Download
melden en registreren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Melden en registreren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Melden en registreren

Melden en registreren

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Melden en registreren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Melden en registreren De informatiecyclus Margreet van der Honing (InfoMil)

 2. OLO/AIM De informatiecirkel: introductie gemeente/prov. Melding/ vergunningsaanvraag vergunningen database initiatiefnemer Landelijk Grondwater Register wkotool.nl

 3. INHOUD • Melden, aanvragen vergunning en digitale loketten • Lokale vergunningensystemen • Landelijk Grondwater Register • WKO-tool • Vragen

 4. Melden, aanvragen vergunning en digitale loketten Wanneer melden en wanneer vergunning nodig? Hoe en wat melden? Hoe vergunning aanvragen? Digitale loketten AIM en Omgevingsloket online

 5. Melden en/of vergunning aanvragen • Afhankelijk van:- open of gesloten bodemenergiesysteem - locatie binnen of buiten een inrichting Wm- locatie binnen of buiten een interferentiegebied- bodemzijdig vermogen van het systeem- lozingsroute bij aanleg bodemenergiesysteem • Mogelijkheden:- Watervergunning- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets- Melding Besluit lozen buiten inrichtingen- Melding Activiteitenbesluit- Melding Waterbesluit

 6. Gesloten systemen binnen een inrichting • Klein en buiten interferentiegebied: • Melding Activiteitenbesluit (AIM) • Groot of binnen interferentiegebied: • Aanvraag Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OLO) • Melding Activiteitenbesluit (AIM)

 7. Meldingsvereisten nieuwe systemen (1) • Naam/adres van degene die het systeem wil installeren (in AIM gegevens inrichtinghouder) • Tijdstip van installatie (in AIM datum oprichting inrichting) • Gegevens uitvoerder boor- of andere werkzaamheden • Situatieschets (schaal 1:1.000) • Kenmerken van het systeem (in AIM: aard en omvang):individueel/collectief,type systeem, type gebouw, samenstelling circulatievloeistofen lengte bodemlussen • Einddiepte (m)

 8. Meldingsvereisten nieuwe systemen (2) • X- en y-coördinaten (meerdere per melding mogelijk) • Onderbouwing geen interferentie met andere systemen • Energierendement (SPF) • Bodemzijdig vermogen (kW) • Warmte- en koudevraag (MWh per jaar)

 9. Meldingsvereisten

 10. Bestaande systemen • Melding niet verplicht (tenzij verandering) • Melding beschermt eigenaar tegen interferentie Meldingsvereisten bestaande systemen: • Naam/adres van gebruiker • Beschrijving van de kenmerken/aard en omvang van het systeem • Situatieschets (schaal 1:1.000) • Einddiepte • X- en y-coördinaten • Bodemzijdig vermogen • Warmte- en koudevraag

 11. Uit gebruik nemen bodemenergiesystemen • Is een verandering die gemeld moet worden (Activiteitenbesluit, artikel 1.10, lid 2) Meldingsvereisten: • Naam/adres van degene die de circulatievloeistof verwijdert en de buizen opvult met afdichtend materiaal(Activiteitenbesluit, artikel 1.21a, lid 2 en 3.16p)

 12. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM-plichtige activiteiten (Besluit omgevingsrecht, artikel 2.2a, lid 7): • Installeren gesloten bodemenergiesysteem:- met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW- binnen een interferentiegebied Weigeringsgronden (Besluit omgevingsrecht, artikel 5.13b, lid 9): • Veroorzaken van interferentie met ander bodemenergiesysteem waardoor doelmatig functioneren van systemen wordt geschaad • Ondoelmatig gebruik van bodemenergie(bijvoorbeeld te groot systeem voor beoogde toepassing of binnen interferentiegebied strijd met beleidsregels)

 13. OBM indieningsvereisten Indieningsvereisten Bij installeren systeem binnen een inrichting: • Gegevens gesloten bodemenergiesysteem uit melding in het kader van het Activiteitenbesluit(Ministeriële regeling omgevingsrecht, artikel 6.3, lid 2a)

 14. Waar melden en aanvragen? Indienen melding: • Gesloten systemen binnen een inrichting: via Activiteitenbesluit Internet Module(AIM, http://aim.vrom.nl) • Gesloten systemen buiten inrichtingen: via Omgevingsloket online(OLO, https://www.omgevingsloket.nl) Aanvragen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets: • Gesloten systemen binnen en buiten een inrichting: via Omgevingsloket online(OLO, https://www.omgevingsloket.nl)

 15. Inregelen Omgevingsloket voor interferentiegebieden • Lokaal inregelen vergunningcheck Omgevingsloket online nodig als interferentiegebied is aangewezen • Gekoppeld aan de vraag: “Zijn één of meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingregels op uw situatie van toepassing?” • Beleidsafdeling moet daarvoor informatie aanleveren aan lokale beheerder Omgevingsloket online:- link naar kaart met locatie interferentiegebied (www.wkotool.nl)- andere relevante informatie voor plaatsing van systemen in interferentiegebieden (bijvoorbeeld link naar beleidsregels) • Meer informatie over aanpassingen beheermodule Omgevingsloket online:http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/release-informatie-0/release-2-9-0/aanpassingen/

