Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyjmenovaná slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

251 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vyjmenovaná slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vyjmenovaná slova Cvičení

 2. Vyjmenovaná slova po b: • Nachlazení léčím často b-linkovým čajem. • Dědeček přib-l další prkno na novou kůlnu. • Právě odb-lo půl jedné. • Kdy už konečně nab-líš tu zeď? • Dnes nám přib-l nový kolega. • Ten akumulátor je třeba dob-t. • Zb-něk b-dlel dlouhou dobu v Přib-slavi. • Kob-la b-stře pozorovala své okolí. • Slepice seděly klidně na b-dýlku. • Raněný nab-l vědomí. • Nikdy jsem neb-l šťastnější. • Útočník surově b-l svou oběť.

 3. Vyjmenovaná slova po l: • Starý ml-nář neměl sl-tování. • Dívka sl-nula krásou. • Neskl-zená zahrada byla plná sl-máků. • Naše babička je poněkud nedosl-chavá. • Na silnici kl-čkovala zmatená l-ška. • Bolí mě l-tko. • Všechno mi spl-valo v jednu velkou tmavou skvrnu. • Sbíhaly se mi sl-ny na borůvkové l-vance. • Bylo sl-šet, jak v dálce hřmí. • Bl-ská se nám na lepší časy. • K Vánocům jsem dostal nové l-že a pl-šového medvěda. • Bolí mě v krku a nemohu pol-kat.

 4. Vyjmenovaná slova po m: • Promiňte mi, byla jsem zam-šlená. • To je ale hloupá zam-nka! • M-slíte si, že se někdy podíváte do vesm-ru? • Tento výrobek není om-vatelný. • Zam-chej to pořádně! • Raději si kup m-stenku do Prahy. • Je třeba počítat s m-mořádnými výdaji. • Návrh byl jednom-slně schválen. • Zatím se vše, co jsme zkusili, m-nulo účinkem. • Dopustil ses velkého om-lu. • Prům-slová výroba je zde důležitým zdrojem obživy. • Naše mam-nka je m-rum-lovný člověk.

 5. Vyjmenovaná slova po p: • Dej to, prosím, do igelitového p-tlíku. • P-ská mi v uších. • Jsem alergický na p-l. • Nap-l ses dostatečně? • Proč se s tou prací tak p-pláš? • Nezap-rej, to ty jsi to všechno sp-skal! • Tak už nás nenap-nejte! • Slep-š ten rozbitý talíř? • Na nástup-šti zap-skal výpravčí na svou p-šťalku. • Těžce klop-tal po kamenech. • Na půdě se nám zabydlel netop-r. • Víš, jak vypadá takový slep-š?

 6. Vyjmenovaná slova po s: • Kde tady s-dlí has-či? • Únava hlas-vek způsobila, že s-pal. • K večeři připravím s-rovou mísu. • Maso je třeba dlouze podus-t. • Bylo možné pozorovat, jak chodníky po dešti vys-chají. • Nemohu si vzpomenout na chemický vzorec kyseliny s--rové. • Vyděsil mne s-čící had. • Nes-čkuj pořád! • Vše snědl, a přece se necítil být s-tý. • Nehrajte si, děti, s těmi s-rkami! • Tohle s-chravé počasí nemám vůbec rád. • Stal se z něj s-rotek.

 7. Vyjmenovaná slova po v: • Ve vzduchu v-řil prach. • V noci jsem slyšel v-t psa. • Kdo z nás by nechtěl být nev-ditelný? • Co je to tady za pov-k? • Pomohl jsem nev-domému muži přejít přes ulici. • Dospělým osobám v-káme. • Sejdeme se dnes večer na v-stav-šti. • Vstal jsem dnes neobv-kle brzy. • Vadilo mi, jak nahlas přežv-kovala. • Venku zuřila v-chřice. • V dálce v-dím malou v-sku. • V-r je druh sovy.

 8. Vyjmenovaná slova po z: • Poskytl nám dočasný az-l. • Byla mi z-ma. • Schází ti jaz-kový cit. • Vrať se nám brz-čko! • Byl unavený, a proto neustále z-val. • Jak naz-váme tuto rostlinu? • Brz- to zjistíš! • Měl z toho nemalý z-sk. • Ruz-ně je část Prahy. • Udiveně na nás z-ral. • Z toho jídla mne potom pálil jaz-k. • Uvidíme se z-tra!

