1 / 42

Obchodné právo I.

Obchodné právo I. Konanie podnikateľa a zápisy v obchodnom registri Prof. JUDr. Mária Patakyová , PhD. 7 . 10. 2014. Kto, prečo, ako, dokedy?. Štatutárny orgán Zástupca – zákonný + zmluvný Zodpovednosť voči komu? Prekročenie oprávnení konať Obchodný register

wan
Télécharger la présentation

Obchodné právo I.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Obchodné právo I. Konanie podnikateľa a zápisy v obchodnom registri Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 7. 10. 2014

 2. Kto, prečo, ako, dokedy? • Štatutárny orgán Zástupca – zákonný + zmluvný • Zodpovednosť voči komu? • Prekročenie oprávnení konať • Obchodný register • „Register diskvalifikácií“ ? (návrh)

 3. Konanie fyzickej osoby - podnikateľa • Vykonávanie právnych úkonov pri podnikateľskej činnosti pod obchodným menom podnikateľa sa riadi Občianskym zákonníkom. • Fyzická osoba sa môže stať podnikateľom po nadobudnutí úplnej spôsobilosti na právne úkony (podmienky podnikania v mene a na účet osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu upravuje živnostenský zákon – § 12 ŽZ). • V právnych vzťahoch súvisiacich s podnikaním sa zaväzuje v prvom rade priamo osobne táto fyzická osoba. Bez ohľadu na dôvod môže fyzická osoba – podnikateľ ustanoviť na • konanie vo svojom mene a na svoj účet • zástupcu, zmluvného alebo zákonného.

 4. Právnické osoby • Právnické osoby majú v zmysle základnej úpravy § 18 ods. 1, § 19a ods. 1 OZ spôsobilosť mať práva a povinnosti (právnu subjektivitu) a rovnako aj spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti (spôsobilosť na právne úkony). • Spôsobilosť nadobúdať vlastnými úkonmi práva a povinnosti môže byť obmedzená len • zákonom

 5. Ultravires • Tzv. teória ultravires, ktorá viazala platnosť právnych úkonov na predmet činnosti vymedzený  zakladateľských dokumentoch, sa v slovenskom právnom poriadku neaplikuje, a to od zrušenia Hospodárskeho zákonníka • Súlad s prvou smernicou

 6. Z právnej úpravy delege lata vyplýva záver, že aj pri prekročení predmetu činnosti určeného v zakladateľských dokumentoch budú právne úkony právnické osoby zaväzovať, pokiaľ neporušia zákaz vyplývajúci z osobitných právnych predpisov , ktorý Obchodný zákonník aj výslovne ustanovuje (§ 13 ods. 3 prvá časť vety).

 7. Obmedzenia právnických osôb – podnikateľov nadobúdať svojimi právnymi úkonmi práva a povinnosti vyplývajú implicitne predovšetkým z povahy právnických osôb samotných, ako osôb odlišných od osôb prirodzených (uzavretie manželstva, osvojenie, zriadenie závetu)

 8. Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony • vyplýva z Obchodného zákonníka pre podnikateľov v istom štádiu existencie právnickej osoby, ktorou je najmä likvidácia (§ 20a ods. 4 OZ, § 72 ods. 1), konkurz (§ 44 ods. 6 KR), nútená správa a pod. • Toto štádium existencie spoločnosti sa voči tretím osobám zverejňuje nielen v Obchodnom vestníku, ale pri každom jednotlivom právnom stave existencie i prostredníctvom dodatku k obchodnému menu

 9. Osobitné obmedzenia spôsobilosti nadobúdať práva a povinnosti • Osobitné obmedzenia spôsobilosti nadobúdať práva a povinnosti vyplývajú z osobitných právnych úprav pre jednotlivé právnické osoby, napr. obmedzenie správcovských spoločností je vykonané spôsobom explicitného vymedzenia činnosti dovolenej a teda implicitného vymedzenia činnosti zakázanej alebo naopak (spoločenstvo vlastníkov bytov)

