΤΤΕ. • Διατηρείται από τον Κατασκευαστή για 10 χρόνια μετά την πώληση του τελευταίου ΤΤΕ. • Πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών Επιτήρησης • Συντάσσεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στη Ευρωπαϊκή Ένωση. • Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύει κάθε ΤΤΕ.

 14. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.2 Δήλωση Συμμόρφωσης – Σήμανση CE (2) Περιεχόμενα της Δήλωσης Συμμόρφωσης • Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση • Περιγραφή του ΤΤΕ • Παραπομπή σε Τεχνικές Προδιαγραφές ή σε Τεχνικό Φάκελο • Δήλωση ότι ο ΤΤΕ συμμορφώνεται με τις Βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5 • Τα πρότυπα βάση των οποίων έγιναν οι Δοκιμές και με βάση τα οποία ο ΤΤΕ συμμορφώνεται με τις Βασικές Απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5 • Ονοματεπώνυμο ολογράφως του συντάσσοντα τη Δήλωση Συμμόρφωσης • Υπογραφή του Συντάσσοντα τη Δήλωση Συμμόρφωσης • Να είναι γραμμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17050-1:2004 της CENELEC δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμόρφωσης. Βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και πωλείται στην τιμή των 30ΛΚ

 15. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.2 Δήλωση Συμμόρφωσης – Σήμανση CE (3) Ο Κατασκευαστής αφού νιώθει ικανοποιημένος με τις δοκιμές για συμμόρφωση του ΤΤΕ και αφού συντάξει τη Δήλωση Συμμόρφωσης, μπορεί να τοποθετήσει τη Σήμανση CE • στη συσκευή • στη συσκευασία • στα συνοδευτικά έγγραφα του εξοπλισμού με ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο .

 16. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.2 Δήλωση Συμμόρφωσης – Σήμανση CE (4) Με βάση τα πιο πάνω ο Κατασκευαστής υποχρεούται • Να ακολουθεί όλες τις διαδικασίες συμμόρφωσης του εξοπλισμού κατά τον σχεδιασμό, κατασκευή και συναρμολόγηση του εξοπλισμού • Να διεξάγει την αξιολόγηση πιστότητας του ΤΤΕ • Να συντάσσει τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΤΤΕ • Να τοποθετεί τη σήμανση CE • Να δημιουργεί και να παρέχει τις οδηγίες χρήσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για τον ΤΤΕ • Να διατηρεί τον Τεχνικό Φάκελο του εν λόγω ΤΤΕ για περίοδο 10 χρόνων μετά την πώληση της τελευταίας συσκευής.

 17. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.2 Δήλωση Συμμόρφωσης – Σήμανση CE (5) Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος • Διορίζεται από τον Κατασκευαστή (βρίσκεται σε Τρίτη Χώρα) • Ενεργεί κατόπιν οδηγιών του Κατασκευαστή • Πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση • Μπορεί να υπογράψει τη Δήλωση Συμμόρφωσης (κατόπιν συμφωνίας με το κατασκευαστή) • Μπορεί να τοποθετήσει τη σήμανση CE στον ΤΤΕ • Πρέπει να διατηρεί όλα τα έγγραφα που αφορούν τον ΤΤΕ (Τεχνικό Φάκελο του εξοπλισμού)

 18. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.2 Δήλωση Συμμόρφωσης – Σήμανση CE (6) Ο Εισαγωγέας • Τοποθετεί τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό στην ευρωπαϊκή αγορά όταν ο κατασκευαστής βρίσκεται σε Τρίτη χώρα • Πρέπει να διατηρεί τη Δήλωση Συμμόρφωσης και Τεχνικό Φάκελο του Εξοπλισμού ή να μπορεί να τον παρουσιάσει αν του ζητηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 24-48 ωρών) • Δεν μπορεί να υπογράψει τη Δήλωση Συμμόρφωσης • Δεν μπορεί να τοποθετήσει τη σήμανση CE στον εξοπλισμό.

 19. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.3 Άλλες Υποχρεώσεις(1) Με βάση την Οδηγία 1999/5 και το άρθρο 85(1) (α) του νέου Νόμου του ΓΕΡΗΕΤ, όλοι οι δεόντως αδειοδοτημένοι Δημόσιοι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται όπως • (α)Δημοσιεύουν, έχουν άμεσα διαθέσιμες και διατηρούν ενημερωμένες, ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις διεπαφές που προσφέρονται από αυτούς πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό • (β) Παρέχουν και δημοσιεύουν τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες ως ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί δια διατάγματος Επίσης με βάση τον Κανονισμό περί ΤΤΕ, οι πιο πάνω παροχείς είναι υπόχρεοι να δημοσιεύσουν τις διεπαφές αυτές σε διάστημα 90 ημερών από την έκδοση σχετικής απόφασης του Επιτρόπου. • Στις 18 Ιουνίου 2004 δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση

 20. 2. Οδηγία 1999/5/ΕΚ 2.3 Άλλες Υποχρεώσεις(2) Οι Δημόσιοι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί υποχρεώνονται να δημοσιεύουν προδιαγραφές όλων των διεπαφών που προσφέρουν μέσω του δικτύου τους έτσι ώστε • Να επιτρέπουν το σχεδιασμό ΤΤΕ που να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις διεπαφές αυτές • Να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες βάσει των οποίων οι κατασκευαστές να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5

 21. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ3.1 Εισαγωγή(1) Η Επιτήρηση Αγοράς αποτελεί βασικό εργαλείο για τη επιβολή τωνΟδηγιών Νέας Προσέγγισης (στην περίπτωση μας η Οδηγία 99/5/ΕΚ) λαμβάνοντας μέτρα ούτως ώστε να • Ελέγχεται ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν πληρούν τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων Οδηγιών • Αναλαμβάνεται δράση ώστε τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να υποχρεώνονται σε συμμόρφωση • Να επιβάλλονται κυρώσεις όταν αυτό είναι απαραίτητο

 22. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ3.1 Εισαγωγή(2) • Η κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. έχει την ευθύνη να οργανώνει και να διεξάγει Επιτήρηση της Αγοράς με τρόπο αποτελεσματικό και σε τέτοια έκταση ούτως ώστε να ¨ανακαλύπτονται¨ προϊόντα που δεν συμμορφώνονται. • Η Αρχή με την ευθύνη της επιτήρησης αγοράς πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αμερόληπτη και να διεξάγει το έργο της χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με τη αρχή της αναλογικότητας.

 23. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ3.2 Σκοπός • Διασφάλιση των διατάξεων των εφαρμοστέων Οδηγιών (Οδηγία 99/5/ΕΚ) και η τήρηση τους στο σύνολο της Κοινότητας • Διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών της σε ισοδύναμο επίπεδο προστασίας παντού ανά την ενιαία αγορά ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος • Προστασία των συμφερόντων των οικονομικών παραγόντων δεδομένου ότι βοηθά στην εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού

 24. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (1) Το ΓΕΡΗΕΤ έχοντας την ευθύνη για την επιτήρηση της αγοράς σε θέματα Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού, διεξάγει τακτικούς, τυχαίους (εκτός σε περίπτωση παραπόνου ή υποψίας για μη συμμόρφωση συγκεκριμένου προϊόντος) και αιφνιδιαστικούς ελέγχους για τον σκοπό αυτό σε παγκύπρια βάση. Ο έλεγχος που διεξάγει το ΓΕΡΗΕΤ επικεντρώνεται στα πιο κάτω: • Σήμανση CE (στην συσκευή, στην συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα) • Δήλωση Συμμόρφωσης • Τεχνικός Φάκελος

 25. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (2) Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός θεωρείται ότι συμμορφώνεται όταν 1. Υπάρχει η σήμανση CE στη συσκευή, συσκευασία και συνοδευτικά έγγραφα με τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο 2. Υπάρχει η Δήλωση Συμμόρφωσης σωστά συμπληρωμένη (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17050-1:2004για προϊόντα που κατασκευάστηκαν μετά την δημοσίευση των Περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού, Κανονισμών του 2003 (24 Απριλίου 2003) ) και συνοδεύει το κάθε προϊόν

 26. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (3) Στην περίπτωση που Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός κατασκευάστηκε πριν την δημοσίευση των Περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού, Κανονισμών του 2003 (24 Απριλίου 2003) θεωρείται ότι συμμορφώνεται όταν: 1. Υπάρχει η Δήλωση Συμμόρφωσης και αναφέρεται συγκεκριμένα στη συμμόρφωση του προϊόντος με τις Οδηγίες • 73/23/ΕΚ Οδηγία LVD (Low Voltage Directive) • 89/336/ΕΚΟδηγία EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) 2. Υπάρχει η σήμανση CE στη συσκευή, συσκευασία και συνοδευτικά έγγραφα με τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο

 27. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (4) Επίπεδα Μη συμμόρφωσης(1) • Μη Ουσιαστική μη συμμόρφωση και • Ουσιαστική μη συμμόρφωση Παραδείγματα μη ουσιαστικής μη συμμόρφωσης: • Μη ορθή τοποθέτηση της σήμανσης CE όσον αφορά το σχεδιασμό, το ευανάγνωστο ή το ανεξίτηλο • Απουσία της σήμανσης CE από την συσκευή ή τη συσκευασία ή τα συνοδευτικά έγγραφα • Η Δήλωση Συμμόρφωσης δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένη ή δεν συνοδεύει το προϊόν ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμη

 28. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (5) Επίπεδα Μη συμμόρφωσης (2) Η δράση που αναλαμβάνεται έναντι μη ουσιαστικής μησυμμόρφωσης είναι • Εύλογο χρονικό διάστημα για παράθεση στοιχείων που να αποδεικνύουν συμμόρφωση, π.χ. 15 ημέρες.

