Download
bizonylatok k telez kell kei valamint a t rv nyben meghat rozott al r s fogalom jelent se n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bizonylatok kötelező kellékei, valamint a törvényben meghatározott „aláírás” fogalom jelentése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bizonylatok kötelező kellékei, valamint a törvényben meghatározott „aláírás” fogalom jelentése

Bizonylatok kötelező kellékei, valamint a törvényben meghatározott „aláírás” fogalom jelentése

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bizonylatok kötelező kellékei, valamint a törvényben meghatározott „aláírás” fogalom jelentése

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bizonylatok kötelező kellékei, valamint a törvényben meghatározott „aláírás” fogalom jelentése Dr. Tyavoda Andrea Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Okmányirodai Osztály Kecskemét, 2014. március 14.

 2. Kecskeméti Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának illetékességi területe Bács-Kiskun megye legnagyobb járása a Kecskeméti, 16 település tartozik hozzá, ebből 3 város, a többi község. • Lakónépesség 2013. év elején 156 413 fő • A járási hivatal okmányirodai osztálya 3 településen működik: Kecskemét, Lajosmizse, Kerekegyháza.

 3. 2014. január 1-étől lehetővé vált, hogy közlekedésigazgatási eljárási ügyekben a közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldány mellett a gazdasági társaság képviselőjének ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája is elfogadható, Az ügyfelek anyagi terheinek csökkentését szolgálja, hogy a bemutatandó okmányok körében a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat (cégkivonat) tekintetében megszűnt az a kitétel, hogy az nem lehet három hónapnál régebbi, Közlekedésigazgatás területén elért eddig elért eredmények, változások

 4. Az illetéktörvény módosult, melynek alapján a gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzésével összefüggő okmányirodai eljárásban a külföldön vásárolt járművek tekintetében a vagyonszerzési illeték kiszabását – amennyiben az indokolt – az állami adóhatóság állapítja meg. 2014. évtől útvonal engedély kérelem benyújtása esetén kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából adható ki. Közlekedésigazgatás területén elért eddig elért eredmények, változások

 5. 2013. évi adatok közlekedésigazgatási eljárás

 6. Az okmányiroda működésével szembeni elvárás • jogszerűség; • hatékonyság; • tervszerűség és tudatosság; • partnerközpontúság;

 7. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű TULAJDONJOG változását igazoló dokumentum tartalmi követelményei (1/3): • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása; • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; • a felektermészetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

 8. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű TULAJDONJOG változását igazoló dokumentum tartalmi követelményei (2/3): • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja; • a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás); • a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja;

 9. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű TULAJDONJOG változását igazoló dokumentum tartalmi követelményei (3/3): • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül; • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit; • a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. XLIII. Fejezet – 2014. március 15. napján lép hatályba)

 10. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉBEN változását igazoló dokumentum tartalmi követelményei : • A változást igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a tulajdonjog változását igazoló dokumentum tartalmával azonos, illetve hasonló. • Felek = a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó • Kötelező tartalmi elem a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz; • A bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének rögzítése.

 11. A tulajdonjog és az üzembetartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozóan: • Ha a magánokirat nem felel meg 304/2009. (XII.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. • Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

 12. Késedelmes bejelentés jogkövetkezmény A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. Rendelet 102. § (1) bekezdése: „Ha a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot.”

 13. Teljes bizonyító erejű magánokirat - bizonylat A teljes bizonyító erejű magánokirat a polgári perrendtartásról szóló törvényben (1952. évi III. 196.§ (1) bekezdés) meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat. A teljes bizonyító erejű magánokiratra az adatokat úgy kell felvezetni tintával, írógéppel vagy nyomtatóval, hogy azok olvashatóak, megmásíthatatlanok, és hiánytalanok legyenek. Pénzösszeget tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratnál az összeget számmal, és betűvel is fel kell tűntetni. Javításnál a hibásan feljegyzett adatot át kell húzni és a helyes adatot úgy kell rá felvezetni, hogy az eredeti beírás jól látható maradjon. A javítást el kell látni dátummal és a javító kézjegyével. Ezt minden példányon meg kell ismételni.

 14. „Aláírás” fogalom jelentése Mi fogadható el a törvény előírásait kielégítő aláírásnak? Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Cégszerű aláírás egy olyan írásbeli nyilatkozat, melyet az adott társaság nevében tesz a képviseletre jogosult természetes személy. Az aláírásnak meg kell egyezzen az aláírási címpéldánnyal.

 15. „Aláírás” fogalom jelentése Természetes személy esetén: Az „ aláírás” fogalom tartalmát és jelentését a polgári jog szabályai nem határozzák meg és azok nem tesznek különbséget szokásos, vagy nem szokásos aláírás közt. Bírói gyakorlat: az „aláírás” közvetlenül az aláírótól való származását fejezi ki és célja e személy különböző élethelyzetekben történő azonosítása, aláírás szokásos módja: az aláíró az iraton a családi és utónevét tünteti fel, mind a formai, mind a képi megjelenést illetően mindenki rendelkezik egy egyénre jellemző, „szokásos aláírással”, mely az általa kialakított egyedi aláírás formát és aláírás képet jelent.

 16. „Aláírás” fogalom jelentése A teljes bizonyító erejű magánokiraton a tanúval szemben érvényesülő követelmény: Ha az okiratot a rá jellemző, általa rendszeresen alkalmazott, szokásos névformát és írásképet tartalmazó aláírásával látja el. Ennek legalább olyan mértékben kell olvashatónak lennie, ahogy abból a tanú személye kideríthető legyen. Elfogadható azonban az is, ha a tanú az olvashatatlan aláírása mellett a nevét olvasható módon is feltünteti, ennek hiányában az olvashatatlan aláírás az aláíró személyének azonosítására nem alkalmas. Nem felel meg a tanú aláírásával szemben támasztott követelménynek, ha aláírásként csupán neve kezdőbetűjét tünteti fel.

 17. A bizalmi vagyonkezelési szerződés A bizalmi vagyonkezelés háromoldalú jogviszony: a vagyonrendelő a teljes vagyonát vagy annak egy részét a bizalmi vagyonkezelő tulajdonába adja, aki működteti és a hasznát a kedvezményezettnek adja tovább. Az üzletszerű vagyonkezelés végzéséhez megfelelő engedéllyel kell rendelkezni, vagyis főtevékenységként kell ellátnia a feladatot. Az engedélyt a Magyar Nemzeti Bank adja ki, illetőleg vezeti az erről szóló nyilvántartások. További feltételként a kezelt vagyon összértékével arányos, legalább 70 millió forintos pénzügyi biztosítékkal és 70 millió forint saját tőkével is rendelkeznie kell. A tevékenységet csak Kft., Zrt. vagy EGT vállalkozásainak magyarországi fióktelephelyei végezhetik. Az új Ptk. a szerződés érvényességéhez kötelező írásbeli alapot ír elő, főszabályként magánokirati forma elegendő.

 18. Elérhetőségeink Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Okmányirodai Osztály 6000, Kecskemét, Rákóczi út 5. Email: okmány.kecskemet@bacsjaras.gov.hu Gépjármű ügyintézés: 76/795-272 Ügyfélfogadás:Hétfő - Péntek: 8.00 - 20.00 óráigSzombat: 8.00 - 12.00 óráig

 19. Köszönöm a figyelmet ! Dr. Tyavoda Andrea osztályvezető