 10. Prehľad • Štatutárny orgán/Likvidátor/Správca • Prokurista §14 OBZ • Obchodný poverenec §15 OBZ • Vedúci OZ • Konanie v prevádzkarni • Konanie zamestnancom • Konanie splnomocnencom

 11. Štatutárny orgán • Občiansky zákonník označuje osoby, ktoré sú oprávnené vo všetkých veciach (väzba na všeobecné vymedzenie spôsobilosti na právne úkony s vyššie vymedzenými odchýlkami) konať priamo v mene právnickej osoby ako „štatutárne orgány“. • Tento pojem, ktorý je v zmysle § 20 ods. 1 OZ legislatívnou skratkou vymedzenou v Občianskom zákonníku,

 12. Obchodný zákonník v § 13 ods. 1, ods. 2 preberá pojem ŠO • čo sa týka ich oprávnenia konať navonok v mene spoločnosti, • pri jednotlivých druhoch obchodných spoločností a družstva špecifikuje označenie štatutárneho orgánu, • vymedzuje jeho podstatu ako kolektívneho alebo individuálneho orgánu (prípadne ponecháva túto otázku na vôľu spoločníkov, napr. v spoločnosti s ručením obmedzeným) • dispozitívne ustanovuje spôsob konania v mene spoločnosti (samostatne alebo spoločne aspoň dvaja) a v družstve nariaďuje konanie aspoň dvoch členov predstavenstva pri úkonoch, ktoré ex legemajú mať písomnú formu.

 13. ZSR 2/2009, č. 15: Pokiaľ z výpisu z obchodného registra vyplýva určitý spôsob konania štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, treba ho dodržiavať nielen pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ale aj pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve (§ 50a OZ).

 14. Ak sa u obchodnej spoločnosti pre formu prejavu jej vôle v zmluve o predaji jej nehnuteľného majetku vyžadujú podpisy všetkých členov predstavenstva spoločnosti, takto ustanovenú formu prejavu treba dodržať nielen v samotnej kúpnej zmluve, ale aj v zmluve o budúcej zmluve. (Rozsudok NS SR zo dňa 31. 1. 2008 sp. zn. 5 Cdo 42/2007).

 15. Prokúra • Najširšia obchodná plná moc • Obmedzenie : obvyklosť úkonov pri prevádzke podniku • Udeľuje sa fyzickej osobe/osobám • Účinná dňom zápisu do OR

 16. Z judikatúry k prokúre • ZSR 106/2002: Prokurista z titulu tejto svojej funkcie je oprávnený zastupovať podnikateľa v občianskom súdnom konaní. Nepotrebuje k tomu od podnikateľa osobitné splnomocnenie podľa § 24 O. s. p., a preto nie je nutné mu písomnosť doručovať podľa ustanovenia § 49 O. s. p. (Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. 4. 2002, sp. zn. Obdo V 27/2001).

 17. ZSR 41/2006: Prokúra je zvláštnym druhom obchodného splnomocnenie upraveného Obchodným zákonníkom. Nejde o zastúpenie podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, preto prokurista je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť splnomocnenie inej osobe, aj keď nejde o prípady uvedené v ustanovení § 33a ods. 1 Občianskeho zákonníka. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. 9. 2004, sp. zn. M Obdo V 2/2002).

 18. Obchodný zmocnenec • Neformálne poverenie, • Kolízia konania ako člen ŠO a obchodný zmocnenec • ??? Konateľ s oprávnením generálneho riaditeľa???

 19. Z judikatúry:k obchodnému zmocneniu • ZSP 5/1998: Z postavenia vedúceho obchodného oddelenia podniku vyplýva aj jeho splnomocnenie robiť v mene podnikateľa právne úkony v obchodnom styku pri tejto činnosti obvyklé. Uzatváranie kúpnych zmlúv o kúpe tovaru, ktorý slúži na podnikanie podnikateľa, nepochybne medzi takéto úkony patrí. (Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 8. 10. 1997, sp. zn. 6 Obdo 158/97).