 29. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (6) Επίπεδα Μη συμμόρφωσης (3) Παράδειγμα ουσιαστικής μη συμμόρφωσης • Απουσία σήμανσης CE από συσκευή, συσκευασία, συνοδευτικά έγγραφακαι Δήλωσης Συμμόρφωσης Η δράση που αναλαμβάνεται έναντι ουσιαστικής μη συμμόρφωσης είναι • Άμεση αναστολή πωλήσεων του προϊόντος (μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης) • Εύλογο χρονικό διάστημα για παράθεση στοιχείων από το ενδιαφερόμενο μέρος για συμμόρφωση ή μη του προϊόντος

 30. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (7) Ενέργειες ΓΕΡΗΕΤ Τοενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνεται γραπτώς για • τα προϊόντα που ελέγχθηκαν στα υποστατικά του • τις πιθανές παραβιάσεις του κάθε προϊόντος και το επίπεδο μη συμμόρφωσης • ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για συμμόρφωση • Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλείται να συμμορφωθεί

 31. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (8) Στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται τα απαιτούμεναμέτρα για συμμόρφωση εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, το ΓΕΡΗΕΤ • μπορεί να προχωρήσει στην προσωρινή αναστολή πωλήσεων του προϊόντος και σε κλήση για ακρόαση ενώπιον του ΕΡΗΕΤ με πιθανή επιβολή προστίμου η ποινή φυλάκισης ή και των δύο. • μπορεί να προχωρήσει στην απόσυρση του προϊόντος από την Κυπριακή αγορά (έχοντας ερευνήσει και διασφαλίσει προηγουμένως ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5) • Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιθανή απόσυρση της συσκευής από όλο τον ΕΟΧ.

 32. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΗΕΤ (9) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε καμία περίπτωση, μετά από έλεγχο που κατέδειξε μη συμμόρφωση εξοπλισμού, η απόσυρση από την αγορά του εν λόγω εξοπλισμού από το ίδιο το ενδιαφερόμενο μέρος χωρίς παράθεση οποιονδήποτε στοιχείων εκ μέρους τουγια συμμόρφωση ή μη του εξοπλισμού, δεν καθιστά τον εξοπλισμό συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις του Νόμου 112(Ι)2004 και τις σχετικές οδηγίες ούτε απαλλάσσει το ενδιαφερόμενο μέρος από την ευθύνη διάθεσης μη πιστοποιημένων εξοπλισμών στην αγορά, ανεξάρτητα εάν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι ο εξοπλισμός υποβλήθηκε στους νενομισμένους ελέγχους.

 33. 3. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Μέχρι τον Οκτώβρη του 2005, έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 21 υποστατικά. Κατά τους ελέγχους αυτούς, έχουν ελεγχθεί 60 συσκευές Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού και έχει διαπιστωθεί ότι ποσοστό 58%, ενδεχομένως να μην συμμορφώνεται προς πρόνοια του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και Διαταγμάτων. Σημείωση: Το ποσοστό του 58% αφορά περιπτώσεις ουσιαστικής και μη ουσιαστικής μη συμμόρφωσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού

 34. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΗΕΤ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΩΜΑΤΑ Το ΓΕΡΤΤ στα πλαίσια της συνεργασίας του με διεθνή σώματα συμμετέχει στις συναντήσεις του • CoCom(Communication Committee της E.E.) • TCAM (Επιτροπή Αξιολόγησης της Πιστότητας και Εποπτείας της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ε.Ε.) Επιπρόσθετα το ΓΕΡΗΕΤ συνεργάζεται με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών RAPEX (RAPid EXchange) της E.E. δημιουργήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε., για • μεθόδευση άμεσων ενεργειών και • επιβολή μέτρων Την Κύπρο εκπροσωπεί στην RAPEX το Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας καιΤουρισμού, το οποίο συντονίζει όλες τις Ρυθμιστικές Αρχές για την σωστή εφαρμογή του συστήματος και τις υποχρεώσεις της κάθε αρχής.

 35. 5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την πιο αποτελεσματική επιτήρηση αγοράς το ΓΕΡΗΕΤ συνεργάζεται με άλλες Αρχές Επιτήρησης Αγοράς της Κύπρου όπως • Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης • Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών-ΥΣΕ • Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας-ΥΣΕ • Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας-ΥΣΕ • Τμήμα Τελωνείων- ΥΟικ. • Τμήμα Περιβάλλοντος- ΥΓΦΠΠ • ΥΕΒΤ

 36. 6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ • http://www.ocecpr.org.cy • http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/dir99-5.htm • http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/interp.htm • http://www.cys.mcit.gov.cy/eu/NAD/index.jsp

 37. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

More Related