 16. Berichtenverkeer vanuit digitale loketten Communicatie via: • E-mail • Digikoppeling (alleen Omgevingsloket) Informatie als: • Pdf-bestand (aanvraag- en meldingsformulier) • Xml-StUF bericht (aanvraag- en meldingsformulier) • Diverse bestandstypen (doc, docx, dwf, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, ppt, xls, xlsx, ods of tif) (bijlagen)

 17. Lokale VTH-systemen • Verschillende manieren om OLO/AIM berichten te verwerken (niet, deels of geheel geautomatiseerd) • Verschillende leveranciers • Verschillen in actualiteit (StUF-versie):Hierdoor kunnen gegevens ontbrekenbij geautomatiseerde verwerking. • Behandeling door RUD of gemeente • Gemeente is bronhouder

 18. De informatiecirkel: introductie OLO/AIM gemeente/prov. Melding/ vergunningsaanvraag vergunningen database initiatiefnemer Landelijk Grondwater Register wkotool.nl

 19. Landelijk Grondwater Register (LGR) • Doel: 1 landelijk beeld van de grondwater- onttrekking, infiltratie en WKO (bodemenergie) in Nederland mogelijk maken • Vergunningen en meldingen vastleggen in 1 systeem is efficiënter door informatie delen en samenwerken • LGR wordt gebruikt door provincies en waterschappen, voor grondwater onttrekkingen, infiltraties en WKO – systemen • Vanaf augustus 2013 is LGR aangepast om gemeenten gesloten bodemenergiesystemen centraal te kunnen laten registreren.

 20. Gesloten bodemenergiesystemen in LGR Wat vastleggen? • Verleende vergunning en/of getoetste melding • Relaties (o.a. melder) • Locatie inrichting en type gebouw (woning/kantoor, etc.) • Gegevens van installaties en bodemlussen ter plaatse- type systeem (open/gesloten)- uitvoering systeem (verticaal/horizontaal/korf/etc.) - individueel of collectief systeem- energierendement (SPF)- warmte- en koudevraag (MWh)- bodemzijdig vermogen - totale lengte bodemlussen- einddiepte bodemlussen- x- en y coördinaat

 21. Gesloten bodemenergiesystemen in LGR Wat doet LGR met de gegevens? • Open data • WKO-tool • Basisregistratie Ondergrond • INSPIRE annex 3 • Eigen GIS systemen

 22. Aanmelden LGR en vragen over registratie • Aanmelding gemeentes via lgr@gbo-provincies.nl • Factsheet en veelgestelde vragen over registratie:http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/registratie/ • Bodemhelpdesk:http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer/

 23. Koppeling VTH-systeem - LGR • LGR levert koppelvlakbeschrijving • It takes two! • Advies aan systeem- en applicatiebeheer gemeenten: • Informeer bij software-leverancier • Ga in gesprek met gebruikersgroep • Denk ook aan OLO/AIM -> VTH

 24. Bestaande systemen • Dekkend overzicht krijgen is lastig: • privacy, concurrentie, werkwijze installateurs • Oplossing • Gerichte actie centraal: aanvragers DW- of EIA-subsidie door AgNL per brief gevraagd om te melden • Gerichte acties decentraal: o.b.v. bouwarchief/EPC kunnen gemeenten eigenaren van bodemenergiesystemen aanschrijven • Ongerichte acties centraal: via Uneto VNI, NVKL verspreiden onderhoudsmonteurs brochure • Ongerichte acties decentraal: gemeentes kunnen eigenaren via huis-aan-huisbladen en gemeentelijke website oproepen om te melden • Wél (juridisch) verschil in gemelde vs. anderszins geïnventariseerde systemen! • Probleem: niet altijd zullen alle gevraagde gegevens (einddiepte, bodemzijdig vermogen, etc.) beschikbaar zijn voor bestaande systemen

 25. Rol RUD’s bij registratie in LGR • Rolverdeling bodemenergietaken is weinig over nagedacht (blijkt uit enquête) • Situatie: systeem binnen inrichting vaak bij RUD, buiten inrichting bij gemeente • Invoer in LGR vergt routine: lastig voor kleine gemeenten • RUD’s ideaal schaalniveau voor registratie in kleine gemeenten • Blijft keus van gemeente

 26. WKO-tool • Het LGR ontsluit de bodemenergiesystemen op ‘open’ digitale wijze; • Open systemen • Overige onttrekkingen • Gesloten gemelde systemen • Overig bekende systemen • Iedereen kan die gegevens oppikken en gebruiken • Geen privacygevoelige informatie • WKO-tool wordt het ‘formele’ kanaal datde gegevens toont op een kaart • Gemeenten kunnen nieuwe initiatiefnemers wijzen op WKO-tool • Ook: • Overige aandachtsgebieden • Rekenmodule

 27. WKO-tool en interferentiegebieden • Klankbordgroep WKO-tool: onderzoek ontsluiting • Gemeenten maken, provincies ontsluiten contouren (bestaande geoinfrastructuur) • WKO-tool pikt de contouren op; • Lokale OLO-beheerder kan verwijzing maken naar WKOtool.nl in lokale instellingen -> bepalend voor melding of OBM

 28. Afstemming werkzaamheden bodemenergiesystemen • Stem processen af tussen afdelingen • Afhandeling/archiveren meldingen/vergunningaanvragen • Toetsen meldingen/vergunningaanvragen • Lokaal beleid (interferentiecontouren) • Inregelen Omgevingsloket online • Registratie in LGR • Systeem-/applicatiebeheer • Toezicht en handhaving tijdens aanleg, beheer en ontmanteling