 20. Vedúci OZ • Členenie podniku na organizačné zložky vs. Prevádzkárne • Úkony v mene podnikateľa v rozsahu organizačnej zložky • Osobitosti OZ zahraničnej osoby (stret zápisov OR v SR a v zahraničí)

 21. Princípy vedenia Obchodného registra • Formálna publicita – prístup • Materiálna publicita – pozitívna - negatívna • Elektronizácia • Obchodný vestník

 22. Obchodný register • Všetky uvedené princípy sú obsiahnuté v právnej úprave • Zverejnenie v Obchodnom vestníku -) komunitárna úprava • Princíp dobrej viery vyjadrený prostredníctvom princípu „nevedomosť chráni“

 23. Spôsob právnej úpravy • Obchodný zákonník • Zákon o obchodnom registri • Formulárová vyhláška • Nariadenie o obchodnom vestníku • Občiansky súdny poriadok • Zákon o súdnych poplatkoch

 24. Obchodný zákonník §27 • Pojem OR – zoznam údajov + Zbierka listín (rigoróznosť vymedzenia) • Pojem zapísaná osoba • Účinky zápisov • Nezhoda zápisov a uložených listín • Pôvodná smernica 68/151/EHS t. č. kodifikovaná smernica 2009/101/ES

 25. Zákon o OR č. 530/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov • Zapisované údaje – všeobecné, osobitné, špecifické • Ukladané listiny • Sankcie – zosobnené poriadkové • Použitie formulárov – 2003/51/ES

 26. Konanie • KTO podáva? • AKO podáva? • ČO prikladá • DOKEDY podáva? • KOĽKO platí? • ČO sa kontroluje? • DOKEDY bude mať vykonaný zápis?

 27. KTO podáva? • Podnikateľ – fyzická osoba • Štatutárny orgán právnickej osoby • Splnomocnenec • Právnické osoby nezapísané – všetky oprávnené osoby podľa OBZ (všetci spoločníci, všetci konatelia, všetci členovia predstavenstva)

 28. AKO a KDE podáva? • Formulár www.orsr.sk • Elektronicky – portál, Listinná podoba • 8 registrových súdov OS v sídle KS • Formulár musí byť úplný, len zápisu – schopné údaje, údaje navyše – neprihliada sa na ne (§6 ods. 3 ZOR)

 29. ZOR a neúplnosť návrhu • §6 (2) Za neúplný sa považuje návrh na zápis, • a) ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom, • b) v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom, 3) • c) v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon 3) neustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra, • d) ktorý je nezrozumiteľný.

 30. Čo prikladá • Listiny vymedzené zákonom o obchodnom registri, Obchodným zákonníkom, iným právnym predpisom, formulárovou vyhláškou §6 ods. 1 písm. c) • Forma ustanovená zákonom

 31. DOKEDY? • Aktuálnosť informácií • 30 dní od relevantnej právnej skutočnosti • Poriadkové pokuty do 3 333 eur • Pri vzniku spoločnosti 90 dní (§62 OBZ) – neprepojenosť s ZOR

 32. Čo sa kontroluje • Zásadne formálne preskúmanie, s explicitne uvedenými výnimkami • Pri obchodnom mene totožnosť • Pri sídle oprávnenie na užívanie ako sídlo alebo miesto podnikania

 33. Ako sa rozhoduje? • Registrácia nie je rozhodovaním súdov, ale inou činnosťou súdu • Registruje vyšší súdny úradník • Do dvoch pracovných dní • O vykonaní zápisu – potvrdenie a výpis z obchodného registra

