1 / 14

Marianne Andreassen Administrerende direktør i Lånekassen

Styre og bli styrt Hvordan praktisere god etatsstyring? Hvordan kan virksomhetene utnytte sitt handlingsrom og fullmakter i styring og ledelse?. Marianne Andreassen Administrerende direktør i Lånekassen. 24. september 2014.

vivi
Télécharger la présentation

Marianne Andreassen Administrerende direktør i Lånekassen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Styre og bli styrt Hvordan praktisere god etatsstyring?Hvordan kan virksomhetene utnytte sitt handlingsrom og fullmakter i styring og ledelse? Marianne Andreassen Administrerende direktør i Lånekassen 24. september 2014

 2. Felles utfordringer - stort behov for endring og innovasjon i staten • Offentlige utgifter som andel av Fastlands-BNP og andel offentlige ansatte er høy (sammenlignet med andre OECD-land) • Kostnadsutfordringer (Baumol) • Etterspørselsvekst (Wagner) • Aldring av befolkningen • Perspektivmeldingen 2013: Offentlig forvaltning ½ prosent mer effektiv hvert år, der halvparten tas ut i reduserte utgifter, gir en reduksjon i bruk av arbeidskraft og andre innsatsfaktorer på 13 prosent frem mot 2060.

 3. Handlingsrom -innenfor rammene av vedtatt politikk • Politiske mål og budsjettrammer • Operasjonalisering • Fullmakter • Prosess- og prosedyrekrav • Stort mangfold av ulike virksomheter • Styringen må tilpasses egenarten • Gripe de mange mulighetene som er innenfor rammebetingelsene • Men også påvirke rammebetingelsene gjennom faglige innspill og analyser/beslutningsgrunnlag

 4. Styringsproblemer i staten – godt dokumentert og debattert!

 5. Hva har vi lært? • Mål- og resultatstyring som styringsprinsipp er ikke problemet, men styringspraksis • Et styringsprinsipp for delegasjon og frihetsgrader • Økt bevissthet om viktige dilemma • Overordnet styring og detaljstyring • Gjennomføring og forankring • Åpenhet og sikkerhet

 6. Konsekvenser av detaljert styring på høyt nivå • Utydelig ansvar • For mye rapportering • Redusert oppmerksomhet på helhet og sammenhenger • Ineffektivitet fordi man ikke utnytter kompetanse Stor opplevd kontroll, men liten reell kontroll. I verste fall alvorlig målforskyvning.

 7. Felles forståelse for hva som er viktigst! Politiske mål Bevilgning Finansielle midler Ressurser Aktiviteter Tjenester Effekter Finansiell styring Aktivitets- og ressursstyring Mål- og resultatstyring

 8. Mål for det som teller – ikke nødvendigvis det som lett kan telles • Måleproblemer må ikke hindre oss i å ha mest oppmerksomhet på det som er viktigst • Kvantitativ resultatmåling er et startpunkt for resultatdialogen – ikke et sluttpunkt • Samfunnsøkonomiske analyser og budsjettvurderinger som forplikter • Mer analyse i resultatrapporteringen • ledelsesvurdering og sunn dømmekraft

 9. Prioritere • Sterke mekanismer for å legge til mer, svake mekanismer for ta noe bort • Stor oppmerksomhet på feil og mangler fra mange hold, for svake motkrefter • Riksrevisjonen • Media (herunder «eksempeltyranni») • For sterk vektlegging på prosess- og prosedyrekrav fremfor å oppnå resultater Resultater med effektiv ressursbruk

 10. Økt vekt på å ta muligheter – utnytte handlingsrommet • Felles verdier • Lojalitet til politiske beslutninger • Likebehandling og rettsikkerhet • Faglig integritet • Effektivitet • Økt risiko? • Flere feil? • Økt gevinstrealisering – tøffere omstillingsprosesser • Mer medvirkning og mer bruk av styringsrett

 11. Etatsstyringen • Tydelige mål og resultatkrav • Størst oppmerksomhet på viktige endringer i de årlige tildelingsbrevene • Avviksstyring for øvrig • Støtte til lederrollen • Anerkjenne gode resultater og la manglende resultater ha konsekvenser • Mer åpenhet om (akseptert) risiko, mer toleranse når risikoer inntreffer • Aksept for utprøving

 12. Gjennomføring av reformer • Lære av suksesser • Digitalisering av Skatteetatens tjenester • EFFEKT-programmet UDI • Perform-prosjektet i Statens Pensjonskasse • MATS-prosjektet i Mattilsynet • Lånekassens digitalisering • Viktige hindre: • manglende analyser av konsekvenser • undervurdering av kompleksitet • for lite tid og ressurser til gjennomføring • ivrige politikere som detaljstyrer DIFI-rapport 2014:1

 13. Lånekassens digitalisering– et eksempel • Klart overordnet politisk mål, strategivalg og hovedvirkemiddel • Samfunnsøkonomisk analyse • Politisk evne og vilje over tid • Bevilgninger til investeringer • Uvanlig tøffe krav til egenfinansiering i selve programperioden (40 %) • Ikke store regleverksreformer, men tilpasse regelverket til digitale løsninger • Departementet har vært tett på, men ikke detaljstyring • Oppmerksomhet på effekter • Budsjettkutt i forkant

 14. God styring handler også om god politisk styring Finansielle midler Aktiviteter Tjenester Effekter Ressurser Politikk Politikk Forvaltning

More Related