Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů

Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů

139 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Potřeby dopravní infrastruktury • z pohledu krajů • Dopravní politika ČR, sektorové strategie a OPD2 • Priority střední a východní Moravy • Problémy dopravní infrastruktury - příprava a legislativa • Ing. Jaroslav Drozd • statutární náměstek hejtmana ZK • LUHAČOVICE 25. 9. 2014

 2. 2 Dopravní politika ČR a sektorové strategie • Finanční potřeba na dokončení dálniční sítě ČR je odhadována na 800 mld. Kč. • Hustota dálniční sítě ČR  10 km/1000 km2 • Hustota dálnic Evropa  20 – 57 km/1000 km2 Máme nástroje k naplnění skutečných potřeb rozvoje dopravní infrastruktury ve srovnání s vyspělou Evropou???

 3. 3 • Strategie a zdroje financování dopravní infrastruktury • Dopravní sektorové strategie 2. fáze • Kniha 9 - Rozsah dostupných veřejných zdrojů • k financování investic a údržby existujícího systému • Operační program doprava 2014 - 2020

 4. 4 DSS2 financování a výhled 2014 – 2020 (2059/2070/2099) • DSS 2 a financování dopravní infrastruktury 2014+

 5. 5 • Financování dopravní infrastruktury - 2014+ Zdroj: DSS2 str.282 • Plánovaná výstavba a výhled(zdroj: rsd.cz ) • Dálnice = 140,4 km- 50 km • Rychlostní silnice = 743,9 km - 678 km po roce 2023 !!!!!! V oblasti dopravní infrastruktury ČR nedohání Evropu ale naopak Evropa nám utíká a rozdíly se prohlubují. Klíčovou oblastí pro zlepšení situace ve výstavbě DI je dnes investorská (ne)připravenost staveb

 6. 6 Doprava a ekonomický rozvoj • Regionální představitelé průmyslové a obchodní komunity, malých a středních podniků deklarují a doporučují urychleně dobudovat kapacitní dopravní spojení • Norimberk – Praha - Brno – Hulín - Zlín – Púchov– Žilina – Košice – Kyjev jako: • podporu investorů a spolupracujících firem ČR a SR • dynamizaci existujícího stavu tradičních a perspektivních odvětví regionů • podporu obchodních a investičních příležitostí v příhraničních oblastech regionů

 7. 7 • Silniční a dálniční síť ZK

 8. 8 Priority budování dopravní infrastruktury • Zásadní význam pro region střední Moravy: • Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T • dokončit dálnici D1v ČR jako hlavní dopravní tepnu spojující západ s východem republiky, a to urychlením výstavby chybějícího moravského úseku Říkovice - Přerov - Lipník nad Bečvou(tzv. „Průtah“ Přerovem řešit jako související součást) • zahájit výstavbu rychlostní silnice R49 v úseku Hulín – Holešov – Fryšták a urychlit přípravu a realizaci navazujícího úseku Fryšták – Lípa s pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná - Lazy pod Makytou. • urychlit přípravu a výstavbu rychlostní silnice R55 Přerov - Olomouc a v úseku Otrokovice – Uherské Hradiště – Moravský Písek s prodloužením do Břeclavi a napojením na dálnici D2. (Ve spolupráci s MŽP dořešit technické řešení průchodu trasy R55 tzv. Bzeneckou Doubravou). • pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (R48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín.

 9. 9 Priority budování dopravní infrastruktury • Zásadní význam pro region střední Moravy: • Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T • urychlit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín - Vizovice • urychlit proces přípravy a realizace modernizace a zdvoukolejněnítrati Brno-Přerov • pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení trasy Baťova kanálu z Otrokovic až do Kroměříže • podporovat záměr vzniku veřejného logistického centra v Přerově, jako jedno z důležitých multimodálních center v rámci ČR.

 10. 10 • Problémy dopravní infrastruktury – legislativní podmínky přípravy • Veřejný zájem na dobudování dopravní infrastruktury • (Zákon 13/1997 o PK - silnice / železnice …) • Lippmanova definice: Veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a benevolentně. • Majetkoprávní příprava • (Zákon 184/2006 o vyvlastnění / Zákon 416/2009 o urychlení výstavby) • Cena/přístup • Majetkoprávní příprava veřejně prospěšných staveb • Zákon o liniových stavbách • (Zákon xxx/201x o liniových stavbách - v kontextu všech zmiňovaných zákonů vstupujících do procesu přípravy) • Jeden zákon, jedno řízeni, jeden úřad ?! • Posouzení vlivů na životní prostředí a Výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů (Zákon 100/2001 o posuzování vlivů - SEA / EIA, Zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v kontextu Zákona 183/2006 stavební zákon) • Zachování ochrany životního prostředí / obstrukční postupy • Zadávání veřejných zakázek(limity – rozsah, počet zájemců, kvalifikace, vícepráce/FIDIC, dohled, přezkum) • nechoďme „českou“ cestou – zachovejme pouze limity ze směrnice 2014/24/EU

 11. 11 • Problémy dopravní infrastruktury – legislativní podmínky přípravy • schválením novely zákona 100/2011 v navrženém znění, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb a to i tak, že některá povolovací řízení se vrátí zpět na počátek projednávání záměrů a u rozestavěných staveb bude docházet k jejich zastavení. • požadovat biologický průzkum a výjimky podle zákona 114/1992 je možné téměř kdykoliv a opakovaně bez ohledu na stav přípravy • biologický průzkum trvá celý rok, řízení o výjimce min 6 měsíců a po uplynutí této doby se teoreticky můžeme dostat do absurdní situace, že se v lokalitě objeví další ZCHDŽ a znovu budeme dělat biologické průzkumy, hodnocení a žádat o výjimky.

 12. 12 • Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Drozd jaroslav.drozd@kr-zlinsky.cz info@infrastrukturamorava.cz