Download
gi i thi u m n h c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Giới thiệu môn học PowerPoint Presentation
Download Presentation
Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Giới thiệu môn học

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Giới thiệu môn học Vũ Chí Hiếu hieuvc@gmail.com

  2. Giới thiệu môn học • Thiết kế Web 1 (Thiết kế Web tĩnh) • Số ĐVHT: 4 • Thời gian: 45 LT + 30 TH

  3. Mục tiêu môn học • Nắm vững quá trình Thiết kế và Triển khai ứng dụng web • Nắm vững các ngôn ngữ cơ bản trong thiết kế web

  4. Nội dung môn học • Tổng quan Internet và WWW • Cơ bản HTML • Sử dụng Dreamweaver thiết kế web • CSS • JavaScript

  5. Đánh giá kết quả • Sinh viên chia thành nhóm làm việc: 1-5 SV/nhóm • Đăng ký với lớp trưởng • Lớp trưởng gửi danh sách nhóm (file Excel) qua email hieuvc@gmail.com • Đánh giá kết quả • Các bài kiểm tra thực hành • Seminar báo cáo kết quả theo nhóm • Thi thực hành cuối kỳ (*)

  6. Tài liệu tham khảo • Tài liệu do giáo viên cung cấp • Website • http://www.w3schools.com • http://w3c.org

  7. Liên hệ • Vũ Chí Hiếu • Điện thoại: 0983 411 631 • Email: hieuvc@gmail.com