 34. Odmietnutie • Ak sú dôvody na odmietnutie(§6ZOR) • Námietky (nie sú ako formulár) • Do 15 dní od doručenia/prevzatia odmietnutia + prílohy (§4 ods. 5 formulárová vyhláška) • Ak sa odstránia chyby vytknuté odmietnutím -) registráciu vykoná VSÚ

 35. Námietky • Ak navrhovateľ nesúhlasí s odmietnutím -) o námietkach rozhoduje sudca registrového súdu, 10 pracovných dní • Vyhovie -) registruje podľa ZOR • Nevyhovie -) uznesením odmietne

 36. Konanie podľa OSP • Proti uzneseniu o odmietnutí vykonania zápisu -) odvolanie -) 15 dní • Rozhoduje sa vecne podľa ZOR, procesne podľa OSP –) nie sú lehoty • Rozhoduje príslušný Krajský súd

 37. Z odôvodneniarozsudkuNSSRz 31. januára 2008, sp. zn. 5 Cdo 42/2007, zverejnený v ZSR pod. č. 15/2009 • Obchodný register je verejný zoznam zákonom určených údajov o zapisovaných subjektoch, ktorého súčasťou je (od 1. 1. 2002) aj zbierka listín, ktorej obsah tvorí zákonom určený zoznam listín. Verejnosť obchodného registra sa prejavuje v princípe formálnej publicity (prístupnosť zapísaných údajov v prospech tretích osôb bez preukazovania právneho záujmu) a v princípe materiálnej publicity, t. j. v účinkoch zapísaných údajov vo vzťahu ku zapísanému subjektu a ku tretím osobám. Princípom materiálnej publicity vo vzťahu ku tretím osobám sa realizuje zásada ochrany dobrej viery tretích osôb za splnenia predpokladu pozitívneho alebo negatívneho princípu materiálnej publicity.

 38. Z odôvodnenia uznesenia NS SR zo 14. júla 2010, sp. zn. 1 Obdo 18/2010: • Občiansky súdny poriadok považuje za účastníka konania nielen navrhovateľa, odporcu alebo osoby, ktoré za účastníkov výslovne označuje zákon, ale aj osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má konať, ak ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu. Konanie vo veciach obchodného registra, t.j. konanie, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi skutočným právnym stavom a zápisom v obchodnom registri môže súd začať aj bez návrhu, preto v danom konaní sú účastníkmi • i osoby, o ktorých právach a povinnostiach • sa má konať.

 39. Dovolací súd nesúhlasí s názorom odvolacieho súdu, že registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach právnickej osoby ako účastníka konania. Vykonaním zápisu, jeho zmeny, resp. výmazom určitého zápisu z obchodného registra dochádza k zmene práv a povinností osôb dotknutých zápisom. Výmazom osoby konateľa a spoločníkov, títo strácajú reálnu možnosť riadiť spoločnosť, resp. sa podieľať na zisku spoločnosti. V prípade nahradenia vymazaných osôb z obchodného registra inými osobami, novozapísané osoby nadobúdajú všetky práva a povinnosti, ktoré zákon spája s výkonom jednotlivých funkcií v spoločnosti s ručením obmedzeným.

 40. Nakoľko uskutočnenie zmeny zápisov je vážnym zásahom do oprávnených záujmov dotknutých osôb, nemožnosť podať odvolanie proti vykonaným zmenám je znemožnením eventuálnej obrany týchto osôb voči rozhodnutiu súdu na základe neúplných podkladov predložených navrhovateľom na konanie o zhode zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom, príp. voči nezákonnému postupu súdu, a teda odňatím možnosti dotknutých osôb konať pred súdom.

 41. Spoločníci a konateľ sú v časti svojich zápisov účastníkmi konania o dosiahnutie zhody a odvolací súd na základe nesprávneho právneho posúdenia veci odňal spoločníkom a konateľovi možnosť konať pred súdom, preto dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu v zmysle ust. § 243b ods. 2 prvá veta O.s.p. zrušil.

 42. KONIEC Ďakujem za pozornosť 

More Related