 9. Řešení: Vyjmenovaná slova po b: • Nachlazení léčím často bylinkovým čajem. • Dědeček přibil další prkno na novou kůlnu. • Právě odbilo půl jedné. • Kdy už konečně nabílíš tu zeď? • Dnes nám přibyl nový kolega. • Ten akumulátor je třeba dobít. • Zbyněkbydlel dlouhou dobu v Přibyslavi. • Kobylabystře pozorovala své okolí. • Slepice seděly klidně na bidýlku. • Raněný nabyl vědomí. • Nikdy jsem nebyl šťastnější. • Útočník surově bil svou oběť.

 10. Řešení: Vyjmenovaná slova po l: • Starý mlynář neměl slitování. • Dívka slynula krásou. • Nesklizená zahrada byla plná slimáků. • Naše babička je poněkud nedoslýchavá. • Na silnici kličkovala zmatená liška. • Bolí mě lýtko. • Všechno mi splývalo v jednu velkou tmavou skvrnu. • Sbíhaly se mi sliny na borůvkové lívance. • Bylo slyšet, jak v dálce hřmí. • Blýská se nám na lepší časy. • K Vánocům jsem dostal nové lyže a plyšového medvěda. • Bolí mě v krku a nemohu polykat.

 11. Řešení: Vyjmenovaná slova po m: • Promiňte mi, byla jsem zamyšlená. • To je ale hloupá zaminka! • Myslíte si, že se někdy podíváte do vesmíru? • Tento výrobek není omyvatelný. • Zamíchej to pořádně! • Raději si kup místenku do Prahy. • Je třeba počítat s mimořádnými výdaji. • Návrh byl jednomyslně schválen. • Zatím se vše, co jsme zkusili, minulo účinkem. • Dopustil ses velkého omylu. • Průmyslová výroba je zde důležitým zdrojem obživy. • Naše maminka je mírumilovný člověk.

 12. Řešení: Vyjmenovaná slova po p: • Dej to, prosím, do igelitového pytlíku. • Píská mi v uších. • Jsem alergický na pyl. • Napil ses dostatečně? • Proč se s tou prací tak pipláš? • Nezapírej, to ty jsi to všechno spískal! • Tak už nás nenapínejte! • Slepíš ten rozbitý talíř? • Na nástupištizapískal výpravčí na svou píšťalku. • Těžce klopýtal po kamenech. • Na půdě se nám zabydlel netopýr. • Víš, jak vypadá takový slepýš?

 13. Řešení: Vyjmenovaná slova po s: • Kde tady sídlí hasiči? • Únava hlasivek způsobila, že sípal. • K večeři připravím sýrovou mísu. • Maso je třeba dlouze podusit. • Bylo možné pozorovat, jak chodníky po dešti vysychají. • Nemohu si vzpomenout na chemický vzorec kyseliny sírové. • Vyděsil mne syčící had. • Nesýčkuj pořád! • Vše snědl, a přece se necítil být sytý. • Nehrajte si, děti, s těmi sirkami! • Tohle sychravé počasí nemám vůbec rád. • Stal se z něj sirotek.

 14. Řešení: Vyjmenovaná slova po v: • Ve vzduchu vířil prach. • V noci jsem slyšel výt psa. • Kdo z nás by nechtěl být neviditelný? • Co je to tady za povyk? • Pomohl jsem nevidomému muži přejít přes ulici. • Dospělým osobám vykáme. • Sejdeme se dnes večer na výstavišti. • Vstal jsem dnes neobvykle brzy. • Vadilo mi, jak nahlas přežvykovala. • Venku zuřila vichřice. • V dálce vidím malou vísku. • Výr je druh sovy.

 15. Řešení: Vyjmenovaná slova po z: • Poskytl nám dočasný azyl. • Byla mi zima. • Schází ti jazykový cit. • Vrať se nám brzičko! • Byl unavený, a proto neustále zíval. • Jak nazýváme tuto rostlinu? • Brzy to zjistíš! • Měl z toho nemalý zisk. • Ruzyně je část Prahy. • Udiveně na nás zíral. • Z toho jídla mne potom pálil jazyk. • Uvidíme se zítra!

 16. Použité zdroje: • pouze vlastní zdroje